Претендиране на обезщетение от извършителя

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?

Иск за обезщетение може да се внесе в гражданския съд (Qorti Ċivili).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Следва да предявите Вашия иск с представянето.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Можете да представите иск за материални щети заедно със съпътстващите документи.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма специален формуляр.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Доход, фактури, оценки и други свързани съпътстващи документи.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Да, но те са минимални.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Да, можете да получите правна помощ.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

В случай на оправдателна присъда.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Евентуално чрез намесата на прокурор.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

С издаването на предвидения или задължителен изпълнителен лист (напр. налагане на запор, заповед за изземване и др.) адвокатът, предоставящ правната помощ, следва да помогне да се гарантира това изпълнение.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.