Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Единственото необходимо условие е да предявите подходящ иск, в който са посочени подробно предметът и основанията за него. Искът може да бъде предявен пред полицията, прокуратурата или компетентния съд (вж. въпрос 2).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Искът може да бъде предявен в писмен вид, когато се съобщава за престъплението на полицията. Той може да бъде предявен в писмен вид и по-късно пред прокуратурата или съда или да бъде регистриран от съдебния секретар в Rechtsantragsstelle (служба в германските съдилища, до която могат да се подават искове и други декларации). Иск може да бъде предявен устно в главното производство.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

В иска следва да посочите ясно какво искате от ответника и защо. По правило, ако претендирате за парична сума за обезщетение за финансова загуба (например пропуснати ползи, увредено имущество), следва да определите точно нейния размер. Размерът на обезщетението за болки и страдания (Schmerzengeld), от друга страна, може да бъде оставен на преценката на съда. Дори тогава обаче трябва да определите приблизителна стойност и да представите базата, въз основа на която да бъде изчислен или оценен размерът на Schmerzengeld. Трябва да представите по възможно най-подробен начин фактите, обосноваващи Вашия иск (например описание на престъплението, информация за причинените увреждания и имуществени вреди).

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Следва да изброите или да представите всички налични доказателства, необходими в подкрепа на Вашия иск (например фактури, удостоверения). Можете също така да се позовете изрично на докладите и свидетелските показания, които сте дали на полицията, или на самия обвинителен акт.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Ако в качеството Ви на ищец Ви се предостави поисканото обезщетението, няма да Ви бъдат начислени никакви съдебни такси; всички направени от Вас разноски, например пропуснати ползи поради участието Ви в съдебното производство, се поемат от ответника. Ако искът Ви не е уважен или е уважен само частично или ако съдът се въздържи да постанови решение, той се произнася след надлежно разглеждане на иска кой да поеме съдебните разноски и разноските на участниците (например разноски от правен характер).

За разлика от гражданските дела, дори искът за обезщетение да не бъде уважен, Вие в качеството си на увредено лице не трябва да плащате съдебни такси.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството?

Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството? Не е задължително да наемате адвокат, но в определени случаи може да е препоръчително.

Не е задължително да наемете адвокат, но в определени случаи може да е препоръчително. Например ако става въпрос за сложно дело, включващо няколко престъпления, и ако са налице трудни въпроси, свързани с гражданската отговорност, или ако съдът реши, че исковете, по които е присъдил обезщетение (например парична сума), трябва да бъдат изпълнени в рамките на изпълнително производство. Ако е налице съответствие с правните условия (по-специално с нуждите), може да бъде предоставена правна помощ за покриване на разходите за адвокат.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Съдът няма да постанови решение относно иск за обезщетение, ако ответникът бъде оправдан или ако производството е спряно, ако искът е недопустим или неоснователен според съда или ако, по изключение, не е подходящо искът да бъде разгледан като част от наказателното производство.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Възможно е да подадете жалба срещу решението на съда да се въздържи от постановяване на решение по иска, тъй като счита, че условията за постановяване на такова решение не са изпълнени.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

(Благоприятни) решения за встъпване в производство и договорености, постигнати в процедурата за встъпване в производство, могат да бъдат изпълнени съгласно общите правила за изпълнение. Принудително изпълнение се извършва въз основа на подлежащо на изпълнение копие на решението или постигнатото споразумение, които се издават от секретаря на наказателния съд.

Последна актуализация: 09/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.