Претендиране на обезщетение от извършителя

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя на престъплението в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

В досъдебната фаза на наказателно производство, когато подавате жалба до подходящия прокурор или полицейски орган, следва да заявите, че желаете да бъде конституиран като граждански ищец (politikós enágon), в който случай следва да заявите желанието си в самата жалба. Можете да заявите желанието си и по време на разследването на престъплението, в отделен документ (dikógrafo), с който уведомявате полицията, прокурора или разследващите органи, и дори можете да направите пряко заявление пред съда, преди той да е започнал да разглежда доказателствата (членове 63—83 от Наказателно-процесуалния кодекс).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

А) В досъдебната фаза, както е посочено по-горе (член 83 от Наказателно-процесуалния кодекс)

Б) В съда, чрез обикновено устно изявление преди започването на разглеждането на доказателствата, без да е необходима писмена досъдебна процедура, ако претендирате за обезщетение за болка, страдание и неимуществени вреди, претърпени вследствие на извършеното срещу вас престъпление, или чрез връчване на официално уведомление на обвиняемия най-малко пет дни преди датата на изслушването, ако претендирате за обезщетение за имуществени вреди (членове 66, 67, 83 от Наказателно-процесуалния кодекс).

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

По принцип в заявлението, че желаете да бъдете конституиран като граждански ищец в наказателното производство, трябва да се направи обобщение на случая, да се посочат основанията, поради които считате, че имате право да встъпите в производството, както и да се определи представител ad litem по седалището на съда, ако не пребивавате там постоянно.

Ако заявлението, че желаете да бъдете конституиран като граждански ищец в наказателното производство, касае иск за обезщетение за болка, страдание и неимуществени вреди, не е необходима писмена процедура. В тези случаи гражданският ищец обикновено подава молба за символична сума, а не за цялата сума по иска. Ако съдът признае обвиняемия за виновен, той ще разпореди тази символична сума да ви бъде изплатена като обезщетение. За останалата част от сумата ще трябва да предявите отделен иск пред гражданските съдилища. Ако искът ви се отнася до обезщетение за имуществени вреди, причинени ви вследствие на престъплението, трябва да връчите на ответника официално уведомление най-малко пет дни преди процеса, като представите разбивка по отделни категории вреди .

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не се предвижда специален формуляр. В изявлението ви трябва да се съдържа всичко изложено по-горе. Както бе посочено по-горе, специална досъдебна процедура се изисква само когато от наказателния съд е поискано да присъди обезщетение за имуществените вреди, в който случай на обвиняемия трябва да бъде връчено официално уведомление пет дни преди изслушването.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Преди разглеждането на делото трябва да представите всички документи, които доказват вашия иск, т.е. медицински удостоверения, изявления, показания на свидетели и всякакви други доказателства.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Трябва да платите такса за предявяване на граждански иск в размер на 40 EUR (член 63 от Наказателно-процесуалния кодекс в момента в сила).

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

В законодателството (член 41 и следващи от Закон 4689/2020) се предвижда правна помощ за граждани на държава — членка на ЕС, граждани на трети държави и лица без гражданство, които са с ниски доходи, ако пребивават законно или имат обичайно местопребиваване в Европейския съюз. По граждански и търговски дела граждани с ниски доходи са тези, чийто годишен семеен доход е не повече от две трети от минималния годишен личен доход, установен в действащото законодателство. В случай на спор на национално равнище доходите на другата страна в спора не се вземат под внимание. Жертвите на престъпления, посочени в член 41, параграф 3 от Закон 4689/2020 също имат право на правна помощ във връзка с всички наказателни или граждански искове.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако по някаква причина наказателният съд постанови спиране или прекратяване на наказателното преследване, той не може да разгледа гражданския иск. Съдът ще отхвърли гражданския иск и ако той не е бил подаден законосъобразно, както е описано по-горе, ако е лишен от всякакво правно основание, ако е неоснователен по същество, например тъй като не сте пострадали пряко вследствие на престъплението или ако не разполагате със съответния правен интерес.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Можете да подадете обикновена жалба (efesi) срещу оправдателната присъда, постановена от районния наказателен съд, едноличния първоинстанционен съд или първоинстанционния съд с тричленен състав, или от апелативния съд за правонарушения (plimellima), ако ви е разпоредено да платите обезщетение или разноските, но само на това основание (член 486, параграф 1b от Наказателно-процесуалния кодекс). Можете също така да подадете обикновена жалба срещу решението за наложената на обвиняемия присъда, доколкото с него се отхвърля вашият иск с мотива, че е лишен от всякакво правно основание, или ви се присъжда финансово или материално обезщетение, при условие че общата искана сума надхвърля 100 EUR, ако жалбата е подадена срещу решение на районния наказателен съд, 250 EUR, ако е подадена срещу решение на едноличния първоинстанционен съд или на едноличния съд за непълнолетни, или 500 EUR, ако е подадена срещу решение на първоинстанционен съд с тричленен състав или съда за непълнолетни с тричленен състав. Можете да подадете касационна жалба (anaíresi) срещу решението за наложената на обвиняемия присъда, доколкото с него се отхвърля вашият иск с мотива, че е лишен от всякакво правно основание (член 505 от Наказателно-процесуалния кодекс), или срещу оправдателна присъда, ако ви е било разпоредено да платите обезщетение и разноските (член 506 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя на престъплението и каква помощ мога да получа в това отношение?

Присъденото от наказателния съд обезщетение представлява всъщност присъждане по граждански иск. Следователно принудителното изпълнение на това решение се осъществява в рамките на изпълнителното производство във връзка със съдебни решения по граждански дела (anankastikí ektélesi).

Последна актуализация: 25/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.