Претендиране на обезщетение от извършителя

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?

Страна, която е претърпяла щети, може да претендира за обезщетение от извършителя в наказателно производство, като внесе граждански иск (premoženjskopravni zahtevek).

Молбата за граждански иск (граждански ищец в наказателно производство) се внася до органа, в който е подадена наказателната жалба (Областната прокуратура), или до съда, в който ще се гледа делото.

Гражданският иск може да включва обезщетение, връщането на вещ или отмяна на правна сделка.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Когато е подаден от правоимащ ищец, гражданският иск вследствие на престъпление се разглежда в наказателно производство, ако това не забавя прекомерно процеса.

Граждански иск в наказателно производство може да се предяви не по-късно от края на изслушванията пред съда на първа инстанция.

Ако ищецът не внесе молбата за граждански иск в наказателното производство преди повдигането на обвиненията, той ще бъде уведомен, че може да направи това до края на основното изслушване.

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Правоимащият ищец трябва точно да посочи претенцията си и да представи съпътстващи документи (като доклади, фактури, медицински документи). Точно посочване на претенцията означава, че ищецът трябва, доколкото е възможно, да посочи вида и размера на щетата и средствата за обезщетение.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Не.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Съдържанието на иска на пострадалия трябва да се докаже по обичайния начин (т.е. доклади, фактури, медицински документи)

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Да, на всеки етап от производството се заплащат съдебни такси, като размерът зависи от стойността на иска.

Таксата за одобряване на молбата за граждански иск при наказателно производство (напълно или частично) се плаща от ответника.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

В съдебното производство чужденците (които не живеят в Република Словения) имат право на безплатна правна помощ (правни консултации, правно представяне и други правни услуги, или освобождаване от плащане на разноските по производството) при условията на реципрочност или при условия и в случаи, определени от международните споразумения, които са обвързващи за Република Словения.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Съдът се произнася в полза на гражданския иск (изцяло или частично) единствено ако извършителят на престъплението е осъден (със съдебно решение, в което обвиняемият е признат за виновен). В другите случаи (когато информацията от наказателното производство не дава достатъчно основание за пълно или частично съдебно решение), на потърпевшия, изцяло или частично, се препоръчва да предяви граждански иск, тъй като наказателният съд не може да отхвърли иска.

Дори в случай че съдът издаде решение, с което обвиняемият е оправдан или обвиненията се отхвърлят, или ако съдът издаде решение, водещо до спиране на производството или отхвърляне на обвинението, той насочва пострадалия да подаде свой граждански иск в граждански съд.

Ако съдът заяви, че не е компетентен по отношение на наказателни производства, той следва да информира пострадалия, че тя може да уведоми за своя граждански иск в наказателното производство компетентния съд, който ще започне или ще продължи процедурите.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Не, защото пострадалият може да оспорва съдебното решение единствено по отношение на решението на съда за разноските по наказателното производство.

Единственото изключение са случаите, в които прокурорът е поел обвинението от пострадалия в качеството си на обвинител. Тук пострадалият може да обжалва решението във всички аспекти, включително решението по отношение на граждански искове.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ мога да получа в това отношение?

След като решението по гражданския иск стане окончателно, пострадалият може да поиска съдът на първа инстанция да издаде заверено копие на решението, посочващо, че решението влиза в сила.

Решението влиза в сила, ако е станало окончателно и срокът за доброволно плащане е изтекъл. Компетентният съд налага изпълнението на окончателното съдебно решение, което представлява изпълнително основание в съответствие с разпоредбите, приложими към процедурата по изпълнение. Въз основа на изпълнителния акт (решение) в компетентния районен съд се внася предложение, посочващо средствата за принудително изпълнение (напр. запор върху доходи, средства по банкови сметки, запор или възбрана на движимо или недвижимо имущество).

В съдебното производство чужденците (които не живеят в Република Словения) имат право на безплатна правна помощ при условията на реципрочност или при условията и случаите по силата на международни договори, които са обвързващи за Република Словения.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.