If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Belgien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

a) Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan hjälpa brottsoffer som är belgiska medborgare eller som har hemvist i Belgien att få ersättning i ett annat EU-land.

Adress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

b) I ärenden som rör offer för terrorism måste brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kontaktas.

Postadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterterrorvictims@just.fgov.be

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan? På franska, nederländska, tyska och engelska.
 • styrkande handlingar? På franska, nederländska, tyska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Denna fråga har ännu inte uppkommit och behandlas fortfarande.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Nej.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Nej.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Brottsofferkommissionen gör en bedömning grundat på den skada som brottsoffret har lidit och hur allvarlig denna är.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

För närvarande 18 månader. Förfarandet ser likadant ut i både gränsöverskridande och nationella ärenden.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På franska, nederländska, tyska eller engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej, brottsofferkommissionen hjälper inte till med detta.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har godkänts som tillhandahållare av brottsofferstöd), se följande webbplatser:

Federationen Vallonien-Bryssel: Länken öppnas i ett nytt fönstervictimes.be

Flandern: Länken öppnas i ett nytt fönsterslachtofferzorg.be

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Bulgarien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Bulgariens justitieministerium

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: 1 Ulica Slavyanska, Sofia 1040, Bulgarien

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.compensation.bg/en

Vid brott som begås i Bulgarien är den myndighet som fattar beslut om ansökningar om ersättning i gränsöverskridande ärenden det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer.

Vid brott som begås utanför Bulgarien fungerar det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer som biståndsmyndighet och översänder ansökan om ersättning till behörig myndighet i det land där brottet begicks.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan? På bulgariska och engelska.
 • styrkande handlingar? På bulgariska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer betalar för översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej, det finns det inte.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Brottsoffret närvarar inte under förfarandet för att beviljas ersättning från det berörda landet.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se svaret på föregående fråga.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ja, sådana läkarintyg godkänns eller erkänns. Medicinska handlingar, inklusive de handlingar om sjukvårdskostnader som det berörda landet utfärdar, får godkännas och/eller erkännas. Det nationella rådet fattar dock beslut om detta från fall till fall.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader som hänger samman med en läkarundersökning kan ersättas, men det nationella rådet fattar beslut om detta från fall till fall.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ansökan om ersättning prövas inom en månad från det att den mottogs. Vid behov kan denna tidsfrist förlängas med högst tre månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På bulgariska och engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslut från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer kan inte överklagas.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Förfarandet för att beviljas ersättning från det andra landet kräver inte att du företräds av en advokat.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja. Den bulgariska sammanslutningen av brottsofferorganisationer.

Tfn: +359 29819300

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Tjeckien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ministry of Justice of the Czech Republic, Department of Compensation

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Tfn: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterodsk@msp.justice.cz

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan/styrkande handlingar?

På tjeckiska, slovakiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Beslutsmyndigheten godtar inte handlingar på andra språk än tjeckiska, slovakiska eller engelska (sådana handlingar lämnas utan åtgärd och den person som ingav dem uppmanas att inge en översättning av ansökan eller handlingarna på ett av de språk som godtas). Om myndigheten måste översätta engelska handlingar står den själv för kostnaderna för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ersättning för resekostnader beviljas inte.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Beslutsmyndigheten tillhandahåller inte någon tolk.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarintyg som utfärdats i det land du bor i erkänns sannolikt.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut om ansökan ska fattas inom tre månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På tjeckiska eller engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid en förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja, på dess egen bekostnad.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Den största icke-statliga brottsofferorganisationen är Bílý kruh obětí (Vita cirkeln av brottsoffer).

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Danmark

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Den danska nämnden för brottsskadeersättning (Erstatningsnævnet)

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Det finns inget krav på att ansökan måste sändas via biståndsmyndigheten. Ansökan kan sändas direkt till beslutsmyndigheten i Danmark (Erstatningsnævnet), som sedan vidarebefordrar ansökan till polisen i det polisdistrikt där brottet utreddes. Ansökan kan också sändas direkt till polisen.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten: – en ansökan? – styrkande handlingar?

Alla insända handlingar godtas på både danska och engelska. Erstatningsnævnet ser dock helst att alla handlingar i möjligaste mån översätts till danska.

Danmark har ingått en språkkonvention med de nordiska länderna Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt denna konvention har medborgare i dessa länder rätt att använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land. De språk som omfattas av konventionen är danska, finska, isländska, norska och svenska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Den danska polisen betalar för översättningar av handlingar i ersättningsärenden.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Handläggningen av ett ärende sker genom ett skriftligt förfarande. Som sökande behöver du därför varken vara närvarande under Erstatningsnævnets behandling av ansökan eller när nämnden fattar beslut om ansökan.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Eftersom handläggningen av ärendet sker genom ett skriftligt förfarande saknar frågorna om personlig närvaro och tolkbistånd relevans.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Det finns inget krav på att medicinska bedömningar och läkarundersökningar ska göras av läkare i Danmark. Erstatningsnævnet godtar därför i princip alla läkarintyg.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

I regel är det inte nödvändigt att genomgå läkarundersökningar i Danmark om du bor i ett annat EU-land, eftersom undersökningen kan göras i bosättningslandet.

Utgifter för resor till och från en behandling kan täckas som sjukvårdskostnader.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Handläggningstiden i Erstatningsnævnet varierar kraftigt från fall till fall. Detta beror bland annat på att det – beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet – kan finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från t.ex. polis, läkare eller andra myndigheter. I ärenden som rör bestående men eller förlust av förmåga att skaffa sig inkomst kan det dessutom finnas behov av att hänskjuta ärendet till den danska arbetsskadeförsäkringsmyndigheten, (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), vilket kan förlänga handläggningstiden.

Mer än 50 % av de nya ärenden som Erstatningsnævnet tar emot handläggs inom 50 dagar i enlighet med ett särskilt snabbförfarande som används vid okomplicerade ärenden. Dessa inbegriper ärenden där både skuldfrågan och ersättningsbeloppet har fastställts i en lagakraftvunnen dom.

Om ärendet inte kan avgöras med hjälp av snabbförfarandet är den normala handläggningstiden i Erstatningsnævnet för närvarande 18 månader från det att nämnden mottar en ny ersättningsansökan.

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att överlämna bevisning till stöd för dina ersättningskrav till nämnden. De styrkande handlingarna kan t.ex. utgöras av kvitton på inköp av läkemedel, läkarintyg på sjukperioder eller en förklaring från din arbetsgivare om inkomstbortfall till följd av skadan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Erstatningsnævnet utarbetar alla beslut på danska. Du kan sedan få beslutet översatt av biståndsmyndigheten i ditt hemland.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan inte vända dig till andra myndigheter för att överklaga Erstatningsnævnets beslut. Om du vill att beslutet ska ändras måste du först kontakta Erstatningsnævnet och förklara varför du inte är nöjd med beslutet. Nämnden gör därefter en bedömning av om det finns skäl att återuppta prövningen av ärendet. Kriteriet är i regel att sökanden har tillhandahållit nya och relevanta upplysningar som är viktiga för utfallet av ärendet.

Om Erstatningsnævnet vidhåller sitt beslut kan beslutet överklagas till domstol.

Du kan också inge ett klagomål till Folketingets Ombudsmand.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Handläggningen av ett ärende sker på ett sådant sätt att du i regel inte behöver bistånd från en advokat, men du kan få sådant bistånd i enlighet med de danska reglerna om rättshjälp. Erstatningsnævnet kan i särskilda fall besluta att sökanden helt eller delvis ska stå för de kostnader som han eller hon har haft i samband med nämndens handläggning av ärendet.

Det finns inget krav på att rättshjälp eller tillgång till advokat ska tillhandahållas av en advokat eller rättshjälpsorganisation i Danmark.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Tyskland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Beslutsmyndighet är de assisterande myndigheterna (Versorgungsbehörde) i delstaterna. Behörigheten avgörs av vilken delstat som brottet ägde rum i. För att utländska sökande ska slippa söker efter rätt myndighet går det att vända sig till den centrala kontaktpunkten (förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor). Den vidarebefordrar ersättningsansökan till den behöriga myndigheten.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, men de relevanta stödmyndigheterna bör också informeras.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

- Ansökan?

På EU:s alla officiella språk

- Styrkande handlingar?

