Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby na náhradu škody k řízení týkajícímu se trestného činu se projedná na návrh poškozeného v průběhu trestního řízení, pokud se tím toto řízení podstatně nezpozdí (čl. 153 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení může podat poškozený (čl. 154 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k trestnímu řízení se podává k orgánu, u něhož bylo podáno obvinění z trestného činu, nebo k soudu, před nímž probíhá příslušné řízení (čl. 155 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení lze předložit až do konce dokazování u soudu prvního stupně (čl. 155 odst. 2 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení se může týkat nároku uplatněného v průběhu soudního řízení (čl. 153 odst. 2 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro takové žádosti neexistuje zvláštní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Osoba oprávněná k podání žádosti musí uvést svůj nárok a předložit důkazy (čl. 155 odst. 3 trestního řádu). Druh a množství důkazů zákon neupřesňuje.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

S podáním návrhu na připojení občanskoprávní občanské žaloby k řízení nejsou spojeny žádné soudní výlohy ani jiné poplatky.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběti trestného činu trpící závažnými důsledky trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce více než pěti let, mají při podávání návrhu na připojení občanskoprávní žaloby k řízení právo na odbornou pomoc poradce, která je hrazena ze státního rozpočtu (čl. 43 odst. 2 trestního řádu). Toto právo není omezeno místem trvalého bydliště poškozeného.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Rozsudek, který určí, že žalovaný je vinen, může vyhovět občanskoprávní žalobě poškozeného v plném rozsahu, nebo jí může vyhovět částečně a vyzve poškozeného, aby podal samostatnou žalobu. Pokud informace z trestního řízení neposkytují spolehlivý základ pro soudní rozhodnutí o nároku v plném nebo částečném rozsahu, soud poškozeného vyzve, aby podal samostatnou žalobu.

Pokud soud vydá osvobozující rozsudek nebo pokud jsou obvinění zamítnuta nebo je trestní řízení rozhodnutím pozastaveno, bude poškozený vyzván, aby ve věci nároku podal občanskoprávní žalobu. Pokud se soud prohlásí za nepříslušný, bude poškozený vyzván, aby podal občanskoprávní žalobu v rámci trestního řízení, které zahájí nebo v němž bude pokračovat příslušný soud (čl. 158 odst. 2 a 3 trestního řádu).

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Poškozený může rozsudek napadnout, pokud jde o výrok o náhradě nákladů trestního řízení a výrok ohledně návrhu na náhradu škody. Pokud však státní zástupce převzal stíhání od poškozeného, který konal jako soukromý žalobce, může poškozený napadnout rozsudek v celém jeho rozsahu (čl. 464 odst. 4 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Na návrh oprávněné osoby mohou být v trestním řízení vedeném z důvodu spáchání trestného činu uložena prozatímní předběžná opatření k zajištění nároku vyplývajícího z občanskoprávní žaloby v řízení.

Rozhodnutí uvedené v předcházejícím odstavci vydá vyšetřující soudce. Po podání obžaloby vydá vyšetřující senát rozhodnutí a jednání povede soud, který věc projednává. Podání opravného prostředku proti předběžnému opatření neznamená odklad výkonu opatření (článek 160 trestního řádu).

Poslední aktualizace: 25/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.