В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Претендиране на обезщетение от извършителя

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

В правото обезщетенията за вреди се присъждат обикновено във вид на парична сума, която се изплаща на дадено лице като компенсация за загуба или увреждане. Тези искове по правило се предявяват в гражданските съдилища и обикновено нямат връзка с конкретно престъпно деяние или извършител. Можете обаче да претендирате за обезщетение, ако сте пострадали при насилствено престъпление — този вид обезщетение се предоставя в рамките на наказателно производство и е различно от обезщетенията, които могат да се търсят по гражданското деликтно право.

Съдилищата могат да издават съдебни разпореждания, задължаващи извършителя да обезщети финансово жертвата, предимно в случай на телесна повреда, загуба или вреда.  Правителството смята, че е важно извършителите да възстановяват вредите от извършените от тях престъпления, и през последните години тази практика се утвърди с въвеждането на разпоредби, които задължават съдилищата да разглеждат възможността за издаване на съдебно разпореждане за обезщетение, когато е уместно, и с премахването на горната граница от 5000 GBP върху обезщетенията, присъждани от магистратските съдилища за престъпления с извършители, навършили 18 години. Правомощието да се постановява обезщетение за жертви на престъпления означава, че съдилищата могат да присъждат като репаративна мярка обезщетения в съответствие със средствата, с които разполага извършителят.

Ако сте претърпели загуба вследствие на действието или бездействието на друго лице, като загуба на доходи, имущество или дори телесна повреда, можете да подадете иск за обезщетение за тази загуба. Такъв иск се предявява пред гражданските съдилища и по никакъв начин не зависи от това дали е в ход наказателно производство.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Исковете, предявявани по деликтното право, са напълно независими от наказателното производство. Въпреки това, ако бъде издадена осъдителна присъда, тя може да бъде използвана в иска по деликтното право като доказателство, че извършителят действително е извършил деянията, които му се приписват. Съответно в някои случаи може да се окаже препоръчително да изчакате наказателното производство да приключи, преди да предявите иск по деликтното право.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

В един граждански иск основанията за предявяване на обезщетение са различни в зависимост от причинената загуба, щета или увреждане, но като цяло можете да предявите иск за загуба на парични средства или доходи, за имуществени вреди и други подобни или (в случаите на телесна повреда) за причинена болка, страдание и влошено качество на живот. Идеята на всяко обезщетение е да ви постави в такова положение, в каквото бихте били, ако инцидентът не се е състоял. Различните видове загуби следва да бъдат посочени.

Ако ви бъде присъдено обезщетение по граждански иск, неговият размер ще бъде приспаднат от сумата, която можете да получите съгласно Схемата за обезщетяване на увреждания от престъпления (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Има ли специални формуляри за такива искове?

Да, за да предявите иск в Англия и Уелс, трябва да попълните исков формуляр, Формуляр N1. За допълнителна информация вж.: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. За искове в Европа на стойност по-ниска от 5000 EUR можете да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес — при оспорвани случаи, или европейската заповед за плащане. Вижте също https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

При предявяване на граждански иск обстоятелствата, за които се отнася жалбата, трябва да бъдат доказани на принципа на претегляне на вероятностите, като за тази цел е необходимо да представите достатъчни доказателства за действията на ответника, които се предполага, че са причинили загубата, както и доказателства, че загубата е била причинена именно от тях. Ще трябва също да докажете размера на загубата, като необходимите за това доказателства зависят от естеството на иска и в случай на финансови загуби обикновено включват касови бележки, фактури, фишове за заплати и подобни, а в случай на телесна повреда — медицински документи.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Да, такива такси съществуват и зависят от цената на иска, за повече информация вижте: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Правната помощ по граждански дела е ограничена и зависи от естеството на иска. Вероятността дадено лице, чието обичайно местожителство е извън Обединеното кралство, да получи правна помощ е малка. За повече информация вижте: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Ищците в граждански производства обичайно са представлявани въз основа на договор с условно възнаграждение, често наричан договор на принципа „няма победа, няма възнаграждение“ („no-win, no-fee“ agreement). https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Гражданските искове изобщо не се предявяват в наказателен съд. Двете дела са напълно независими едно от друго.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Изборът дали да обжалвате решение в гражданско дело зависи от съответните обстоятелства. За повече информация вижте: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Съгласно правната система на Англия и Уелс изборът на метод за принудително изпълнение зависи изцяло от взискателя. Гражданските съдилища предлагат няколко различни метода, по които взискателят може да пристъпи към принудително изпълнение на съдебно решение, отсъдено в негова полза. Методите включват заповед за изземване (warrant of control), запор върху доходите (attachment of earnings), запор върху вземания на длъжника от трети лица (third party debt orders), запор върху имущество (charging order) и заповед за продажба (order for sale). За повече информация: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment

Последна актуализация: 16/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.