På EU:s alla officiella språk

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningarna kostar inte någonting för sökande. Kostnaderna bärs vanligtvis av beslutsmyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Administrativa kostnader eller avgifter tas inte ut i Tyskland vad gäller ersättning för brottsoffer.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Det finns ingen lagstadgad rätt till tolk. I praktiken används dock ofta tolkar vid behov.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godtas vanligtvis.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Längden på ersättningsförfarandet varierar, eftersom det hög grad beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Som regel översätts beslutet till det nationella språket.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Det går att invända mot beslutet i ersättningsförfarandet. Vid avslag kan man gå vidare till socialdomstolen.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Sökande får när som helst begära rättshjälp. Ersättning för kostnader är dock inte möjlig.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns ett stort antal lokala, regionala och nationella organisationer för stöd till brottsoffer i Tyskland som kan hjälpa drabbade. En god översikt, även på engelska och spanska, finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.odabs.org

Senaste uppdatering: 17/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Estland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Social Insurance Board

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en

Kommentarer:
Beslutsmyndighet är socialförsäkringsnämnden tillsammans med dess lokala pensionsavdelningar. Du kommer snart att kunna hitta information om de lokala pensionsavdelningarna på den här sidan.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten handlingarna?

EU:s officiella språk, helst estniska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningen betalas av den myndighet som beställde översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte vara fysiskt närvarande under beslutsprocessen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Du behöver inte närvara personligen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats i andra EU-medlemsstater godtas, men en sakkunnig läkare bedömer brottsoffrets hälsa och skador på grundval av de läkarintyg som utfärdats i det land som brottsoffret bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Du måste inte göra en läkarundersökning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut fattas inom 30 dagar från mottagandet av den sista handlingen.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Estniska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från att du mottog det. Alternativt kan du väcka talan vid en förvaltningsdomstol i enlighet med det förfarande som föreskrivs i civilprocesslagen. Vi avgör överklagandet inom 30 dagar från mottagandet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja, det finns brottsofferorganisationer. Du hittar deras kontaktuppgifter på Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsnämndens webbplats.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Grekland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen grekiska ersättningsmyndigheten (Archí Apozimíosis)

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Om du har hemvist (katoikía) eller din vanliga vistelseort (siníthi diamoní) i en annan medlemsstat måste ansökan göras till biståndsmyndigheten i berörda medlemsstaten, som vidarebefordrar ansökan till den grekiska ersättningsmyndigheten. I så fall översänder den grekiska ersättningsmyndigheten så snabbt som möjligt följande information till den berörda medlemsstatens biståndsmyndighet och till sökanden: a) den kontaktperson eller den avdelning som ansvarar för handläggningen av ärendet, b) ett bevis på att ansökan har mottagits och c) en uppgift om ungefär när ett beslut om ansökan kan förväntas.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan?

Det officiella språket för att inge en ansökan och för att utbyta information, uppgifter och styrkande handlingar är grekiska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ersättningsmyndigheten tar inte ansvar för översättning och bär således inte dessa kostnader.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Ja, avgiften är 100 euro. Om avgiften inte har betalats när ansökan prövas av ersättningsmyndigheten avslås ansökan. Den grekiska ersättningsmyndigheten kan informera dig om vad som gäller för den banköverföring som du måste göra.

Om du befinner dig i ett land inom det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) kan du betala den elektroniska avgiften via en Sepa-överföring med den grekiska centralbanken som mottagarbank. Följande IBAN-nummer och överföringsuppgifter ska anges:

Betalningsmottagarens namn: MINISTRY OF FINANCE

Betalningsmottagarens adress: 10 Kar. Servias St., 10562, Aten

Betalningsmottagarens IBAN-nummer: GR1201000230000000481090510

Bankidentifieringskoden (BIC) för betalningsmottagarens bank: BNGRGRAA

Överföringsinformation: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (din tjugosiffriga lösenordskod/betalningskod får du av den grekiska biståndsmyndigheten).

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ersättningsmyndigheten kan vid behov uppmana dig, gärningsmannen eller andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga, att personligen vittna inför domstolen.

Om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan medlemsstat ber den grekiska ersättningsmyndigheten den relevanta biståndsmyndigheten att förhöra den berörda personen i enlighet med lagen i det land den är belägen i och skicka en rapport till den grekiska ersättningsmyndigheten. Ersättningsmyndigheten får även, i samarbete med den relevanta biståndsmyndigheten, besluta att själv hålla förhöret, i enlighet med grekisk lag, via telefon eller videokonferens. I så fall kan den grekiska ersättningsmyndigheten inte ålägga dig att inställa dig hos denna myndighet. Den grekiska biståndsmyndigheten bistår den berörda medlemsstatens ersättningsmyndighet vid förhöret med dig eller andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga.

På begäran av ersättningsmyndigheten i den berörda medlemsstaten a) bistår den grekiska biståndsmyndigheten ersättningsmyndigheten när denna själv håller förhöret, via telefon eller videokonferens, i enlighet med grekisk lag (i så fall tillhandahåller och garanterar biståndsmyndigheten den logistiska infrastruktur som behövs), eller b) håller den grekiska biståndsmyndigheten själv förhöret, i enlighet med grekisk lag, och översänder en rapport om förhöret till den berörda medlemsstatens ersättningsmyndighet. I det sistnämnda fallet översätts den rapport som utarbetas på grekiska till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den andra medlemsstaten, eller något annat EU-språk som den medlemsstaten har uppgett att den kan godta.

Den grekiska biståndsmyndighetens kostnader bärs av den grekiska staten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, tolk finns tillgänglig.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

De godtas men eventuellt inhämtas även ett sakkunnigutlåtande.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja, du får ersättning för dessa kostnader.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ersättningsmyndigheten måste pröva ärendet inom tre månader från dagen för ansökan, och måste meddela sitt slutliga beslut inom tre månader från dagen för prövningen av ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På ett språk som du förstår.

Hur överklagar jag beslutet, om jag inte är nöjd med det?

Du kan väcka talan vid förvaltningsdomstolen i första instans (Dioikitikoú Protodikeíou).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Brottsoffer har även rätt till rättshjälp i samband med krav som framställs i brottmåls- eller tvistemålsprocesser. Enligt lagen (artikel 1 i lag 3226/2004) kan rättshjälp ges till låginkomsttagare som är medborgare i en EU-medlemsstat, tredjelandsmedborgare samt statslösa personer som är lagligen bosatta eller stadigvarande vistas i EU. Till låginkomsttagare med rätt till rättshjälp räknas personer vars familjeårsinkomst inte överstiger två tredjedelar av den personliga minimiinkomst som anges i det nationella allmänna kollektivavtalet. Vid en inhemsk tvist tas inte hänsyn till motpartens inkomst.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Länken öppnas i ett nytt fönsterForskningscentret för jämställdhet (KEThI)

Länken öppnas i ett nytt fönsterNationella centrumet för social solidaritet (EKKA)

Länken öppnas i ett nytt fönsterGeneralsekretariatet för jämställdhet (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Länken öppnas i ett nytt fönsterGrekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Länken öppnas i ett nytt fönsterAmnesty International – den grekiska sektionen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen grekiska polisen – avdelningen för it-brottslighet

Senaste uppdatering: 21/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Spanien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

-

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) som biståndsmyndighet.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

För terroristbrott fungerar inrikesministeriet som biståndsmyndighet.

Mer information om biståndsmyndigheten hittar du påLänken öppnas i ett nytt fönsterinrikesministeriet webbplats.

Det kan finnas fall där andra medlemsstaters biståndsmyndigheter tar direkt kontakt med beslutsmyndigheten. Vi rekommenderar dock att ansökningarna går via biståndsmyndigheterna.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten – en ansökan? – styrkande handlingar?

Det språk som godtas för ansökningar om ersättning och handlingar är spanska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Information saknas.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Vid våldsbrott och sexualbrott hålls ett förhör med sökanden i enlighet med tillämplig lagstiftning så snart alla utredningar har slutförts och innan förslaget till beslutet att bevilja eller avslå ansökan har utarbetats, så att sökanden kan framföra relevanta synpunkter.

Om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat (och ansökan om stöd görs vid biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist) får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), i egenskap av beslutsmyndighet, samverka med relevant biståndsmyndighet för att genomföra förhöret med sökanden eller någon annan person om den anser att detta behövs.

För att genomföra förhöret får generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning be biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att göra allt den kan för att se till att det organ som prövar stödansökan kan genomföra förhöret direkt om sökanden går med på detta. I så fall kan förhöret hållas via telefon eller videokonferens. Den biståndsmyndighet som håller förhöret måste dessutom skicka en rapport om förhöret till generaldirektoratet för personalkostnader och offentliga pensioner vid ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning.

Vid terroristbrott gäller samma regler som vid våldsbrott och sexualbrott om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, om ansökan om stöd görs via biståndsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist, och det är inrikesministeriet, genom generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism, som i egenskap av beslutsmyndighet vidtar ovannämnda åtgärder i samband med förhöret.

