Претендиране на обезщетение от извършителя

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Единственото необходимо условие е да предявите иск за встъпване [граждански иск в наказателното производство], в който са посочени подробно предметът и основанията за иска (за повече подробности вж. въпрос 3). Искът може да бъде предявен пред полицията, прокуратурата или компетентния съд (вж. въпрос 2).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Искът може да бъде предявен в писмен вид, когато се съобщава за престъплението на полицията. Той може да бъде предявен в писмен вид и по-късно пред прокуратурата или съда или да бъде регистриран от съдебния секретар в Rechtsantragsstelle (служба в германските съдилища, до която могат да се подават искове и други декларации). Иск може да бъде предявен и устно в главното производство.

Като цяло се препоръчва искът да бъде предявен възможно най-рано, не на последно място за да се избегне ситуация, при която не се взема решение поради значително процедурно забавяне.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

В иска следва да посочите ясно какво искате от ответника и защо. По правило, ако претендирате за парична сума за обезщетение за финансова загуба (например пропуснати ползи, увредено имущество), следва да определите точно нейния размер. Размерът на обезщетението за болки и страдания (Schmerzengeld), от друга страна, може да бъде оставен на преценката на съда. Дори тогава обаче трябва да определите приблизителна стойност и да представите базата, въз основа на която да бъде изчислен или оценен размерът на Schmerzengeld. Трябва да представите по възможно най-подробен начин фактите, обосноваващи Вашия иск (например описание на престъплението, информация за причинените увреждания и имуществени вреди).

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не, няма специален формуляр.

Пример за иск по процедурата за встъпване може да бъде намерен на стр. 63 (пример 5) от ръководството на английски език „Guide for victims“ (на немски: Opferfibel), публикувано от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите. Ръководството за жертвите относно правата на пострадалите в наказателното производство може да бъде намерено, наред с другото, на адрес https://www.hilfe-info.de/ под заглавието „Publications“ („Публикации“) на английски език на уебсайта.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Следва да изброите или да представите всички налични доказателства, необходими за доказване и за обосновка на Вашия иск (например фактури, удостоверения). Можете също така да се позовете изрично на докладите и свидетелските показания, които сте дали на полицията, или на самия обвинителен акт.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Ако в качеството си на ищец получите исканото обезщетение, няма да ви бъдат начислявани съдебни такси; всички разходи, които трябва да направите, например пропуснати ползи поради участие в съдебно производство, се поемат от ответника.

Ако искът Ви не е уважен или е уважен само частично, ако оттеглите своя иск или ако съдът се въздържи да постанови решение, съдът се произнася след надлежно разглеждане на иска кой да поеме съдебните разноски и разноските на страните (например разноски от правен характер).

За разлика от гражданските дела, дори искът за обезщетение да не бъде уважен, Вие в качеството си на увредено лице не трябва да плащате съдебни такси.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Не е задължително да наемете адвокат, но в определени случаи може да е препоръчително. Например ако става въпрос за сложно дело, включващо няколко престъпления, и ако са налице трудни въпроси, свързани с гражданската отговорност, или ако съдът реши, че исковете, по които е присъдил обезщетение (например парична сума), трябва да бъдат изпълнени в рамките на изпълнително производство. Ако е налице съответствие с правните условия (по-специално с нуждите), може да бъде предоставена правна помощ за покриване на разходите за адвокат.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Съдът няма да постанови решение относно иск за обезщетение, ако ответникът бъде оправдан или ако производството е спряно, ако искът е недопустим или неоснователен според съда или ако, по изключение, не е подходящо искът да бъде разгледан като част от наказателното производство.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Възможно е да подадете пряка жалба срещу решението на съда да се въздържи от постановяване на решение по иска, тъй като счита, че условията за постановяване на такова решение не са изпълнени.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Решения по искове на встъпили ищци и спогодби, постигнати в процедурата за встъпване в производство, могат да бъдат изпълнени съгласно общите правила за изпълнение. Принудително изпълнение се извършва въз основа на подлежащо на изпълнение копие на решението или постигнатото споразумение, които се издават от секретаря на наказателния съд.

Последна актуализация: 06/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.