Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Trestní soud má inherentní pravomoc přiznat omezenou výši odškodnění oběti trestného činu v trestním řízení za předpokladu, že je obžalovaný shledán vinným. Tato pravomoc se však využívá málokdy a v posledních desetiletích nebyla využívána vůbec.

Z toho tedy vyplývá, že v takovýchto případech má oběť nárok požadovat odškodnění podáním žaloby vůči pachateli v občanském řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost by měla být předložena po ukončení trestního řízení v podobě občanskoprávní žaloby. Je třeba uvést, že tento krok není závislý na trestním řízení a je od něj oddělen.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Můžete požadovat odškodnění jakékoli vzniklé ztráty a újmy určením jednotlivých typů újmy, například ublížení na zdraví, bolest a utrpení, ušlý zisk a zákonné úroky.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano, návrh na zahájení řízení. Tento formulář je třeba podat u sekretariátu – spisovny soudu. Může zahrnovat buď úplný nárok žadatele nebo stručný přehled nároku, který bude následován rozsáhlejší zprávou o nároku.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazem na podporu žádosti je důkaz prokazující vzniklou újmu.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, za služby spojené s žádostí se platí poplatky a výlohy v závislosti na výši požadovaného odškodnění.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc můžete získat v jakékoli fázi řízení za předpokladu, že na ni máte nárok, tj. pokud splňujete kritéria stanovená právními předpisy. V občanských věcech je právní pomoc spojena s porušením lidských práv podle úmluv v souladu s právními předpisy. Právní pomoc zahrnuje bezplatnou konzultaci, pomoc a zastoupení a stejně tak se vztahuje na osoby, které mají místo pobytu v jiné zemi.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Nepoužije se – viz výše.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Nepoužije se – viz výše.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Aby byl zajištěn výkon rozsudku o odškodnění, rozsudek se doručí žalovanému (pachateli), který jej musí splnit. V případě nesplnění rozsudku může žalobce (oběť) zahájit vykonávací řízení a donutit žalovaného, aby rozsudek splnil.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.