Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Sloveniens justitieministerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-post: gp.mp@gov.si
Webbplats: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan? På slovenska.

– styrkande handlingar? På slovenska, i form av en bestyrkt översättning.

Om ansökan och de styrkande handlingarna inte är på slovenska ska justitieministeriet skicka tillbaka dem till sökanden eller till den medlemsstats myndighet som begäran kom från, tillsammans med en förklaring om att ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på slovenska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Om ansökan och de styrkande handlingarna inte är på slovenska ska justitieministeriet skicka tillbaka dem till sökanden eller till den myndighet som begäran kom från, tillsammans med en förklaring om att ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på slovenska. Med andra ord översätter ersättningsmyndigheten inte begäran eller styrkande handlingar från andra EU-medlemsstater. Slovenien står för översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej. Ingen avgift tas ut för ansökningar, handlingar och beslut i ersättningsförfaranden enligt denna lag.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Nej, resekostnader ersätts inte.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Huvudregeln är att du inte behöver närvara personligen i förfarandet.

Kommittén för beslut om ersättning till brottsoffer kan besluta att hålla en muntlig förhandling eller förhöra en part eller en sakkunnig. Enligt reglerna för de allmänna administrativa förfarandena har parter som inte behärskar språket eller som inte kan använda språket på grund av en funktionsnedsättning rätt till en tolk för att kunna följa med i förfarandet. Myndigheten är skyldig att underrätta sökandena om detta.

Enligt lagen kan ersättningskommittén emellertid be den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstat där sökanden har ansökt om ersättning att ombesörja detta. I så fall behöver sökanden inte närvara personligen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Bifogade läkarintyg godtas eller erkänns om de inges på slovenska, i form av en bestyrkt översättning.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Enligt reglerna för de allmänna administrativa förfarandena får du ingen reseersättning eftersom det rör sig om ett förfarande på sökandens begäran.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den lagstadgade fristen för att utfärda ett beslut är tre månader från mottagandet av en fullständig ansökan. I regel pågår det faktiska förfarandet i mindre än ett halvår, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet meddelas på slovenska.

Om förfarandet ska genomföras via den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat skickas beslutet tillsammans med det föreskrivna standardformulär som Europeiska kommissionen har tagit fram. Formuläret måste fyllas i på det språk som används i den behöriga medlemsstat som det skickas till. En del av av standardformuläret utgörs dessutom av en sammanfattning av beslutet, en förklaring eller instruktion om vilket rättsmedel som kan tillgripas, och en förklaring om vilka andra åtgärder som sökanden förväntas vidta.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet till Sloveniens förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan inte få rättshjälp i administrativa förfaranden som inbegriper utarbetandet av en ersättningsansökan.

Enligt reglerna för allmänna administrativa förfaranden måste ansvarig tjänsteman emellertid respektera principen om att sökandens rättigheter ska skyddas. Tjänstemannen måste därför ge sökanden möjlighet att utöva sina rättigheter, uppmärksamma dem på detta, uppmana dem att fylla i ansökan och ge förklaringar. Samtidigt ska tjänstemannen se till att sökandens okunnighet eller okunskap inte skadar hans eller hennes rättigheter.

Sökanden kan väcka talan mot ett beslut från ersättningskommittén. I en förvaltningsrättslig tvist som är föremål för en rättsprocess har utlänningar (som inte är bosatta i Slovenien) rätt till kostnadsfri rättshjälp enligt principen om ömsesidighet eller enligt de villkor och i de fall som anges i internationella fördrag som Slovenien är bundet av.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Information saknas.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.