Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

-

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) som biståndsmyndighet.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande länk.

För terroristbrott fungerar inrikesministeriet som biståndsmyndighet.

Mer information om biståndsmyndigheten hittar du påinrikesministeriet webbplats.

Det kan finnas fall där andra medlemsstaters biståndsmyndigheter tar direkt kontakt med beslutsmyndigheten. Vi rekommenderar dock att ansökningarna går via biståndsmyndigheterna.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten – en ansökan? – styrkande handlingar?

Det språk som godtas för ansökningar om ersättning och handlingar är spanska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Information saknas.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Vid våldsbrott och sexualbrott hålls ett förhör med sökanden i enlighet med tillämplig lagstiftning så snart alla utredningar har slutförts och innan förslaget till beslutet att bevilja eller avslå ansökan har utarbetats, så att sökanden kan framföra relevanta synpunkter.

Om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat (och ansökan om stöd görs vid biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist) får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), i egenskap av beslutsmyndighet, samverka med relevant biståndsmyndighet för att genomföra förhöret med sökanden eller någon annan person om den anser att detta behövs.

För att genomföra förhöret får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning be biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att göra allt den kan för att se till att det organ som prövar stödansökan kan genomföra förhöret direkt om sökanden går med på detta. I så fall kan förhöret hållas via telefon eller videokonferens. Den biståndsmyndighet som håller förhöret måste dessutom skicka en rapport om förhöret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning.

Vid terroristbrott gäller samma regler som vid våldsbrott och sexualbrott om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, om ansökan om stöd görs via biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist, och det är inrikesministeriet, genom generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism, som i egenskap av beslutsmyndighet vidtar ovannämnda åtgärder i samband med förhöret.

Som påpekats ovan kan förhöret hållas via telefon eller videokonferens om sökanden går med på detta. På så sätt undviker man onödiga resekostnader.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

För alla brottsoffer gäller generellt att ett brottsoffer som inte talar eller förstår spanska eller det officiella språk som används i förfarandet har rätt att kostnadsfritt bistås av en tolk som talar ett språk som brottsoffret förstår när han eller hon gör ett uttalande under undersökningsdomarens, åklagarmyndighetens eller polisens utredning, eller när han eller hon deltar som vittne i rättegången eller något annat muntligt förfarande. Denna rättighet gäller även för personer med nedsatt hörsel eller talsvårigheter.

Tolkhjälp kan ges via videokonferens eller någon form av telekommunikation om inte domaren eller domstolen, på eget initiativ eller på begäran av en av parterna, beslutar att tolken måste vara fysiskt närvarande för brottsoffrets rättigheter ska kunna skyddas.

Vid polisinsatser kan ett beslut att inte tillhandahålla tolkning till ett brottsoffer överklagas till undersökningsdomaren. Överklagandet anses ha ingetts när den person som berörs av beslutet att neka tolkning uttrycker sitt missnöje med detta beslut.

Ett domstolsavgörande om att inte tillhandahålla tolkning till ett brottsoffer kan överklagas.

Dessutom informerar kontoren för stöd till brottsoffer, som är biståndsmyndigheter för gränsöverskridande brott, brottsoffren om vilka tolktjänster de har tillgång till.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Alla handlingar som ingår i ansökan måste översättas till spanska, eftersom detta är det enda språk som ersättningsmyndigheten godtar.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år från dagen för brottet.

Följande tidsfrister gäller för att utfärda ett definitivt eller preliminärt beslut om att bevilja eller neka stöd:

  • För invalidiserande skador, förvärrande av sådana skador eller dödsfall: 6 månader.
  • För tillfällig arbetsoförmåga: 4 månader.
  • För kostnader för terapeutisk behandling efter ett sexualbrott och för begravningskostnader: 2 månader.

Ansökningar anse ha avslagits om inget beslut uttryckligen har utfärdats när tidsfristen för att utfärda ett beslut har löpt ut.

Vid terroristbrott måste ansökningar vanligtvis inges inom ett år från det att skadan inträffade eller från det att det visades att det fanns ett orsakssamband mellan följderna och terrorhandlingen. När det gäller studiestöd är tidsfristen tre månader från inskrivningen på kursen.

Tidsfristen för att anta och delge det relevanta beslutet är 12 månader, förutom för studiestöd där fristen är 6 månader. Ansökan anses ha beviljats om tidsfristerna har löpt ut utan att något uttryckligt beslut har utfärdats.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På spanska.

Hur överklagar jag beslutet, om jag inte är nöjd med det?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan sökande överklaga beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning rörande det lagstadgade stödet inom en månad från delgivningen av beslutet. Om beslutet inte överklagas inom den tidsfristen är det enda kvarvarande alternativet att ansöka om förnyad prövning hos ovannämnda ministerium.

Överklagandet kan göras till ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning eller till den nationella kommissionen för stöd och bistånd till offer för våldsbrott (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Den nationella kommissionen är behörigt organ för att pröva överklaganden av beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning om stöd som beviljats enligt tillämplig lagstiftning.

Om det går tre månader efter överklagandet utan att den nationella kommissionen antar något beslut anses överklagandet ha ogillats. I så fall kan en ansökan om förnyad prövning inges.

Vid terroristbrott kan man begära omprövning av inrikesministeriets beslut om det administrativa förfarandet för att ansöka om de olika typerna av stöd eller väcka en förvaltningsrättslig talan vid en tvistemålsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan brottsoffer begära rättshjälp i enlighet med de krav och det förfarande som anges i tillämplig spansk lagstiftning.

Enligt spansk lagstiftning har framför allt offer för könsbaserat våld rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning precis innan de inger ansökan, och till kostnadsfritt försvar och rätt att kostnadsfritt företrädas av en advokat och ett juridiskt ombud i alla administrativa processer och förfaranden som är ett direkt eller indirekt resultat av det våld som de har utsatts för.

I sådana situationer bör en enda grupp jurister försvara brottsoffret, förutsatt att brottsoffrets rätt till försvar garanteras. Om brottsoffret avlider gäller denna rättighet även för stödberättigade efterlevande, förutsatt att de inte deltog i de brottsliga gärningarna.

Vid sådana brott som erkänns som terroristbrott i den spanska lagstiftningen har brottsoffren enligt gällande rättshjälpslagstiftning i Spanien rätt till rättshjälp i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som följer av den terrorhandling som de har utsatts för, oavsett deras ekonomiska resurser.

I alla händelser är alla offer för terrorism som ansöker om rättshjälp garanterade att få sådan hjälp. Rätten till kostnadsfri rättshjälp går förlorad om den berörda personen senare inte beviljas ställning som offer för terrorism, eller om gärningsmannen frias genom en dom som inte kan överklagas, eller om ärendet avskrivs. Det föreligger ingen skyldighet att betala tillbaka kostnaderna för eventuella förmåner som fram till dess har varit kostnadsfria.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan offer för våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Här kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och de olika förfarandena för att ansöka om sådant stöd.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande länk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till brottsoffer (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism kan ha rätt till. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.