Претендиране на обезщетение от извършителя

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Наказателният съд има присъща компетентност да присъди в рамките на наказателното производство ограничено по размер обезщетение на жертвата на престъпление, при условие че обвиняемият е признат за виновен. Тази компетентност обаче се упражнява изключително рядко, а през последните десетилетия не е използвана изобщо.

С оглед на това в тези случаи жертвата има право да поиска обезщетение, като предяви иск срещу извършителя в рамките на гражданско производство.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Искът следва да бъде предявен под формата на граждански иск след приключване на наказателното производство. Следва да се отбележи, че това се извършва независимо и отделно от наказателното производство.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Можете да претендирате за обезщетение за всички претърпени загуби и вреди, като определите отделните видове вреди, например физически увреждания, болка и страдание, пропуснати ползи и законоустановена лихва.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Да, призовката за образуване на делото. Този формуляр следва да бъде подаден в регистратурата на съда. Той може да включва или цялата претенция на ищеца, или кратко описание на иска, след което трябва да се представи по-подробна искова молба.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Доказателствата в подкрепа на иска са доказателства, доказващи претърпените вреди.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Да, има такси и разходи за услугите, свързани с разглеждането на иска, като техният размер зависи от размера на претендираното обезщетение.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Можете да получите правна помощ във всяка фаза на производството, при условие че имате право на нея, т.е. ако отговаряте на определените от закона критерии. По граждански дела предоставянето на правна помощ е обусловено от наличието на нарушения на човешките права съгласно посочените в законодателството конвенции. Правната помощ включва безплатни консултации, помощ и представителство и се прилага по същия начин по отношение на лица, пребиваващи в друга държава.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Не се прилага — вж. по-горе.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Не се прилага — вж. по-горе.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

За да се гарантира изпълнението на решението за обезщетение, съдебното решение се връчва на обвиняемия (извършителя), който трябва да се съобрази с него. В случай на неспазване ищецът (жертвата) може да образува изпълнително производство с цел да задължи обвиняемия да спази решението.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.