Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Правото на обезщетение от извършител може да бъде претендирано в рамките на наказателното производство устно, чрез отбелязване в протоколите от изслушването, или чрез подаване на нарочна писмена молба. Жертва, която съгласно законодателството има право да претендира за обезщетение от обвиняемия за вреди, причинени в резултат на престъпление, има право също така да поиска от съда при постановяване на осъдителна присъда да разпореди на обвиняемия да плати обезщетение за причинените вреди. Жертвата трябва да подаде тази молба най-късно до края на разследването или ускореното разследване. В молбата трябва да се посочват ясно причините за иска и размера на исканото обезщетение. При даването на показания жертвата получава информация за правото си на обезщетение и за процедурата за упражняване на това право.

Ако е налице основателно опасение, че удовлетворяването на иска на жертвата за обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъплението, ще бъде възпрепятствано или ще възникнат пречки за това, искът може да бъде обезпечен с имуществото на обвиняемия или други права на собственост до вероятния размер на обезщетението. Решението за налагане на запор се взема от съда въз основа на молба, подадена от прокурора или от жертвата; в досъдебното производство това решение се взема от прокурора въз основа на молба, подадена от жертвата; в същото производство прокурорът може да обезпечи иска дори и без жертвата да е подала молба, ако това е необходимо за защита на интересите на жертвата, особено ако е налице риск от забава.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

За да може претендираното обезщетение за причинени вреди да бъде присъдено в рамките на наказателното производство, жертвата трябва да предяви иска до края на разследването или на ускореното разследване.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

За да може съдът да разгледа иск за обезщетение за причинени вреди в рамките на наказателно производство, жертвата трябва да предяви иска в надлежна форма и при спазване на установените срокове. Счита се, че искът за обезщетение е предявен в срок, ако е подаден преди края на разследването, което означава, че по принцип е необходимо да се предяви преди окончателното разглеждане на преписката по делото. В иска за обезщетение трябва да се посочват ясно мотивите за иска и размера на претендираното от жертвата обезщетение. След това, когато се произнася по обезщетението за причинените вреди, съдът е обвързан от размера на обезщетението, претендирано от жертвата.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

В хода на разследването е необходимо да се представят доказателства за основателността на иска за причинени вреди и които позволяват надеждно да се установи размера на причинените вреди. В случай на телесна повреда е възможно в хода на разследването да бъде назначено вещо лице, което да определи степента на телесната повреда.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

За претендирането на обезщетение за причинени вреди в рамките на наказателното производство не се дължат такси.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Когато жертва предяви иск за обезщетение и не разполага с достатъчно средства, за да плати свързаните с него разходи, прокурорът в досъдебното производство може да назначи като неин представител адвокат, след като бъдат повдигнати обвинения, или такъв може да бъде определен от председателя на съдебния състав по делото, дори и без да е подадена молба, ако последният счита, че е необходимо да се защитят интересите на жертвата. Жертвата трябва да докаже, че не разполага с достатъчно средства.

При първия си контакт с жертвата органът, осъществяващ наказателното преследване, трябва да ѝ предостави в писмен вид информация за нейните права в наказателното производство и относно организациите за подкрепа на жертвите, включително предоставяните от тях услуги. Правните консултации са също част от тези услуги.

Кога наказателният съд може да отхвърли или да откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Ако от представените доказателства не произтича заключение, даващо основание за налагане на задължение за изплащане на обезщетение, или ако за вземането на решение относно задължението за изплащане на обезщетение са необходими допълнителни доказателства, които са извън нуждите на наказателното производство.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Да, жертвата може да подаде жалба срещу такова решение във връзка с иска за обезщетение за причинени вреди.

Ако жалбата на жертвата не бъде уважена, тя може да претендира впоследствие за обезщетение за причинени вреди директно от извършителя по реда на гражданското производство. При престъпление, свързано с насилие, жертвата може да поиска от Министерството на правосъдието обезщетение за телесни повреди и морални вреди в случай на определени престъпления срещу свободата и човешкото достойнство.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

В случай че извършителят не изпълни доброволно задълженията, наложени от наказателния съд, след влизане в сила на съдебното решение жертвата може да поиска да ѝ бъде издадена изпълнителна заповед, която тя ще може да използва срещу извършителя за принудително изпълнение на решението чрез изпълнително производство. В тези случаи жертвата може да поиска правна помощ от адвокат.

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.