Претендиране на обезщетение от извършителя

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?

Можете да поискате обезщетение за щети вследствие на престъпление, като внесете граждански иск по гражданско дело. Граждански иск може да бъде внесен в досъдебната фаза, като бъде подаден до служителя, извършващ досъдебното разследване, или до прокурора, а по време на съдебното заседание — до съда. Ако не е внесен граждански иск или ако той не е разгледан в хода на наказателното производство, можете да предявите граждански иск по гражданско дело.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Граждански иск може да бъде предявен по всяко време в хода на наказателното производство до началото на разглеждането на доказателствата от съда.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Като предявите граждански иск, можете да поискате обезщетение за материални или нематериални щети, възникнали вследствие на престъпление, извършено от заподозряното лице или обвиняемия. Във Вашия граждански иск трябва да посочите точния размер на исканата сума, както и обстоятелствата в подкрепа на иска.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма специален формуляр за граждански искове. Прилагат се само общите изисквания за процедурни документи, представени в съда.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Трябва да представите писмени веществени или други доказателства в подкрепа на размера на възникналата щета.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Внесените в съда граждански искове за обезщетение за материални и нематериални щети, понесени вследствие на престъпление, са освободени от държавни такси.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да получа такава правна помощ, ако не живея в държавата, в която протича производството?

Да, гражданите на Република Литва, гражданите на други държави — членки на Европейския съюз, и другите физически лица, пребиваващи законно в Република Литва и в други държави — членки на Европейския съюз, имат право на вторична правна помощ по случаи, свързани с обезщетение за щети, понесени вследствие на престъпления. Решенията относно предоставянето на правна помощ се вземат от Службата за гарантирана от държавата правна помощ (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Гражданският иск бива отхвърлен, ако няма доказателства, че обвиняемият е участвал в престъпно деяние.

Гражданският иск не се разглежда, ако обвиняемият е оправдан, тъй като не е извършил деяния с елементи на престъпление или наказуема простъпка, или ако гражданският ищец или негов представител не присъства на съдебното заседание. В тези случаи гражданският ищец има право да предяви иск по гражданско дело.

В изключителни случаи, когато не е възможно да се определи точно сумата, която да бъде присъдена, поради необходимост от допълнителни материали, съдът може да признае на гражданския ищец правото искът му да бъде удовлетворен при постановяване на присъда, включваща основание за изплащане на сумата по иска по гражданското дело.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Да, можете да обжалвате това решение на съда пред апелативен съд съгласно процедурата, определена в Наказателно-процесуалния кодекс (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Ако ми бъдат присъдени щети от съда, как мога да съм сигурен/сигурна, че решението срещу извършителя на престъплението е изпълнено и какво съдействие мога да получа, за да се уверя в това?

Когато решението, с което се присъжда обезщетение за щети, стане окончателно, имате право да получите изпълнителен лист, който можете да представите пред съдебния изпълнител, който ще наложи събирането на сумата. Ако са изпълнени всички приложими условия, гарантирана от държавата вторично правна помощ може да бъде предоставена и по време на изпълнителното производство.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.