Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Имате правото да предявите граждански иск за обезщетение за вреди срещу обвиняемия като част от наказателното производство. Разследващият орган или прокуратурата трябва да разяснят на жертвата процедурата за предявяване на граждански иск, основните изисквания по отношение на гражданския иск, крайния срок за подаване на граждански иск и последиците от неспазването на този краен срок.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Имате правото да предявите граждански иск не по-късно от 10 дни след разглеждането на преписката по делото. Възможно е да подадете молба до прокуратурата за удължаването на този срок.

Ако крайният срок бъде удължен, гражданският иск ще бъде оставен без разглеждане, но в този случай можете да предявите иск за обезщетение пред граждански съд.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Що се отнася до гражданския иск, можете да можете да подадете молба, чиято цел е да се възстанови или да се поправи състоянието на благополучие, нарушено от деянието, което е предмет на наказателното производство. Фактическите обстоятелства, които са в основата на този иск, трябва да се припокриват в значителна степен с разглежданите във връзка с извършеното престъпление факти и трябва да е възможно такъв иск да се разглежда и в рамките на гражданско производство.

Гражданският иск трябва да бъде предявен в писмен вид и да съдържа данни за ищеца и за ответника и да излага ясно изразеното твърдение на жертвата и фактическите обстоятелства и доказателства, на които се основава нейният иск. Искът трябва да бъде изчерпателен (т.е. той трябва да включва сумите за всички видове вреди, за които жертвата претендира обезщетение). При иск за обезщетение за неимуществени вреди размерът на претендираното обезщетение може да остане неопределен и да бъде поискано справедливо обезщетение по усмотрение на съда.

Органът, който води производството, може да определи краен срок за отстраняване на недостатъци в гражданския иск.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма определени формуляри за граждански искове.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Гражданският иск трябва да бъде придружен от доказателства за фактите, които са в основата на иска на жертвата и на които жертвата възнамерява да разчита, независимо от представените от прокуратурата доказателства.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Разглеждането на гражданския иск в рамките на наказателното производство е освободено от държавни такси, с изключение на граждански иск за обезщетение на неимуществени вреди, ако искането за такова обезщетение се основава на причини, различни от причиняване на телесна повреда, други здравни проблеми или смъртта на лице, което осигурява доходите.

Ако гражданският иск бъде отхвърлен, разноските, свързани с производството по гражданския иск или доказването на иска в рамките на публичното право, се поемат от жертвата. Ако гражданският иск е уважен частично, съдът разпределя разноските, свързани с производството по гражданския иск, между жертвата, обвиняемия и ответника, като вземе предвид всички обстоятелства. Съдът може да реши разноските на жертвата, свързани с производството по гражданския иск, да бъдат поети частично или напълно от жертвата, ако разпореждането за плащане на разноските от ответната страна би било изключително неправомерно и неоснователно по отношение на последната.

Ако съдът откаже да разгледа гражданския иск поради оправдателна присъда или прекратяване на наказателното производство, разноските, свързани с производството по гражданския иск, се поемат от държавата. Ако съдът откаже да разгледа гражданския иск поради други причини, той ще разпредели разноските, свързани с производството по гражданския иск, между жертвата и държавата, като вземе предвид всички обстоятелства.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Ще получите държавна правна помощ, ако са налице основанията, предвидени в Закона за държавната правна помощ. Ако съдът счита, че е възможно основните Ви интереси да не бъдат защитени в достатъчна степен без помощта на адвокат, той може да реши по собствена инициатива да Ви предостави държавна правна помощ въз основа на и съгласно процедурата, предвидена в Закона за държавната правна помощ.

Дадено лице може да получи държавна правна помощ, ако финансовото му положение към момента на искане на правна помощ показва, че не е в състояние да заплати за компетентни правни услуги, или ако е в състояние да заплати за такива услуги само частично или на вноски, или ако финансовото му положение след плащането за правни услуги не му позволява да задоволи основните си нужди, свързани с препитанието.

Държавна правна помощ се предоставя на лица, които към момента на подаване на молбата за държавна помощ пребивават в Република Естония или в друга държава — членка на Европейския съюз, или са граждани на Република Естония или на друга държава — членка Европейския съюз. Правна помощ се предоставя на други лица само ако това произтича от международно задължение, което е обвързващо за Естония.

В Закона се посочват основанията за отказ да се предостави държавна правна помощ. Държавна правна помощ не се предоставя, ако например заявителят е в състояние да защитава сам правата си; ако заявителят притежава имущество, което може да бъде продадено без особени затруднения, за да бъдат покрити разходите за правни услуги; и ако разходите за правни услуги вероятно не надвишават два пъти средния месечен доход на заявителя, намален с данъците и задължителните застрахователни плащания, сумите, предназначени съгласно законодателството за изпълнение на задължение за издръжка, както и разумните разходи за жилище и транспорт. Държавна помощ не се предоставя и ако при дадените обстоятелства е очевидно, че е малко вероятно заявителят да може да защити правата си; ако е подадена молба за държавна правна помощ с цел да се предяви иск за неимуществени вреди и няма първостепенни причини от обществен интерес по делото; или ако възможните ползи за заявителя при произнасянето по делото са неоснователно малки в сравнение с очакваните разноски за правна помощ на държавата.

Държавна правна помощ се предоставя въз основа на молба, подадена от лицето. Ако дадено лице подаде молба за държавна помощ в наказателно производство в качеството си на жертва, предоставянето на държавна правна помощ на лицето се решава от съда, който гледа делото, или в хода на следствието по наказателно дело — съдът, който е компетентен да гледа наказателното дело.

Молба за държавна правна помощ трябва да се подаде на естонски език, като се използва съответният формуляр. Молба може да бъде подадена и на английски език, ако правната помощ се иска от физическо лице, което пребивава в друга държава — членка на Европейския съюз, или което е гражданин на друга държава — членка на Европейския съюз.

Лице, което подава молба за държавна правна помощ, трябва да приложи към молбата си надлежно изготвена и подписана декларация за финансовото положение на заявителя и, ако е възможно, други доказателства за положението. Ако лицето не пребивава в Естония, то трябва да приложи към молбата си декларация за доходите си и доходите на членовете на неговото семейство през последните три години, издадена от компетентния орган на държавата на пребиваване на лицето. Ако тази декларация не може да бъде представена по независещи от заявителя причини, предоставянето на държавна правна помощ може да бъде решено без декларацията.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Съдът може да откаже да разгледа граждански иск, по-специално ако искът не отговаря на съответните изисквания, ако наказателното производство е прекратено или ако е постановена оправдателна присъда. Даден съд може да откаже да разгледа граждански иск, ако жертвата или ответника по гражданския иск не се явят в съда по време на заседанието и делото не може да бъде гледано без тяхното присъствие. Освен това даден съд може да откаже да разгледа граждански иск, ако има издадена присъда.

Гражданският иск се отхвърля, ако няма основания за неговото уважаване.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Ако съдът е отказал да разгледа гражданския Ви иск, можете да претендирате обезщетение за вреди пред граждански съд. Имате право да подадете жалба срещу решението на съд от първа инстанция пред областния съд.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Ако осъденият нарушител не изплати присъдената с решението сума, имате право да се обърнете въз основа на съдебното решение към съдебен изпълнител, който ще образува изпълнително производство.

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.