Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tfn : (46)90708200
Fax : (46)90178353

E-post : registrator@brottsoffermyndigheten.se
Webbplats : http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadress :
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, om brottet skett i Sverige kan ansökan göras direkt till Brottsoffermyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan

– styrkande handlingar

Ansökan och styrkande handlingar godtas på svenska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningar bekostas av Brottsoffermyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Sökanden behöver inte närvara. Handläggningen är skriftlig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Möjligheter till tolkning finns om sådant behov skulle uppstå under handläggningen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg och journalanteckningar från annat land kan godtas. När det finns behov av kompletterande bedömning anlitar Brottsoffermyndigheten vanligtvis sakkunniga läkare som skriver yttrande utifrån den medicinska utredning som finns tillgänglig.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Det finns vanligtvis inget behov av läkarundersökning i Sverige när man är boende i ett annat EU-land. Men om det skulle krävas sådan ytterligare utredning finns möjlighet att få kostnaderna ersatta.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Handläggningstiden varierar beroende på ärendets beskaffenhet och arbetsbelastningen på myndigheten. Genomsnittlig handläggningstid är vanligtvis cirka tre månader, men det kan både gå fortare eller ta längre tid. Ärenden tas i turordning och förtur ges normalt sett inte.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet är på svenska. Om du inte behärskar svenska får du också en sammanfattning av beslutet på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Brottsoffermyndighetens beslut kan inte överklagas, men myndigheten kan på begäran eller eget initiativ ändra beslutet om nya omständigheter tillkommit eller det annars finns skäl till det.

Den som är missnöjd med beslutet ska då skicka en skriftlig begäran om omprövning till myndigheten. Man bör i begäran ange vilken ändring man vill ha och ange skäl för detta. Eventuellt kompletterande material bör ges in tillsammans med begäran.

Sökanden har alltid rätt att få sitt beslut omprövat av Nämnden för brottsskadeersättning

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ersättning för ombudskostnader ersätts bara om det finns särskilda skäl. Normalt sett behöver man inte heller hjälp från en advokat när det gäller frågan om brottsskadeersättning. Att ansöka är relativt enkelt. Myndigheten har också en skyldighet att lämna information och service till den som söker ersättning samt ett ansvar att hämta in den utredning som beslut i ett ärende kräver.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Om man vill ansöka eller har frågor kring ersättning i gränsöverskridande fall är det lämpligast att vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp och information. Information finns på https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Man kan också ringa myndigheten på +46 90 70 82 00.

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.