Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nárok žadatele na náhradu škody může být součástí trestního řízení před soudem. V takovém případě se soudce může rozhodnout, zda nárok posoudí, nebo může posouzení nároku odmítnout. Toto rozhodnutí může záviset na tom, zda pachatel nárok zpochybňuje, jakož i na tom, zda existuje dokumentace nároku, a to včetně jeho výše.

Nárok musí být vůči pachateli uplatněn u soudu buď písemně, nebo ústně, aby měl pachatel možnost na nárok reagovat. Nárok lze uplatnit prostřednictvím osobní účasti při soudním řízení nebo prostřednictvím zástupce (obvykle obhájce ad litem).

Žádost lze také podat na policii, která ji poté zahrne do případného soudního řízení.

Přestože nárok projednaly soudy během trestního řízení, může žadatel podat žádost i u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. To je relevantní zvláště v případech, kdy pachatel neuhradí náhradu škody na základě rozsudku.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádosti o náhradu škody lze podat již při prvním výslechu na policii. Žádosti by měly být podány nejpozději v době konání hlavního líčení před soudem.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Pokud jste utrpěli škodu, za kterou nese odpovědnost pachatel, můžete požádat o náhradu této škody. Dánský zákon o odpovědnosti a náhradě škody obsahuje mimo jiné různé položky, za které může žadatel požadovat náhradu.

K těmto položkám patří:

 • náklady na léčbu,
 • ušlý výdělek,
 • bolest a utrpení,
 • zranění s trvalými následky,
 • ztráta výdělečné schopnosti,
 • ztráta hlavního živitele,
 • náklady na pohřeb,
 • občanskoprávní delikt,
 • hrubé porušení právních předpisů,
 • majetková újma,
 • peněžitá újma.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Lze použít formulář žádosti, který poskytuje Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. Komise doporučuje, abyste jako žadatel použili tento formulář, není to však závazný požadavek.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazy závisí na tom, za co žádáte náhradu škody. Újma by měla být věrohodná a u některých položek je požadována skutečná dokumentace týkající se výše ztráty.

Dokumentace může například zahrnovat stvrzenky za výdaje vzniklé v souvislosti s daným trestným činem. Kromě toho se při určování rozsahu újmy na zdraví často používají lékařské záznamy a lékařské zprávy. Pokud jde o ušlý výdělek a ztrátu výdělečné schopnosti, měl by žadatel předložit dokumentaci týkající se jeho výdělků před újmou na zdraví i po ní, a to ve formě výplatních pásek, ročních účetních závěrek, případně prohlášení jeho zaměstnavatele.

Jestliže soud zjistí, že nárok není dostatečně doložen a obžalovaný výplatu náhrady škody zpochybní, hrozí žadateli riziko, že soud nárok na náhradu škody do trestního řízení nezahrne.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne. Pokud je žádost podána v souvislosti s trestní věcí, nejsou s ní pro žadatele spojeny žádné náklady.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano. Jako žadatel máte za určitých podmínek možnost, aby pro vás soud jmenoval obhájce ad litem, aniž by vám tím vznikly jakékoli náklady.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud může kdykoli během trestního řízení odmítnout projednání občanskoprávního nároku, pokud dojde k závěru, že nárok nemůže být během trestního řízení posouzen bez závažných obtíží.

Pokud soud zjistí, že informace dokládající nárok jsou neúplné nebo že odsouzení nebo zproštění obvinění v souvislosti s daným trestným činem nepovede k rozhodnutí, které nárok podpoří, nebude nárok posuzován.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu o nezařazení nároku na náhradu škody v průběhu trestního řízení nelze podat opravný prostředek ani stížnost.

Namísto toho musí žadatel vznést nárok na náhradu škody formou občanskoprávní žaloby nebo jej předložit Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Nejprve se můžete obrátit na pachatele a ten vám může okamžitě zaplatit. Budete tak moci získat svou náhradu škody rychle a záležitost vypořádat.

Pokud pachatel nezaplatí dobrovolně nebo pokud existuje více nároků na náhradu škody, které vyžadují delší řízení, můžete své nároky předložit Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Přesněji řečeno je třeba uvést, že není podmínkou, abyste se nejprve pokusili vymoci svůj nárok od pachatele, než podáte žádost k Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem následně vůči pachateli podá „žalobu na náhradu škody“.

Poslední aktualizace: 05/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.