Som påpekats ovan kan förhöret hållas via telefon eller videokonferens om sökanden går med på detta. På så sätt undviker man onödiga resekostnader.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

För alla brottsoffer gäller generellt att ett brottsoffer som inte talar eller förstår spanska eller det officiella språk som används i förfarandet har rätt att kostnadsfritt bistås av en tolk som talar ett språk som brottsoffret förstår när han eller hon gör ett uttalande under undersökningsdomarens, åklagarmyndighetens eller polisens utredning, eller när han eller hon deltar som vittne i rättegången eller något annat muntligt förfarande. Denna rättighet gäller även för personer med nedsatt hörsel eller talsvårigheter.

Tolkhjälp kan ges via videokonferens eller någon form av telekommunikation om inte domaren eller domstolen, på eget initiativ eller på begäran av en av parterna, beslutar att tolken måste vara fysiskt närvarande för brottsoffrets rättigheter ska kunna skyddas.

Vid polisinsatser kan ett beslut att inte tillhandahålla tolkning till ett brottsoffer överklagas till undersökningsdomaren. Överklagandet anses ha ingetts när den person som berörs av beslutet att neka tolkning uttrycker sitt missnöje med detta beslut.

Ett domstolsavgörande om att inte tillhandahålla tolkning till ett brottsoffer kan överklagas.

Dessutom informerar kontoren för stöd till brottsoffer, som är biståndsmyndigheter för gränsöverskridande brott, brottsoffren om vilka tolktjänster de har tillgång till.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Alla handlingar som ingår i ansökan måste översättas till spanska, eftersom detta är det enda språk som ersättningsmyndigheten godtar.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Vid våldsbrott och sexualbrott är tidsfristen för att ansöka om stöd i regel ett år från dagen för brottet.

Följande tidsfrister gäller för att utfärda ett definitivt eller preliminärt beslut om att bevilja eller neka stöd:

 • För invalidiserande skador, förvärrande av sådana skador eller dödsfall: 6 månader.
 • För tillfällig arbetsoförmåga: 4 månader.
 • För kostnader för terapeutisk behandling efter ett sexualbrott och för begravningskostnader: 2 månader.

Ansökningar anse ha avslagits om inget beslut uttryckligen har utfärdats när tidsfristen för att utfärda ett beslut har löpt ut.

Vid terroristbrott måste ansökningar vanligtvis inges inom ett år från det att skadan inträffade eller från det att det visades att det fanns ett orsakssamband mellan följderna och terrorhandlingen. När det gäller studiestöd är tidsfristen tre månader från inskrivningen på kursen.

Tidsfristen för att anta och delge det relevanta beslutet är 12 månader, förutom för studiestöd där fristen är 6 månader. Ansökan anses ha beviljats om tidsfristerna har löpt ut utan att något uttryckligt beslut har utfärdats.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På spanska.

Hur överklagar jag beslutet, om jag inte är nöjd med det?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan sökande överklaga beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning rörande det lagstadgade stödet inom en månad från delgivningen av beslutet. Om beslutet inte överklagas inom den tidsfristen är det enda kvarvarande alternativet att ansöka om förnyad prövning hos ovannämnda ministerium.

Överklagandet kan göras till ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning eller till den nationella kommissionen för stöd och bistånd till offer för våldsbrott (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Den nationella kommissionen är behörigt organ för att pröva överklaganden av beslut från ministeriet för finansfrågor och offentlig förvaltning om stöd som beviljats enligt tillämplig lagstiftning.

Om det går tre månader efter överklagandet utan att den nationella kommissionen antar något beslut anses överklagandet ha ogillats. I så fall kan en ansökan om förnyad prövning inges.

Vid terroristbrott kan man begära omprövning av inrikesministeriets beslut om det administrativa förfarandet för att ansöka om de olika typerna av stöd eller väcka en förvaltningsrättslig talan vid en tvistemålsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Vid våldsbrott och sexualbrott kan brottsoffer begära rättshjälp i enlighet med de krav och det förfarande som anges i tillämplig spansk lagstiftning.

Enligt spansk lagstiftning har framför allt offer för könsbaserat våld rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning precis innan de inger ansökan, och till kostnadsfritt försvar och rätt att kostnadsfritt företrädas av en advokat och ett juridiskt ombud i alla administrativa processer och förfaranden som är ett direkt eller indirekt resultat av det våld som de har utsatts för.

I sådana situationer bör en enda grupp jurister försvara brottsoffret, förutsatt att brottsoffrets rätt till försvar garanteras. Om brottsoffret avlider gäller denna rättighet även för stödberättigade efterlevande, förutsatt att de inte deltog i de brottsliga gärningarna.

Vid sådana brott som erkänns som terroristbrott i den spanska lagstiftningen har brottsoffren enligt gällande rättshjälpslagstiftning i Spanien rätt till rättshjälp i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som följer av den terrorhandling som de har utsatts för, oavsett deras ekonomiska resurser.

I alla händelser är alla offer för terrorism som ansöker om rättshjälp garanterade att få sådan hjälp. Rätten till kostnadsfri rättshjälp går förlorad om den berörda personen senare inte beviljas ställning som offer för terrorism, eller om gärningsmannen frias genom en dom som inte kan överklagas, eller om ärendet avskrivs. Det föreligger ingen skyldighet att betala tillbaka kostnaderna för eventuella förmåner som fram till dess har varit kostnadsfria.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

För att få hjälp med att fylla i och skicka in ansökningar om stöd kan offer för våldsbrott och sexualbrott vända sig till relevant kontor för stöd till brottsoffer. Här kan de få information om vilket ekonomiskt stöd som de kan ha rätt till och de olika förfarandena för att ansöka om sådant stöd.

Dessa kontor finns i alla autonoma regioner, i nästan alla provinshuvudstäder samt i andra städer.

Du hittar var kontoren för stöd till brottsoffer finns på följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

Spaniens högsta domstols kontor för information och stöd till brottsoffer (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) tillhandahåller allmän information om det ekonomiska stöd som offer för terrorism kan ha rätt till. Kontoret är beläget på följande adress:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefonnummer: +34 91 400 74 02

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Frankrike

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Vid varje övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance) fattar en nämnd för brottsskadeersättning (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) beslut om ersättningsansökningar som ingetts av brottsoffer och personer som står i beroendeställning till dem.

Vid terroristbrott Länken öppnas i ett nytt fönsterFR. fattar garantifonden för offer för terrorism och andra brott (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI) beslut om ansökningar. I händelse av en tvist sker en domstolsprövning.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, du kan hänskjuta ärendet direkt till myndigheten, som kan fatta beslut om din ansökan.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Ansökan och styrkande handlingar godtas på franska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Brottsoffer i gränsöverskridande situationer uppmanas att om det är möjligt tillhandahålla en fransk översättning av de viktigaste handlingarna. De måste själva bekosta översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte vara närvarande. Under vissa villkor kan du dock begära ersättning för resekostnader, ett dagtraktamente för kost och logi samt ersättning för närvaro (indemnité de comparution).

För att få denna ersättning måste du kontakta den domstol som kallade dig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, vid personlig närvaro har du kostnadsfri tillgång till tolk.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg från ditt bosättningsland godtas. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan en dokumentbaserad läkarbedömning göras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Läkarundersökningen sker helst efter en ömsesidig överenskommelse med brottsoffret och under ett av hans eller hennes besök i Frankrike. I annat fall kan de resekostnader som ett brottsoffer har haft för att ta sig till läkarundersökningen ersättas av FGTI, mot uppvisande av styrkande handlingar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning översänder ansökan till FGTI utan dröjsmål.

FGTI ska inom två månader från mottagandet av den fullständiga ärendeakt som översänts av registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning ge brottsoffret ett erbjudande.

Om brottsoffret godtar erbjudandet skickas ett bevis på överenskommelsen till ordföranden för nämnden för brottsskadeersättning för godkännande. Så snart överenskommelsen har godkänts kan den verkställas. Beslutet meddelas brottsoffret och FGTI, som gör själva utbetalningen.

Om FGTI vägrar betala, och anger skäl för detta, eller om brottsoffret efter två månader inte har svarat på FGTI:s erbjudande låter nämnden för brottsskadeersättning ärendet bli föremål för rättslig prövning. I så fall prövar en domare ansökan och kontrollerar de förklaringar och handlingar som överlämnats.

Den allmänna åklagaren och FGTI ska överlämna sina synpunkter senast 15 dagar före förhandlingen. Sökanden och FGTI måste kallas minst två månader i förväg.

Nämnden för brottsskadeersättning meddelar efter förhandling inom stängda dörrar sökanden och FGTI sitt beslut att bevilja eller neka sökanden ersättning. FGTI betalar ut eventuell ersättning senast en månad efter detta meddelande.

