Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешкинемскианглийскифренскирумънскисловенскифински вече са преведени.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя на престъплението в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

В досъдебната фаза на наказателно производство, когато подавате жалба до подходящия прокурор или полицейски орган, следва да заявите, че желаете да бъде конституиран като граждански ищец, в който случай следва да заявите желанието си в самата жалба. Можете да заявите желанието си и по време на разследването на престъплението, в отделен процесуален документ (dikógrafo), с който уведомявате полицията, прокурора или разследващите органи, и дори можете да направите пряко заявление пред съда, преди той да е започнал да разглежда доказателствата (членове 82—83 от Наказателно-процесуалния кодекс).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

А) В досъдебната фаза, както е посочено по-горе (член 83 от Наказателно-процесуалния кодекс)

Б) В съда, чрез обикновено устно изявление преди започването на събирането на доказателствата, без да е необходима писмена досъдебна процедура, ако претендирате за обезщетение за болка, страдание и неимуществени вреди, претърпени вследствие на извършеното срещу вас престъпление, или чрез връчване на официално уведомление на обвиняемия най-малко пет дни преди датата на изслушването, ако претендирате за обезщетение за имуществени вреди (член 68 от Наказателно-процесуалния кодекс).

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

По принцип в заявлението, че желаете да бъдете конституиран като граждански ищец в наказателното производство, трябва да се направи обобщение на случая, да се посочат основанията, поради които считате, че имате право да встъпите в производството, както и да се определи лице, упълномощено да приема връчване на документи по седалището на съда, ако не пребивавате там постоянно.

Ако заявлението, че желаете да бъдете конституиран като граждански ищец в наказателното производство, касае иск за обезщетение за болка, страдание и неимуществени вреди, не е необходима писмена процедура. В тези случаи гражданският ищец обикновено подава молба за символична сума (временно в размер на 44 EUR (me epifýlaxi)), а не за цялата сума по иска. Ако съдът признае обвиняемия за виновен, той ще разпореди тази символична сума да ви бъде изплатена като обезщетение. За останалата част от сумата ще трябва да предявите отделен иск пред гражданските съдилища. Ако искът ви се отнася до обезщетение за имуществени вреди, причинени ви вследствие на престъплението, трябва да връчите на ответника официално уведомление най-малко пет дни преди процеса, като представите разбивка по отделни категории вреди (член 68 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не се предвижда специален формуляр. В изявлението ви трябва да се съдържа всичко изложено по-горе. Както бе посочено по-горе, специална досъдебна процедура се изисква само когато от наказателния съд е поискано да присъди обезщетение за имуществените вреди, в който случай на обвиняемия трябва да бъде връчено официално уведомление пет дни преди изслушването.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Преди разглеждането на делото трябва да представите всички документи, които доказват вашия иск, т.е. медицински удостоверения, изявления, показания на свидетели и всякакви други доказателства.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Трябва да платите такса за предявяване на граждански иск в размер на 40 EUR (член 63 от Наказателно-процесуалния кодекс, във версията му, приложима от 23 януари 2017 г. след изменението му със Закон 4446/2016).

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

В законодателството (член 1 от Закон 3226/2004) се предвижда правна помощ за граждани на държава — членка на ЕС, граждани на трети държави и лица без гражданство, които са с ниски доходи, ако пребивават законно или имат обичайно местопребиваване в Европейския съюз. Гражданите с ниски доходи, които имат право на правна помощ са тези, чийто годишен доход на семейството не надвишава две трети от минималния годишен доход на член от семейството, определен в Националния общ колективен трудов договор. В случай на спор на национално равнище доходите на другата страна в спора не се вземат под внимание. Правна помощ по всички наказателноправни или гражданскоправни въпроси е достъпна и за всички жертви на престъпления, посочени в член 323 (търговия с роби), член 323A (трафик на хора, робство или принудително подчинение и насилствен брак), член 323B, буква а) (организиране на пътуване с цел участие в полов акт или други развратни действия с малолетно или непълнолетно лице (секс-туризъм), член 324 (отвличане на малолетно или непълнолетно лице), член 339 (съблазняване на малолетно или непълнолетно лице), член 348A (детска порнография) и член 351A (развратни действия с малолетно или непълнолетно лице срещу заплащане) от Наказателния кодекс и в член 87, параграфи 5 и 6 (улесняване на влизането в Гърция, излизането от Гърция или незаконното пребиваване в Гърция на гражданин на трета държава) и член 88 (незаконен превоз на граждани на трети държави в Гърция) от Закон 3386/2005, и за малолетни или непълнолетни лица, които са жертви на деяния, посочени в член 336 (изнасилване), член 338 (сексуално посегателство), член 343 (развратни действия, извършени от лице, злоупотребяващо с власт), член 345 (кръвосмешение), член 346 (развратни действия между роднини), член 347 (развратни действия, противоречащи на природата — това престъпление вече е премахнато), член 348 (склоняване към разврат на други лица), член 348B (склоняване на деца към сексуални действия), член 348C (порнографски изображения на малолетни или непълнолетни лица) и член 349 (сводничество) от Наказателния кодекс.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако по някаква причина наказателният съд постанови спиране или прекратяване на наказателното преследване, той не може да разгледа гражданския иск. Съдът ще отхвърли гражданския иск и ако той не е бил подаден законосъобразно, както е описано по-горе, ако е лишен от всякакво правно основание, ако е неоснователен по същество, например тъй като не сте пострадали пряко вследствие на престъплението или ако не разполагате със съответния правен интерес.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Можете да подадете жалба (efesi) срещу оправдателната присъда, постановена от районния наказателен съд, едноличния първоинстанционен съд или първоинстанционния съд с тричленен състав, или от апелативния съд за правонарушения (plimellima), ако ви е разпоредено да платите обезщетение или разноските, но само на това основание (член 486, параграф 1b от Наказателно-процесуалния кодекс). Можете също така да подадете обикновена жалба срещу решението за наложената на обвиняемия присъда, доколкото с него се отхвърля вашият иск с мотива, че е лишен от всякакво правно основание, или ви се присъжда финансово или материално обезщетение, при условие че общата искана сума надхвърля 100 EUR, ако жалбата е подадена срещу решение на районния наказателен съд, 250 EUR, ако е подадена срещу решение на едноличния първоинстанционен съд или на едноличния съд за непълнолетни, или 500 EUR, ако е подадена срещу решение на първоинстанционен съд с тричленен състав или съда за непълнолетни с тричленен състав (член 488 от Наказателно-процесуалния кодекс). Можете да подадете касационна жалба (anaferesi) срещу решението за наложената на обвиняемия присъда, доколкото с него се отхвърля вашият иск с мотива, че е лишен от всякакво правно основание (член 505, параграф 1c от Наказателно-процесуалния кодекс), или срещу оправдателна присъда, ако ви е било разпоредено да платите обезщетение и разноските (член 505, параграф 1c от Наказателно-процесуалния кодекс).

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя на престъплението и каква помощ мога да получа в това отношение?

Присъденото от наказателния съд обезщетение представлява всъщност присъждане по граждански иск. Следователно принудителното изпълнение на това решение се осъществява в рамките на изпълнителното производство във връзка със съдебни решения по граждански дела (anankastikí ektélesis).

Последна актуализация: 06/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.