Претендиране на обезщетение от извършителя

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Имате правото да присъедините иска си за обезщетение към наказателното преследване на извършителя. В този случай в окончателното си решение съдът може, освен да наложи наказание на извършителя, да го задължи да заплати и обезщетение. Освен това можете да претендирате правото си на обезщетение и отделно в рамките на гражданско дело.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Във всеки момент преди първото заседание на съда, преди събирането на доказателства.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Необходимо е да се определи подробно какво иска лицето, претърпяло вредата, и то да претендира и да представи доказателства за отделните увреждания.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Какви доказателства ще представите в съда в подкрепа на Вашия иск зависи единствено от Вас. Разбира се, за да бъде решението във Ваша полза, са необходими пълни и убедителни доказателства.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Не

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Да, за собствена сметка.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако не сте доказали обхвата на вредите или ако необходимото събиране на доказателства удължава наказателното производство. В този случай съдът ще насочи Вашия иск за вреди към гражданскоправни средства за защита.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Имате право да обжалвате до постановяване на решението относно обезщетението.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Ако извършителят не изпълни това, което му е разпоредено, можете да подадете молба до съда за принудително изпълнение на решението от съдебен изпълнител.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.