Vid terroristbrott (Länken öppnas i ett nytt fönsterFR.) betalar FGTI ut ett förskottsbelopp under den månad som följer på mottagandet av den fullständiga ärendeakten, om sökanden är berättigad till stöd. Inom tre månader ska FGTI överlämna ett erbjudande om ersättning till brottsoffret (när hans eller hennes situation har stabiliserats) eller till nära anhöriga till ett brottsoffer som har avlidit.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Du får beslutet på franska. Du kan begära en översättning av beslutet. Översättningen är kostnadsfri.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med beslutet från nämnden för brottsskadeersättning kan du överklaga beslutet till den appellationsdomstol (cour d’appel) vars behörighet nämnden för brottsskadeersättning omfattas av.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få rättshjälp i enlighet med de regler som gäller i Frankrike.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsofferorganisationer kan kontaktas på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterbrottsofferkontor eller i sina egna lokaler. De kan gratis hjälpa dig att fylla i din ersättningsansökan.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Kroatien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, genom att inge ansökan direkt till det kroatiska justitieministeriet eller genom att skicka den som rekommenderat brev.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

Ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på kroatiska. Om ansökan och de styrkande handlingarna är på ett främmande språk måste de åtföljas av en auktoriserad översättning som gjorts av en auktoriserad domstolsöversättare.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Beslutsmyndigheten översätter inte ansökan eller de styrkande handlingarna och står inte för inte översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas vid handläggningen av denna ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Om kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) kallar sökanden till ett förhör eller kallar sökanden att personligen delta i förfarandet, får sökanden ersättning för sina resekostnader.

Huvudregeln är att sökanden inte behöver närvara under förfarandet och när ett beslut ska fattas om hans eller hennes ansökan. Om sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer måste höras, kan kommittén för ersättning till brottsoffer, i egenskap av beslutsmyndighet, dessutom uppmana den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstaten, där ansökan om ersättning ingavs, att vidta dessa åtgärder.

Det förhör som ett sådant förfarande kräver kan dessutom genomföras med hjälp av tekniska hjälpmedel, däribland datorteknik, elektroniska kommunikationsnätverk och andra bild- och ljudöverföringshjälpmedel. I så fall genomförs förhöret av kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Utländska läkarintyg godtas. I sin egenskap av beslutsmyndighet utvärderar dock kommittén för ersättning till brottsoffer läkarintygen. Vid behov kan den besluta att ett medicinskt expertutlåtande ska begäras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den behöriga myndigheten fattar sitt beslut inom ungefär 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ansökan är på kroatiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Parten kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja.

Senaste uppdatering: 21/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Italien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Kommittén för stöd till offer för brott av maffiatyp och uppsåtliga våldsbrott Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), som är knuten till inrikesministeriet (Via Cavour n. 6, certifierad e-postadress (PEC): Länken öppnas i ett nytt fönsterprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Kommittén består en kommissarie (Commissario), som fungerar som ordförande, en företrädare för inrikesministeriet, två företrädare för justitieministeriet, en företrädare för ministeriet för ekonomisk utveckling, en företrädare för ministeriet för ekonomi- och finansfrågor, en företrädare för ministeriet för sysselsättning, hälso- och sjukvårdsfrågor och socialpolitik, och en företrädare, utan rösträtt, för det statliga försäkringsbolaget CONSAP, som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av den relevanta fonden.

Ansökningar om ersättning från fonden ska inges för prövning till prefekturen/det lokala regeringskontoret (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) på en av följande orter: den ort där den domstol som meddelade en fällande dom beträffande ett av de brott som avses i artikel 11 i lag nr 122/2016 är belägen, eller den berörda partens bosättningsort, eller de andra ersättningsberättigade personernas bosättningsort om brottsoffret har avlidit, eller bosättningsorten för det särskilda ombud (procuratore speciale) som företräder brottsoffret eller andra ersättningsberättigade personer om de är italienska medborgare eller EU-medborgare som inte är bosatta i Italien.

Det faktiska beslutet om ansökan fattas av kommittén.

Villkoren för att få ersättning från fonden och ansökningsformuläret går att hitta på följande sida på inrikesministeriets webbplats:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, även om det kan vara bra att gå via biståndsmyndigheten för att få ansökan och andra handlingar översatta.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan?
 • styrkande handlingar?

På italienska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Sökanden bär inga av kostnaderna för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Det finns inget närvarokrav, eftersom det inte rör sig om ett kontradiktoriskt förfarande. Om du vill lämna ytterligare synpunkter och handlingar kan du översända dessa med certifierad e-post eller via biståndsmyndigheten.

Dekret nr 222/2008, artikel 6: ”Förhör med sökanden på begäran av den italienska beslutsmyndigheten

1. Om den italienska beslutsmyndigheten beslutar sig för att höra sökanden eller någon annan person enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 2.3 i lagstiftningsdekretet, ska den sända ansökan till biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten i enlighet med förfarandet i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 3.2 i denna förordning. Begäran måste innehålla uppgifter om de processuella formaliteter som fastställts i italiensk lag och en uppmaning till den biståndsmyndighet i den andra medlemsstaten som har mottagit ansökan om att informera den person som ska höras om dessa formaliteter.

2. Om den italienska beslutsmyndigheten uppmanar biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten att höra sökanden eller någon annan person i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten, i enlighet med den sista delen av Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 2.3 i lagstiftningsdekretet, ska den följa det förfarande som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 3.2 i denna förordning när den översänder sin begäran.”

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se svaret på föregående fråga.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godkänns, under förutsättning att de är avfattade på italienska eller engelska. Ingen särskild läkarundersökning av en inhemsk läkare behövs.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej. Inga läkarundersökningar behöver genomföras. I stället måste du lämna in relevanta medicinska handlingar och fakturor på de sjukvårdskostnader som du har haft.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den nuvarande regeln är 60 dagar från mottagandet av ansökan. Notera dock att förfarandet avbryts om beslutsmyndigheten begär in andra handlingar eller uppgifter (artikel 10-a i lag nr 241/90).

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På italienska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid allmän domstol (tribunale) inom 60 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Inte såvitt det kontor som tillhandahållit denna information känner till.

Senaste uppdatering: 16/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Cypern

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ingen information tillgänglig.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

På grekiska och engelska.

– styrkande handlingar?

På grekiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ej tillämpligt.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du måste inte närvara.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats av läkare i det land du bor i godtas.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det tar sex månader från den dag alla uppgifter som behövs för att fatta ett beslut är tillgängliga.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På grekiska och engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet genom att inge ett överklagande till domstolen inom 75 dagar från dagen för beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rättsprocessen beträffande ditt ärende.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan få information om hur du ansöker om ersättning genom att vända dig till Länken öppnas i ett nytt fönstersocialförsäkringsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Lettland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Rättshjälpsmyndigheten Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratisnummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterjpa@jpa.gov.lv
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan om statlig ersättning direkt till Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsmyndigheten utan att först vända dig till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där du är bosatt.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten ansökan?

Rättshjälpsmyndigheten godtar ansökningar om statlig ersättning och bifogade handlingar på lettiska och engelska. Handlingar som ska inges till Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsmyndigheten behöver inte legaliseras, och omfattas inte av motsvarande formaliteter.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Om det är nödvändigt att översätta ansökan om statlig ersättning och bifogade handlingar täcks översättningskostnaderna med de medel i statsbudgeten som har anslagits till rättshjälpsmyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Ingen avgift tas ut för att pröva en ansökan om statlig ersättning som tagits emot från en annan EU-medlemsstat.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Om rättshjälpsmyndigheten anser att ytterligare upplysningar behövs för att kunna fatta ett beslut underrättas du om detta inom sju dagar från mottagandet av ansökan.

Beslutet skickas till den adress som uppgavs i ansökan.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) fattar beslut om huruvida en sakkunnigundersökning behövs. Rättshjälpsmyndigheten ber den myndighet som handlägger ärendet att informera den om resultatet av sakkunnigundersökningen.

Sakkunnigutlåtandet grundas på patientjournaler eller andra objektiva uppgifter.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Om den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) har beslutat att det ska genomföras en sakkunnigundersökning får du ersättning för dina resekostnader (ur statskassan) i enlighet med det förfarande och till det belopp som anges i den lettiska lagstiftningen.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Rättshjälpsmyndigheten fattar sitt beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att den mottog ansökan om statlig ersättning och beslutet sänds till den adress som uppgavs i ansökan.

