Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Trestní řád (Nakazatelno-procesualen kodeks) Bulharské republiky stanoví postup, jakým mohou oběti trestného činu podávat žaloby na náhradu škody v trestním řízení. V případě, že oběť neuplatní nárok na odškodnění v trestním řízení nebo má za to, že přiznané odškodnění nekryje všechny utrpěné škody, je oběť oprávněna podat žalobu na náhradu škody podle zákona o závazcích a smlouvách (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) u občanskoprávního soudu, který věc projedná podle občanského soudního řádu (Grazhdanski procesionalen kodeks).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok na náhradu škody a na připojení občanskoprávní žaloby oběti k soudnímu řízení je nutno podat před začátkem předběžného jednání u soudu prvního stupně. Soud zasílá oznámení o předběžném jednání. Do sedmi dnů po obdržení oznámení mohou oběť nebo její dědicové požádat o připojení své občanskoprávní žaloby nebo soukromé žaloby v trestním řízení, přičemž právnické osoby tak mohou učinit jako občanskoprávní účastník řízení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Občanskoprávní nárok může podat oběť nebo právní zástupce oběti. Žádost může být ústní nebo písemná. Občanskoprávní nárok musí uvádět: celé jméno žalobce a osoby, vůči níž je žaloba podána; trestní věc, v níž je občanskoprávní nárok podán; trestný čin, který způsobil škodu, a povahu a výši požadované náhrady škody. Občanskoprávní nárok v soudním řízení lze uplatnit vůči obviněnému i vůči kterékoli osobě, jež nese občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené trestným činem.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne, neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazy musí být předloženy v soudním řízení. Účastník řízení, který uplatňuje občanskoprávní nárok, má právo: účastnit se soudního řízení; požádat o zajišťovací opatření k zajištění občanskoprávního nároku; nahlédnout do materiálů v dané věci a obdržet nezbytné výpisy; předkládat důkazy; podávat žádosti, poznámky a námitky a napadnout rozhodnutí soudu, která porušují práva a oprávněný zájem tohoto účastníka řízení.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Oběť není povinna hradit soudní poplatky nebo jiné náklady spojené s jejím občanskoprávním nárokem.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběť nebo účastník řízení podávající občanskoprávní žalobu může určit svého právníka. Pokud oběť / účastník adhezního řízení předloží důkaz o tom, že si právníka nemůže dovolit, ale právního zástupce chce a je to v zájmu spravedlnosti, soud prvního stupně určí právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud prvního stupně rozhodne o občanskoprávním nároku v rozhodnutí, které se oznámí na předběžném jednání. Pokud soud odmítne o nároku rozhodnout, musí uvést své důvody. Proti tomuto odmítnutí nelze podat opravný prostředek.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti odmítnutí trestního soudu rozhodnout o občanskoprávním nároku nelze podat opravný prostředek. Oběť je oprávněna podat žalobu na náhradu škody u občanskoprávního soudu, přičemž věc bude projednána podle občanského soudního řádu. Jestliže probíhá trestní řízení, projednávání občanskoprávního nároku u občanského soudu bude přerušeno až do skončení trestního řízení.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile je pachatel odsouzen, může oběť podat u soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Nařízení výkonu rozhodnutí oběti umožňuje pověřit soudního exekutora, aby jí vymohl odškodnění přiznané soudem.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.