Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo připojit se s nárokem na náhradu škody k trestnímu stíhání pachatele. V takovém případě soud může ve svém konečném rozhodnutí vedle trestu uložit pachateli také povinnost k náhradě škody. Kromě toho se můžete svého práva na odškodnění domáhat také samostatně, cestou práva občanského.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Kdykoliv do prvého hlavního líčení u soudu, před zahájením dokazování.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Je třeba podrobně specifikovat, čeho se poškozený domáhá a jednotlivé újmy tvrdit a doložit.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Je jen na Vašem uvážení, jaké důkazy na podporu svých tvrzení soudu předložíte. Samozřejmě platí, že úplné a přesvědčivé důkazy jsou předpokladem rozhodnutí ve Váš prospěch.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, na Vaše náklady.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud jste výši škody neprokázal, nebo tehdy, pokud by potřebné dokazování prodloužilo trestní řízení. V takovém případě Vás soud s nárokem na náhradu škody odkáže na prostředky práva civilního.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Máte právo odvolání do výroku o náhradě škody.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Pokud pachatel nekoná, co mu bylo uloženo, můžete navrhnout u soudu výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.