Om rättshjälpsmyndigheten behöver ytterligare upplysningar från dig eller den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) skjuts beslutet upp tills all information som krävs har erhållits.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet att bevilja eller neka statlig ersättning sänds till dig på lettiska, tillsammans med en översättning till ett språk som den EU-medlemsstat där du är bosatt har uppgett att den godtar.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga rättshjälpsmyndighetens beslut att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att en sådan ansökan ingavs till rättshjälpsmyndigheten. Överklagandet vidarebefordras till Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du behöver inte rättshjälp för att begära statlig ersättning. Rättshjälpsmyndigheten ger den hjälp som behövs för att ansöka om statlig ersättning.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Organisationen ”Skalbes” erbjuder en kostnadsfri hjälptelefonlinje på nummer 116006, "Hjälptelefon för brottsoffer" (varje dag kl. 7.00–22.00). Den ger brottsoffer känslomässigt och psykologiskt stöd, och informerar dem om brottsoffers processuella rättigheter (exempelvis rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Litauen

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, en person kan sända sin ansökan direkt till Litauens justitieministerium.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Ansökan och åtföljande handlingar måste inges på litauiska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Kostnaden för att översätta ansökan och/eller handlingar som bifogats ansökan till litauiska eller engelska ska bäras av sökanden eller myndigheten i ursprungslandet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ett brottsoffer behöver inte närvara när det fattas beslut om hans eller hennes ansökan. Sådana kostnader ger därför inte rätt till ersättning.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ett brottsoffer behöver inte närvara när det fattas beslut om hans eller hennes ansökan.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Handlingar som utfärdats av behöriga institutioner/personer i brottsoffrets bosättningsland erkänns.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut fattas inom en månad från det att ansökan och alla nödvändiga handlingar ingavs till Litauens justitieministerium.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Vanligtvis på litauiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslut som fattats av Litauens justitieministerium kan överklagas till Litauens nämnd för förvaltningstvister (Lietuvos administracinių ginčų komisija) eller till den regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) inom en månad från meddelandet av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja. En person kan ansöka om rättshjälp från tjänsten för statligt garanterad rättshjälp (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), som beslutar huruvida rättshjälp ska ges.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Nej.

Senaste uppdatering: 22/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Luxemburg

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ministère de la Justice

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tfn: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mj.public.lu
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, ansökan bör sändas med post direkt till Luxemburgs justitieminister, förutsatt att sökanden inte är berättigad till stöd från en annan medlemsstat och kan styrka att han eller hon är lagligt och varaktigt bosatt i Luxemburg.

Sökanden kan undantas från kravet på att vara lagligt och varaktig bosatt i Luxemburg om han eller hon har utsatts för ett av de brott som avses i artikel 382‑1 i strafflagen (människohandel).

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan och styrkande handlingar?

Ansökan om ersättning och styrkande handlingar godtas på följande språk:

 • Luxemburgiska.
 • Franska.
 • Tyska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Justitieministeriet bär kostnaderna för översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Brottsoffret måste inte vara närvarande. Han eller hon kan företrädas av en advokat. Inga resor är därför nödvändiga.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats av läkare i det land du bor i godkänns eller erkänns som styrkande handlingar för de brottsliga gärningar du utsatts för eller den skada du lidit.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt. Utländska läkarintyg godtas som styrkande handlingar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Justitieministern fattar sitt beslut inom sex månader från det att ersättningsansökan ingavs.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Eftersom ansökan måste vara avfattad på franska, tyska eller luxemburgiska kommer beslutet om ansökan också att vara avfattat på ett av dessa tre godtagna språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du har principiella invändningar mot justitieministerns beslut eller invändningar som rör det belopp som beviljats i ersättning kan du väcka talan mot staten, i form av justitieministern. En sådan talan måste väckas vid distriktsdomstolen (tribunal d’arrondissement) i Luxemburg eller Diekirch. Sökanden väljer själv vilken.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Var och en som kan styrka att de saknar tillräcklig inkomst kan få kostnadsfri rättshjälp, i enlighet med de lagstadgade villkoren. En advokat kan utses för att ge dig juridisk rådgivning eller för att företräda dig i domstol. Staten står i så fall för kostnaderna för detta. Alla kan vända sig till de organ som erbjuder juridisk information och rådgivning. Du kan vända dig till tjänsten för juridisk mottagning och information (Service d’Accueil et d’Information juridique) för att få kostnadsfri juridisk information.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (central tjänsten för socialt stöd) – Service d’aide aux victimes (SAV) (tjänsten för stöd till brottsoffer)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 58 21-627 / 628

Senaste uppdatering: 19/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Ungern

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Som beslutsmyndighet har statsförvaltningens lokalkontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) befogenhet att fatta beslut om ersättningsansökningar från andra medlemsstater:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

På valfritt språk.

– styrkande handlingar?

På valfritt språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ungerska staten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej. Inga sådana avgifter behöver betalas.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du kan inte få reseersättning eftersom du inte måste närvara personligen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Vi godtar dem.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut måste fattas inom högst 60 dagar från det att förfarandet inleddes.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Ungerska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Ett avgörande som meddelas i första instans kan överklagas till justitieministeriet, som prövar överklagandet som andra instans. En förvaltningsrättslig talan kan väckas mot justitieministeriets beslut i andra instans.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få rättshjälp med stöd av den ungerska lagen LXXX från 2003 om rättshjälp.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Tjänsten för brottsofferstöd vid något av statsförvaltningens lokalkontor kan hjälpa dig att hävda dina intressen. Där kan du får praktisk hjälp av kontorets rådgivare i frågor som rör brottsofferstöd (t.ex. få hjälp med att fylla i ansökningar eller få information). Brottsoffer kan även vända sig till frivilligorganisationer som Vita ringen (Fehérgyűrű), den ungerska baptistkyrkans välgörenhetsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) m.fl.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Malta

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Claims Officer

The Palace, St George’s Square
Valletta

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan inte sända din ansökan direkt till beslutsmyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan? Maltesiska och engelska.
 • styrkande handlingar? Maltesiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ersättningsmyndigheten betalar för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ej tillämpligt.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Den som handlägger ersättningsansökan kan efter eget gottfinnande godta sådana läkarintyg. Han eller hon kan även besluta att anlita lokala medicinskt sakkunniga.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja, resekostnader ersätts.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det tar mellan en och två månader att få ett beslut från myndigheten.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Du kan få beslutet på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslutet kan inte överklagas.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja, det kan du.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://vso.org.mt/

eller chefsadvokaten för rättshjälp: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Nederländerna

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71
2501 CB Haag

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

- ansökan?

På vilket språk som helst, men helst på nederländska eller engelska.

- styrkande handlingar?

På vilket språk som helst, men helst på nederländska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar då för detta?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott betalar för översättningen av ansökan/de styrkande handlingarna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej, inga administrativa eller andra avgifter krävs för handläggningen av ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte närvara under förfarandet. Beslutet avfattas alltid skriftligen och skickas till dig med post.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land där jag bor – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

I allmänhet godtar ersättningsfonden de medicinska uppgifter som din behandlande läkare lämnar, men vid behov bedöms uppgifterna av nämndens medicinska rådgivare. Dessa medicinska rådgivare utför inte själva någon läkarundersökning.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Högst 26 veckor, men ofta kommer beslutet tidigare.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Det språk du lämnade in ansökan på.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att ge in ett klagomål till klagomålsavdelningen vid Fonden för ersättning till offer för våldsbrott. I beslutet om din ansökan förklaras hur detta ska göras.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan vända dig till den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer, Länken öppnas i ett nytt fönsterSlachtofferhulp Nederland. Telefon: 0900-0101.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Österrike

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterpost.wien@sozialministeriumservice.at

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan och styrkande handlingar?

Om de inges av biståndsmyndigheten eller brottsoffret, i allmänhet på tyska och engelska.

(Om brottsoffret inte kan inge handlingar till myndigheten på tyska eller engelska godtas även ansökningar på andra språk. Dessa översätts sedan.)

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Myndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

I allmänhet behöver du inte närvara under förfarandet.

Om du kallas att inställa dig står myndigheten för kostnaderna. Du måste dock ansöka om ersättning för kostnaderna. Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning ansvarar för detta.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, om det behövs.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

För det mesta deltar en österrikisk sakkunnig som utsetts av myndigheten. Vid sin slutbedömning tar han eller hon hänsyn till läkarintyg som utfärdats i det land du bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det beror på den ersättning som begärs. För det mesta fattas ett beslut inom sex månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På tyska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga socialministeriets beslut till den federala förvaltningsdomstolen. Beslut kan även överklagas till författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) och till högsta förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja. Juridiska kostnader ersätts emellertid inte av socialministeriet eller den federala förvaltningsdomstolen.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du måste vända dig till en brottsofferorganisation (t.ex. Weisser Ring) för att se om det går att få sådan hjälp.

