Претендиране на обезщетение от извършителя

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Искът на ищеца за обезщетение трябва да се подаде по време на наказателното производство в съда. В този случай съдията може да реши да разгледа иска или да откаже разглеждането му. Решението може да зависи от това дали извършителят оспорва иска, както и от наличието на документация по иска, включително за размера му.

Искът срещу извършителя трябва да се предяви в съда писмено или устно, така че извършителят да има възможност да отговори на иска. Това може да стане с явяване на ищеца лично или чрез представител (обикновено процесуален представител) по време на делото.

Искът може да се подаде и в полицията, която след това включва иска във всякакви съдебни производства.

Ако искът е разгледат от съдилищата по време на наказателното производство, ищецът може също да изпрати иска на датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления. Това се отнася преди всичко за дела, по които съгласно съдебното решение извършителят не плаща обезщетение.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Исковете за обезщетение трябва да бъдат представени още на първия разговор с полицията и трябва да се представят не по-късно от главното съдебно заседание.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча обща сума и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Ако сте понесли вреда, за която е отговорен извършителят, можете да поискате обезщетение за нея. Датският Закон за отговорността и обезщетението съдържа, наред с другото, и различни позиции, за които ищецът може да поиска обезщетение.

Те включват:

 • Разходи за лечение
 • Пропуснати доходи
 • Морални и телесни вреди
 • Трайно увреждане
 • Загуба на работоспособност
 • Загуба на главен източник на доход
 • Разходи за погребение
 • Непозволено увреждане
 • Грубо нарушение
 • Щети на имущество
 • Имуществена вреда

Има ли специални формуляри за такива искове?

Може да се използва формулярът за искова молба, предоставен от датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления. Комисията препоръчва като ищец да използвате формуляра, но това не е задължително изискване.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своя иск?

Те зависят от това за какво претендирате обезщетение. Загубата трябва да бъде правдоподобна, а за някои позиции има изискване за действителна документация относно размера на загубата.

Документацията може например да включва разписки за разходи, направени във връзка с престъпление. В допълнение, във връзка с определянето на степента на увреждане често се използват медицински досиета и медицински заключения. По отношение на пропуснати доходи и загуба на работоспособност, ищецът трябва да представи документация относно дохода си както преди, така и след увреждането, под формата на фишове за заплата, годишни отчети и, където е приложимо, декларация за заплатата от работодателя си.

Ако съдът установи, че искът не е адекватно документиран и ответникът оспори изплащането на обезщетението, ищецът е изправен пред риска съдът да не включи иска за обезщетение в наказателното производство.

Съществуват ли съдебни такси или други разноски, свързани с иска?

Не. Ако искът се предявява във връзка с наказателното дело, няма разходи, свързани с него, за ищеца.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се води производството?

Да. Като ищец имате възможността, при определени условия съдът да назначи безплатно ваш процесуален представител.

Кога наказателният съд би отхвърлил или отказал да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

По всяко време на наказателното производство съдът може да откаже да заведе граждански иск, ако прецени, че той не може да се разглежда по време на наказателното производство без значително неудобство.

Искът няма да се разглежда, ако съдът реши, че информацията в подкрепа на иска е непълна или, че осъдителната или оправдателната присъда по отношение на престъплението няма да доведе до решение в подкрепа на иска.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Срещу решението на съда да не включва иска за вреди по време на наказателното производство не може да се подаде апелативна жалба или иск.

Вместо това, ищецът може да заведе иск за обезщетение по гражданско дело или да го заведе пред датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

Можете първоначално да се обърнете към извършителя, който може да ви плати незабавно. По този начин ще можете да получите вашето обезщетение бързо и да уредите случая.

Ако извършителят не желае да плати доброволно, или има повече искове за обезщетение, които изискват по-дълго производство, можете да предявите вашите искове пред датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления.

За да е ясно, трябва да се посочи, че няма условие първо да сте се опитали да си възстановите иска от извършителя преди да подадете искова молба до датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления.

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления на по-скъсен етап ще заведе обратен иск срещу извършителя.

Последна актуализация: 05/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.