Претендиране на обезщетение от извършителя

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя на престъплението в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Граждански иск за вреди, произтичащи от извършването на престъпление, се разглежда по искане на увредената страна в хода на наказателно производство, ако това не би забавило значително производството (член 153, алинея 1 от Наказателно-процесуалния закон (НПЗ) (Zakon o kaznenom postupku).

Увредената страна може да подаде граждански иск за вреди в наказателното производство (член 154, алинея 1 от НПЗ).

Граждански иск за вреди в наказателното производство се подава до органа, до който се подава жалбата за започване на наказателното производство, или до съда, който води производството (член 155, алинея 1 от НПЗ).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Гражданският иск за вреди може да бъде подаден най-късно до приключването на събирането на доказателствата от първоинстанционния съд (член 155, алинея 2 от НПЗ).

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Гражданският иск за вреди може да се отнася до претенция, предявена в хода на съдебния процес (член 153, алинея 2 от НПЗ).

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма специални формуляри за такива искове.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своя иск?

Лицето, което има право да предяви иска, трябва да посочи своите искания и да представи доказателства (член 155, алинея 3 от НПЗ). Видът и броят на доказателствата не са определени по закон.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

За подаването на граждански иск за вреди в наказателното производство няма съдебни такси, нито други разноски.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Жертвите на престъпление, за което се налага наказание лишаване от свобода за срок над пет години, претърпели тежки последици от престъплението, при подаване на граждански иск за вреди имат правото да ползват експертната помощ на съветник, която е за сметка на бюджета (член 43, алинея 2 от НПЗ). Това право не се ограничава от мястото на постоянно пребиваване на увредената страна.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

При постановяване на осъдителна присъда предявеният от увредената страна граждански иск в съдебното производство може да бъде уважен изцяло или частично, а за неуважената част съдът може да насочи увредената страна към предявяването на отделен иск. Когато събраните в наказателното производство данни не предоставят надеждно основание за цялостно или частично уважаване на гражданския иск, съдът дава указания на увредената страна да предяви отделен иск.

Когато съдът постанови оправдателна присъда или когато обвиненията са отхвърлени или наказателното производство е спряно с решение, увредената страна получава указания да предяви отделен иск. Когато съдът обяви, че не е компетентен, увредената страна получава указания да предяви граждански иск за вреди в наказателното производство, образувано или продължено от компетентния съд (член 158, алинеи 2 и 3 от НПЗ).

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Увредената страна може да обжалва решението само в частта относно разходите по наказателното производство или относно обезщетението за претърпени вреди. Ако обаче прокурорът е предявил иск от името на увредената страна в качеството на ищец, увредената страна може да подаде жалба на всички основания, на които може да се обжалва едно съдебно решение (член 464, алинея 4 от НПЗ).

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

По искане на правоимащото лице в рамките на наказателното производство, образувано за извършено престъпление, могат да бъдат наложени временни мерки за обезпечаване на гражданския иск в производството.

Посоченото в горната точка решение се взема от съдия-следователя. След повдигане на обвинението решението се постановява от обвинителния състав, а в съдебното заседание — от съда, провеждащ съдебното заседание. Обжалването на решение за временна мярка не спира изпълнението му (член 160 от НПЗ).

Последна актуализация: 25/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.