Senaste uppdatering: 20/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Polen

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Information saknas.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Huvudregeln är att det är biståndsmyndigheten som ska sända ersättningsansökan till beslutsmyndigheten. En ersättningsberättigad person får emellertid även sända ansökan direkt till den polska beslutsmyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Beslutsmyndigheten godtar korrespondens på polska och engelska.

Beslutsmyndigheten godtar protokoll från förhör som biståndsmyndigheten hållit i ett annat land på det landets officiella språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningen av handlingar bekostas av statskassan.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Personer som söker ersättning är helt befriade från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du kan inte få ersättning för resekostnader. Du kan emellertid förhöras på distans, dvs. utan att behöva bege dig till beslutsmyndigheten. Du kan begära att beslutsmyndigheten ber biståndsmyndigheten i ditt hemland om hjälp med att ombesörja överföringen av ditt förhör. Ditt samtycke krävs för ett sådant förhör.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Vid behov utser beslutsmyndigheten en tolk. Du behöver inte stå för kostnaderna för detta.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Beslutsmyndigheten gör en bedömning av huruvida de läkarundersökningar som gjorts av läkare i det land du bor i är trovärdiga. Om myndigheten konstaterar att en ny undersökning behövs bör en sådan göras. I så fall behöver du enbart betala resekostnaderna.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Du kan inte få ersättning för dina resekostnader, inte ens om du var tvungen att komma till det landet för att göra en läkarundersökning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det finns ingen tidsfrist för att fatta beslut om en ersättningsansökan. Hur lång tid det tar att få ett beslut beror inte enbart på hur komplicerat ärendet är och vilken bevisning beslutsmyndigheten måste få in, utan även på hur många ärenden som samtidigt är föremål för beslutsmyndighetens prövning.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ersättningen är på polska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med beslutet om ersättning kan du överklaga till domstolen i andra instans (sąd II instancji). Du behöver inte stå för några kostnader i samband med överklagandet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Rättshjälp kan ges enligt polsk lag. Rättshjälp ges till personer som kan visa att de inte har råd med en advokat. Kom ihåg att du kan få hjälp med din ersättningsansökan av den allmänna åklagare som leder förundersökningen av det brott som du begär ersättning för.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

I Polen finns fonden för stöd till brottsoffer och hjälp efter avtjänat straff (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Denna samlar in pengar som anslagits för att bland annat hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Fonden förvaltas av justitieministeriet. Stödet organiseras på så sätt att fondens förvaltare efter ett offentligt anbudsförfarande väljer ut de organisationer som har lämnat de bästa anbuden och beviljar dem öronmärkta bidrag för åtgärder till stöd för brottsoffer.

Medlen används för att finansiera rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd. Rättshjälp kan ges för hjälp med att ansöka om ersättning, inbegripet i gränsöverskridande fall.

Om du vill ha sådan hjälp bör du kontakta en icke-statlig organisation som har fått bidrag från justitieministeriet för detta ändamål, och visa att du är ett brottsoffer. Du hittar en förteckning över sådana organisationer, tillsammans med deras kontaktuppgifter, på justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), i det avsnitt som handlar om verksamhet / stöd till brottsoffer / stöd till brottsoffer och deras anhöriga – förteckning över enheter och organisationer (klicka på: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Senaste uppdatering: 03/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Portugal

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

I Portugal Länken öppnas i ett nytt fönsterfungerar nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC) som beslutsmyndighet.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Nej. Brottsoffer som har utsatts för våldsbrott eller våld i hemmet och som har hemvist i en annan EU-medlemsstat måste inge sin ansökan om ersättning/förskott från den portugisiska staten till behörig myndighet i den medlemsstat där de har hemvist.

Den myndigheten översänder sedan ansökan till CPVC i Portugal. CPVC tar emot ansökan och vidtar de åtgärder som behövs för att undersöka de faktiska omständigheterna och fatta beslut om ansökan.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

a) en ansökan?

CPVC godtar ansökningar och handlingar på portugisiska eller engelska.

b) styrkande handlingar?

Om CPVC ber den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att sköta förhöret med sökanden eller någon annan person (t.ex. ett vittne eller en sakkunnig) får CPVC inte avvisa det skriftliga förhörsprotokollet, förutsatt att protokollet är skrivet på ett av EU:s officiella språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

CPVC. Det går inte att begära ersättning för avgifter eller kostnader för de tjänster som begärs och tillhandahålls av CPVC i mål som rör våldsbrott eller våld i hemmet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

CPVC tar emot alla handlingar den behöver för att utreda och fatta beslut i ärenden som rör ersättning från den portugisiska staten för ett brott som begåtts i Portugal mot ett brottsoffer som har hemvist i en annan medlemsstat. CPCV kan även be myndigheten i brottsoffrets hemviststat att förhöra brottsoffret. Det finns inget krav på att sökanden måste bege sig till Portugal för att höras av CPVC.

Om den portugisiska domstolen anser att sökanden måste höras personligen, och inte på något annat sätt, står den portugisiska staten för resekostnaderna och tillhörande kostnader.

Socialförsäkringskontoret är den nationella myndighet som tar emot och handlägger ansökningar om rättshjälp.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Alla handlingar som översänds av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist godtas utan några särskilda formaliteter och är befriade från kravet på legalisering och liknande formaliteter.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

De läkarutlåtanden som sökanden har ingett till myndigheten i den medlemsstat där han eller hon har hemvist, och som är nödvändiga för att avgöra målet, eller andra utlåtanden som eventuellt begärs, ska översändas till CPVC. Inga ytterligare läkarundersökningar behöver göras i Portugal.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Både den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist och sökanden själv underrättas inom tio dagar när CPVC har tagit emot ansökan. De informeras också om när ett beslut om ansökan kan förväntas.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ersättningsansökan kan skickas på portugisiska eller engelska till sökanden och till myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist. CPVC kan även besluta att använda ett av de officiella språken i den medlemsstat där sökanden har hemvist, eller ett annat språk i den medlemsstaten, förutsatt att detta är ett av EU:s officiella språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om sökanden anser att CPVC:s beslut är felaktigt har sökanden 15 dagar på sig att inge en begäran om omprövning av beslutet till CPVC. I ansökan ska sökanden ange vilka grunder som anförs till stöd för begäran, tillsammans med lämplig bevisning. CPVC har därefter 30 dagar på sig att pröva och fatta beslut om begäran om omprövning. CPVC kan fastställa, dra tillbaka, upphäva, ändra eller ersätta det omtvistade beslutet.

Om sökanden inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan sökanden överklaga detta till en förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

I just denna fråga har CPVC ingen möjlighet att ingripa.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC):

 • Personligt besök – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, måndag–fredag, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.
 • Per post, med hjälp av de formulär som finns på CPVC:s webbplats.
 • Per e-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercorreio.cpcv@sg.mj.pt.
 • Online, genom att fylla i formuläret för brottsoffer som utsatts för våldsbrott eller formuläret för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cpvc.mj.pt/).
 • Per telefon: (+351) 213 222 490, fastnättaxa gäller, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.

APAV:

 • Jourtelefon för brottsoffer: (+351) 116 006 (kl. 9–21 på vardagar).
 • Online, på Länken öppnas i ett nytt fönsterAPAV:s webbplats (tillgänglig på portugisiska, engelska, ryska, kinesiska), eller på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infovitimas.pt/pt/app/.
 • Teckenspråkstolkning/SERV IIN – via videosamtal (+351 12 472), kl. 10–18 på vardagar.

Nämnden för medborgarskap och jämställdhet (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Informationstjänst för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (ger information om brottsoffers rättigheter och vilka resurser som finns runt om i landet samt var det går att få psykologiskt och socialt stöd eller juridisk information) – Tfn: (+351) 800 202 148 (gratis och anonym konfidentiell tjänst som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan).
Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Rumänien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Den rumänska beslutsmyndighet som har utsetts i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2004/80/EG är

Distriktsdomstolen i Bukarest (Tribunalul București)
Kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukarest, code 030823

Tfn +40 214083600, +40 214083700
Fax +4021 3187731

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstertribunalul.bucuresti@just.ro

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tmb.ro/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan? På rumänska.
 • styrkande handlingar? På rumänska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ej tillämpligt.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Fysisk närvaro är inte obligatorisk.

Rättshjälpen täcker även resekostnader om fysisk närvaro krävs enligt lag eller av domstolen, eller om domstolen beslutar att det inte finns någon annan möjlighet att höra personerna.

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Fysisk närvaro är inte obligatorisk.

Rättshjälpen täcker även resekostnader om fysisk närvaro krävs enligt lag eller av domstolen, eller om domstolen beslutar att det inte finns någon annan möjlighet att höra personerna.

