В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Претендиране на обезщетение от извършителя

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Ако обвиняемият се признае за виновен или бъде признат за виновен, съдът може да го осъди да ви плати обезщетение.  Съдът ще се свърже с Вас, ако издаде съдебна заповед за плащане на обезщетение. Ако не търсите обезщетение, моля да информирате възможно най-бързо Наказателното отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Не се прилага/няма информация.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Не се прилага/няма информация.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не се прилага/няма информация.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Не се прилага/няма информация.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Не се прилага/няма информация.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Не се прилага/няма информация.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Не се прилага/няма информация.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Не се прилага/няма информация.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

Не се прилага/няма информация.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.