Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Имате право да получите информация за разпоредбите относно претендирането и получаването на обезщетение, включително обезщетение от държавата, от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), и можете да подадете молба за обезщетение за причинени вреди в рамките на наказателното производство.

Можете да подадете молба за обезщетение за причинени вреди във всяка фаза на наказателното производство до започване на разглеждането на делото от първоинстанционния съд. Можете да подадете молбата си в писмен вид или устно. Устната молба ще бъде записана в протоколите от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съдът).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Можете да подадете молба за обезщетение за причинени вреди във всяка фаза на наказателното производство до започване на разглеждането на делото от първоинстанционния съд. Ако лицето, което трябва да носи наказателна отговорност, не е установено, това не ограничава правото Ви да предявите иск за обезщетение.

Жертвата има право да оттегли предявения иск за обезщетение във всяка фаза на наказателното производство, докато съдът не се оттегли за обсъждане на решението.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Имате право да получите информация за разпоредбите относно искането на обезщетение от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда).

Можете да подадете молбата си в писмен вид или устно. Устната молба ще бъде записана в протоколите от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда).

В молбата си трябва да представите доказателства за размера на претендираното обезщетение за всички претърпени материални вреди, докато за морални вреди и психическо страдание трябва само да посочите размера на претендираното обезщетение. В молбата си можете да посочите номера на сметката и платежната институция, към която следва да се преведе обезщетението за причинени вреди.

Има ли специални формуляри за такива молби?

Можете да подадете молбата си в писмен вид или устно. Устната молба ще бъде записана в протоколите от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съдът).

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на искането си?

В молбата си трябва да представите доказателства за размера на претендираното обезщетение за всички претърпени материални вреди, докато за морални вреди и психическо страдание трябва само да посочите размера на претендираното обезщетение.

Съдът ще определи размера на обезщетението като прецени искането Ви и вземе под внимание размера на претърпените материални вреди, тежестта и характера на престъплението, причиненото физическо страдание, трайното осакатяване и инвалидизацията, степента и обществения характер на моралните вреди, както и психическото увреждане.

Преките вреди ще бъдат оценявани по предложените от прокуратурата ценови равнища.

Има ли съдебни такси или други разходи, свързани с искането?

При предявяване на иск в рамките на наказателното производство не се начислява такса.

Ако считате, че не сте изцяло обезщетени за причинените вреди, имате право да предявите иск за обезщетение по реда на Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums). При определяне на размера на обезщетението трябва да бъде взето предвид и полученото обезщетение в резултат на наказателното производство.

При подаване на молба за обезщетение в рамките на гражданско производство жертвата се освобождава от плащането на държавна такса.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Ако защитата на правата и интересите на малолетно или непълнолетно лице е затруднена или не е гарантирана по друг начин или ако представителят представи мотивирано искане, органът, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), взема решение относно назначаването на адвокат, който да представлява малолетната или непълнолетната жертва. При изключителни случаи, когато защитата на правата и интересите на лицето в рамките на наказателното производство не може да бъде гарантирано по друг начин, органът, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), взема решение относно назначаването на адвокат, който да представлява възрастен, който не разполага с финансови средства или e в неравностойно положение. Органът, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), назначава адвокат и в случаите, в които никой от роднините на жертвата не може да я представлява. В тези случаи Администрацията за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija) покрива адвокатските хонорари за предоставяне на държавна правна помощ в рамките на наказателното производство.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако съдът постанови оправдателна присъда, искът за обезщетение за причинени вреди в резултат на престъплението не се разглежда. Ако съдът не разгледа Вашия иск, можете да предявите иск за обезщетение по реда на Гражданския процесуален закон.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Ако съдът не разгледа Вашия иск, можете да предявите иск за обезщетение по реда на Гражданския процесуален закон.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Решенията за изплащане на обезщетение за причинени вреди на жертвата се изпълняват от регистрирани от съда съдебни изпълнители, които инициират изпълнението въз основа на писмена молба от страна на ищеца, основана на заповед за изпълнение.

За да изпълни съдебно решение в частта, касаеща изплащане на обезщетение за причинени вреди на жертвата, съдът издава изпълнителен лист на жертвата по подадено от нея искане.

Ищците, претендиращи вземания, произтичащи от телесни повреди, водещи до увреждане или други вреди за здравето или смърт на дадено лице, са освободени от таксите за изпълнение, дължими на регистрирания от съда съдебен изпълнител.

Регистрираните от съда съдебни изпълнители провеждат по собствена инициатива необходимите действия и използват средствата и методите, предвидени за бързо и ефикасно изпълнение на съдебни решения. Регистрираният от съда съдебен изпълнител ще разясни добросъвестно на страните правата и задълженията във връзка с упражняването на процесуалните права.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.