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Undersökningen utförs av den utsedda rumänska beslutsmyndigheten, nämligen kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer vid distriktsdomstolen i Bukarest.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett till två år.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På rumänska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Efter att ha prövat en ansökan om ekonomisk ersättning eller en ansökan om förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen kan kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer, som består av en domarpanel bestående av två domare, meddela något av följande beslut:

 1. Bevilja ansökan, fastställa värdet på den ekonomiska ersättningen eller, i förekommande fall, förskottsutbetalningen av en del av ersättningen.
 2. Avslå ansökan om de lagstadgade villkoren för att beviljas ekonomisk ersättning eller, i förekommande fall, förskottsutbetalning av en del av ersättningen, inte är uppfyllda.

Avgörandet angående ansökan om ekonomisk ersättning eller ansökan om förskottsutbetalning av den del av den ekonomiska ersättningen delges brottsoffret.

Avgörandet kan överklagas till appellationsdomstolen inom 15 dagar från delgivningen.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få statlig rättshjälp i enlighet med den rumänska lagstiftningen (artikel 14 ff. i lag nr 211/2004 om vissa åtgärder för information till, stöd till och skydd av brottsoffer).

Kostnadsfri rättshjälp beviljas, på begäran, till följande brottsofferkategorier:

 1. Personer som utsatts för något av följande brott: mordförsök, försök till dråp, misshandel, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt umgänge med minderårig, sexuellt övergrepp mot minderårig.
 2. Make, barn och personer beroende av de personer som har avlidit till följd av mord, dråp och uppsåtliga brott som resulterat i personens död.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas ovannämnda brottsoffer om brottet har begåtts i Rumänien eller, om brottet har begåtts utanför Rumänien, om brottsoffret är rumänsk medborgare eller en utländsk medborgare som lagligt vistas i Rumänien och brottmålsrättegången hålls i Rumänien.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas på begäran till offer för andra brott om brottsoffrets månadsinkomst per familjemedlem inte överstiger den nationella bruttominimilönen för det år brottsoffret ingav sin rättshjälpsansökan.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas endast om brottsoffret har vänt sig till åklagarmyndigheterna eller domstolen inom 60 dagar från brottstillfället eller från det datum offret blev medvetet om att brottet begåtts. Om brottsoffret var fysiskt eller psykiskt oförmögen att anmäla brottet till åklagarmyndigheterna löper 60-dagarsfristen från den dag oförmögenheten upphörde.

Brottsoffer som inte har fyllt 18 år och personer som är ställda under förmyndare är inte skyldiga att göra en anmälan till åklagarmyndigheterna eller domstolen i anslutning till brottet. Det juridiska ombud som företräder den minderårige eller den person som är ställd under förmyndare kan anmäla brottet till åklagarmyndigheterna i anslutning till brottet.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp ska inges till distriktsdomstolen inom vars domkrets brottsoffret har sin hemvist. Ansökan prövas av två domare vid kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer. Deras beslut meddelas inom 15 dagar. Kopior på styrkande handlingar för de uppgifter som anges i ansökan om kostnadsfri rättshjälp, och andra handlingar som brottsoffret förfogar över och som kan vara till hjälp vid prövningen av ansökan, bifogas ansökan.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp avgörs genom ett beslut efter enskild överläggning, som brottsoffret kallas att närvara vid.

Om brottsoffret inte har valt en försvarsadvokat måste beslutet om godkännande av ansökan om kostnadsfri rättshjälp även innehålla utnämningen av en försvarsadvokat på eget initiativ (ex officio) enligt lag nr 51/1995 om organisation och utövande av advokatyrket, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och förordningarna om advokatyrket.

Beslutet om beviljande av kostnadsfri rättshjälp delges brottsoffret. Brottsoffret kan inge en begäran om omprövning av beslutet att avslå ansökan om kostnadsfri rättshjälp till den distriktsdomstol som kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer är knuten till. Begäran ska inges inom 15 dagar från delgivningen. Omprövningen avgörs av en domarpanel bestående av två domare.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas alla brottsoffer under hela rättsprocessen upp till ett belopp motsvarande två nationella bruttominimilöner för det år brottsoffret ingav ansökan om kostnadsfri rättshjälp. De medel som behövs för att kunna bevilja kostnadsfri rättshjälp kommer från statskassan, via justitieministeriets budget.

Ovannämnda bestämmelser tillämpas även på beviljandet av de belopp som behövs för att verkställa domen om civilrättslig ersättning till ett brottsoffer.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till ett brottsoffer kan också inges av det juridiska ombudet till den minderårige eller den person som är ställd under förmyndare. Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till ett brottsoffer är befriade från stämpelavgift.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till brottsoffret kan också inges av en icke-statlig organisation vars verksamhet inbegriper skydd av brottsoffer. I så fall måste ansökan och begäran ha undertecknats av brottsoffret, innehålla alla nödvändiga uppgifter och åtföljas av de nödvändiga styrkande handlingarna.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Slovenien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Sloveniens justitieministerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstergp.mp@gov.si
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mp.gov.si

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan? På slovenska.

– styrkande handlingar? På slovenska, i form av en bestyrkt översättning.

Om ansökan och de styrkande handlingarna inte är på slovenska ska justitieministeriet skicka tillbaka dem till sökanden eller till den medlemsstats myndighet som begäran kom från, tillsammans med en förklaring om att ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på slovenska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Om ansökan och de styrkande handlingarna inte är på slovenska ska justitieministeriet skicka tillbaka dem till sökanden eller till den myndighet som begäran kom från, tillsammans med en förklaring om att ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på slovenska. Med andra ord översätter ersättningsmyndigheten inte begäran eller styrkande handlingar från andra EU-medlemsstater. Slovenien står för översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej. Ingen avgift tas ut för ansökningar, handlingar och beslut i ersättningsförfaranden enligt denna lag.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Nej, resekostnader ersätts inte.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Huvudregeln är att du inte behöver närvara personligen i förfarandet.

Kommittén för beslut om ersättning till brottsoffer kan besluta att hålla en muntlig förhandling eller förhöra en part eller en sakkunnig. Enligt reglerna för de allmänna administrativa förfarandena har parter som inte behärskar språket eller som inte kan använda språket på grund av en funktionsnedsättning rätt till en tolk för att kunna följa med i förfarandet. Myndigheten är skyldig att underrätta sökandena om detta.

Enligt lagen kan ersättningskommittén emellertid be den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstat där sökanden har ansökt om ersättning att ombesörja detta. I så fall behöver sökanden inte närvara personligen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Bifogade läkarintyg godtas eller erkänns om de inges på slovenska, i form av en bestyrkt översättning.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Enligt reglerna för de allmänna administrativa förfarandena får du ingen reseersättning eftersom det rör sig om ett förfarande på sökandens begäran.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den lagstadgade fristen för att utfärda ett beslut är tre månader från mottagandet av en fullständig ansökan. I regel pågår det faktiska förfarandet i mindre än ett halvår, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet meddelas på slovenska.

Om förfarandet ska genomföras via den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat skickas beslutet tillsammans med det föreskrivna standardformulär som Europeiska kommissionen har tagit fram. Formuläret måste fyllas i på det språk som används i den behöriga medlemsstat som det skickas till. En del av av standardformuläret utgörs dessutom av en sammanfattning av beslutet, en förklaring eller instruktion om vilket rättsmedel som kan tillgripas, och en förklaring om vilka andra åtgärder som sökanden förväntas vidta.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet till Sloveniens förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan inte få rättshjälp i administrativa förfaranden som inbegriper utarbetandet av en ersättningsansökan.

Enligt reglerna för allmänna administrativa förfaranden måste ansvarig tjänsteman emellertid respektera principen om att sökandens rättigheter ska skyddas. Tjänstemannen måste därför ge sökanden möjlighet att utöva sina rättigheter, uppmärksamma dem på detta, uppmana dem att fylla i ansökan och ge förklaringar. Samtidigt ska tjänstemannen se till att sökandens okunnighet eller okunskap inte skadar hans eller hennes rättigheter.

Sökanden kan väcka talan mot ett beslut från ersättningskommittén. I en förvaltningsrättslig tvist som är föremål för en rättsprocess har utlänningar (som inte är bosatta i Slovenien) rätt till kostnadsfri rättshjälp enligt principen om ömsesidighet eller enligt de villkor och i de fall som anges i internationella fördrag som Slovenien är bundet av.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Information saknas.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Slovakien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Slovakiens justitieministerium – avdelningen för rehabilitering och brottsskadeersättning

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstervictims@justice.sk
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Det går inte att kommunicera direkt med det slovakiska justitieministeriet. Biståndsmyndigheten i hemlandet bör användas för gränsöverskridande ansökningar.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan? På slovakiska.
 • styrkande handlingar? På slovakiska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Det slovakiska justitieministeriet översätter inte de nödvändiga handlingarna. Brottsoffret betalar för översättningen och tillhörande kostnader.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut för förfarandet.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ett offer för ett våldsbrott behöver inte närvara vid prövningen av en ansökan om ersättning. Eventuella förhör genomförs av den anmodade biståndsmyndigheten eller av de slovakiska myndigheterna med hjälp av teknisk utrustning för audiovisuell överföring. Inga resekostnader uppkommer således, och ingen ersättning för resekostnader behöver därför betalas ut.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

I lagen föreskrivs inte att sökanden måste närvara personligen i ersättningsförfarandet. Ett offer för ett våldsbrott behöver inte närvara vid prövningen av en ansökan om ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarutlåtande som uppfyller kraven i den slovakiska lagstiftningen krävs för att fastställa ersättning för sveda och värk. En läkare i Slovakien kan dock fortfarande bedöma ditt hälsotillstånd på grundval av läkarutlåtanden som utfärdats i det land du bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader ersätts inte.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut inom sex månader från mottagandet av en fullständig ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På slovakiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid domstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Enligt slovakisk lagstiftning kan du inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan få allmänt juridiskt bistånd från det statliga rättshjälpscentret, eller på begäran från en av de organisationer som hjälper brottsoffer. Det slovakiska justitieministeriet tillhandahåller allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns frivilligorganisationer som tillhandahåller hjälp och stöd till offer för våldsbrott i Slovakien. Dessa är inriktade på vissa typer av brottsoffer. Möjligheterna för enskilda organisationer att hjälpa till med ansökningar om ersättning i gränsöverskridande fall beror främst på deras personalkapacitet.

Senaste uppdatering: 09/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Finland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Statskontoret

PB 50

FI-00054 Statskontoret, Finland

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan direkt till Statskontoret. Notera dock nedanstående begränsningar för vilket språk som kan användas i handlingarna.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan?

Och styrkande handlingar?

Ansökan måste göras på finska, svenska eller engelska. De styrkande handlingarna bör också vara på ett av dessa språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Statskontoret handlägger inte en ansökan som inte gjorts på ett av ovannämnda språk. Om du behöver hjälp med att översätta handlingar kan du kontakta biståndsmyndigheten i det land du bor i.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa avgifter tas ut för handläggningen av din ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Statskontoret handlägger ärendet med hjälp av ett skriftligt förfarande. Du kommer inte i något skede av förfarandet anmodas att närvara personligen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se föregående svar.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarintyg som utfärdats av en läkare i det land du bor i godtas som bevis på den skada som lidits.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Se föregående svar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Du får i genomsnitt ett beslut 6–8 månader efter det att Statskontoret har mottagit din ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Statskontoret utfärdar endast beslut på finska och svenska. Om du gjorde din ansökan på engelska får du en engelsk sammanfattning av innehållet i beslutet tillsammans med beslutet.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga ett beslut som du har mottagit genom att inge ett skriftligt överklagande till försäkringsdomstolen. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från den dag du fick kännedom om beslutet. Information om hur du gör för att överklaga bifogas Statskontorets ersättningsbeslut.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Statskontoret kan ge råd i alla frågor som rör ersättningsansökningar. Om du tar hjälp av en extern advokat för att utarbeta din ansökan kan du endast få ersättning för detta om du har beviljats rättshjälp eller tilldelats ett offentligt rättsbiträde för domstolsprövningen av ärendet. Kostnaderna för att utarbeta en ansökan kan även ersättas om ärendet inte behandlas vid domstol, om du uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation i det här landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferjouren (RIKU) kan hjälpa dig att ansöka om ersättning. Du hittar brottsofferjourens kontaktuppgifter på dess webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.riku.fi/se/hem/.

Senaste uppdatering: 09/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Sverige

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tfn : (46)90708200
Fax : (46)90178353

E-post : Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Webbplats : Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadress :
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, om brottet skett i Sverige kan ansökan göras direkt till Brottsoffermyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan

– styrkande handlingar

Ansökan och styrkande handlingar godtas på svenska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningar bekostas av Brottsoffermyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Sökanden behöver inte närvara. Handläggningen är skriftlig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Möjligheter till tolkning finns om sådant behov skulle uppstå under handläggningen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg och journalanteckningar från annat land kan godtas. När det finns behov av kompletterande bedömning anlitar Brottsoffermyndigheten vanligtvis sakkunniga läkare som skriver yttrande utifrån den medicinska utredning som finns tillgänglig.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Det finns vanligtvis inget behov av läkarundersökning i Sverige när man är boende i ett annat EU-land. Men om det skulle krävas sådan ytterligare utredning finns möjlighet att få kostnaderna ersatta.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Handläggningstiden varierar beroende på ärendets beskaffenhet och arbetsbelastningen på myndigheten. Genomsnittlig handläggningstid är vanligtvis cirka tre månader, men det kan både gå fortare eller ta längre tid. Ärenden tas i turordning och förtur ges normalt sett inte.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet är på svenska. Om du inte behärskar svenska får du också en sammanfattning av beslutet på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Brottsoffermyndighetens beslut kan inte överklagas, men myndigheten kan på begäran eller eget initiativ ändra beslutet om nya omständigheter tillkommit eller det annars finns skäl till det.

Den som är missnöjd med beslutet ska då skicka en skriftlig begäran om omprövning till myndigheten. Man bör i begäran ange vilken ändring man vill ha och ange skäl för detta. Eventuellt kompletterande material bör ges in tillsammans med begäran.

Sökanden har alltid rätt att få sitt beslut omprövat av Nämnden för brottsskadeersättning

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ersättning för ombudskostnader ersätts bara om det finns särskilda skäl. Normalt sett behöver man inte heller hjälp från en advokat när det gäller frågan om brottsskadeersättning. Att ansöka är relativt enkelt. Myndigheten har också en skyldighet att lämna information och service till den som söker ersättning samt ett ansvar att hämta in den utredning som beslut i ett ärende kräver.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Om man vill ansöka eller har frågor kring ersättning i gränsöverskridande fall är det lämpligast att vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp och information. Information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Man kan också ringa myndigheten på +46 90 70 82 00.

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - England och Wales

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 00 44 203 684 2517

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Vi godtar en ansökan direkt från dig, utan att du behöver vända dig till biståndsmyndigheten i ditt hemland.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan?
 • styrkande handlingar?

Vi vill helst ha dessa handlingar på engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Vi betalar för dessa översättningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i England/Wales för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Vi handlägger ansökningar med hjälp av ett skriftligt förfarande och har skriftlig kontakt med sökande. Personlig närvaro är inte nödvändig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i England/Wales undersöka min hälsa eller skada?

Vi godtar läkarintyg från legitimerade läkare i andra länder.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i England/Wales?

Vi betalar inte ut reseersättning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Hur lång tid det tar att pröva en ansökan beror på hur komplicerad den är. En ansökan om ersättning för inkomstbortfall tar längre tid än ansökningar om ersättning enligt tariffen för olika skador. CICA fattar inget slutligt beslut om en ansökan förrän du bekräftar att du har blivit så återställd från dina skador som du kan bli. Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Vår korrespondens med dig kommer att ske på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på Länken öppnas i ett nytt fönsternämndens webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det brottsofferorganisationer i England/Wales som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer, Länken öppnas i ett nytt fönsterVictims Information Service, för hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 16/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Nordirland

Detta avsnitt är inte tillämpligt. Den nordirländska ersättningsmyndigheten handlägger endast ansökningar som rör brott som begås i Nordirland.


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

-

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

-

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan

– styrkande handlingar -

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

-

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

-

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

-

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

-

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

-

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

-

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

-

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

-

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

-

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

-

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

-

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Skottland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 00 44 300 003 3601

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Vi godtar en ansökan direkt från dig, utan att du behöver vända dig till biståndsmyndigheten i ditt hemland.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

 • en ansökan?
 • styrkande handlingar?

Vi vill helst ha dessa handlingar på engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Vi betalar för dessa översättningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i Skottland för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Vi handlägger ansökningar med hjälp av ett skriftligt förfarande och har skriftlig kontakt med sökande. Personlig närvaro är inte nödvändig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i Skottland undersöka min hälsa eller skada?

Vi godtar läkarintyg från legitimerade läkare i andra länder.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i Skottland?

Vi betalar inte ut reseersättning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.  Komplicerade ärenden tar längre tid.  Vi fattar inget slutligt beslut i ditt ärende under pågående läkarbehandling, eller så länge det är oklart hur återställd du kommer att bli.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Vår korrespondens med dig kommer att ske på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på Länken öppnas i ett nytt fönsternämndens webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det brottsofferorganisationer i Skottland som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer och vittnen, Länken öppnas i ett nytt fönsterVictims and Witness Information Service), för att få hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.