V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Zákonná náhrada škody je odškodnění, obvykle ve formě peněžní částky, jež má být vyplaceno určité osobě jako náhrada za ztrátu nebo újmu. Tyto nároky se obecně uplatňují u občanskoprávních soudů a obvykle nemají žádnou vazbu na trestný čin nebo pachatele. O odškodnění však můžete požádat v případě, že jste utrpěli újmu v důsledku násilného trestného činu – jedná se o náhradu v trestním řízení, která se liší od žádosti o odškodnění podle občanského přestupkového práva.

Soud může vydat příkaz k náhradě škody, který požaduje, aby pachatel oběť finančně odškodnil, především za zranění, ztrátu nebo škodu.  Vláda je přesvědčena, že je důležité, aby pachatelé mohli své trestné činy napravit, a v posledních letech byl tento režim posílen tím, že soudy jsou povinny ve vhodných případech zvážit vydání příkazu k odškodnění, a zrušením maximální hranice odškodnění ve výši 5 000 GBP týkající se pachatelů starších 18 let v řízení před nižším soudem. Pravomoc nařídit odškodnění obětí znamená, že soudy mohou jako nápravné opatření vydat příkaz k odškodnění, který odpovídá majetkové situaci pachatele.

Pokud jste v důsledku jednání nebo nečinnosti jiné osoby utrpěli újmu, například ztrátu příjmu, majetku nebo i zranění, můžete být oprávněni uplatnit nárok na odškodnění za tuto újmu. Tento nárok se podává u občanskoprávních soudů a je zcela nezávislý na tom, zda je vedeno trestní řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok je zcela oddělen od trestního řízení. Skutečnost, že pachatel byl odsouzen, však může být použita jako podpůrný důkaz občanskoprávního nároku, který prokazuje, že pachatel se dopustil činu, z něhož byl obviněn. V některých případech proto může být vhodné před podáním občanskoprávního nároku vyčkat, než bude trestní řízení uzavřeno.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V rámci občanskoprávního nároku existují různé kategorie náhrady škody v závislosti na ztrátě, škodě nebo způsobené újmě, v zásadě však můžete žádat o náhradu finanční ztráty, příjmu, škody na majetku apod. nebo (v případě zranění) o odškodnění za bolest, utrpení a snížení výdělečné schopnosti. Případné přiznání náhrady škody je stanoveno tak, aby vaše situace byla opět taková, jako kdyby k dané události nedošlo. Měly by být specifikovány jednotlivé kategorie ztrát.

Jakákoli náhrada škody přiznaná v občanskoprávním řízení sníží o odpovídající částku odškodnění poskytované v rámci systému odškodnění za újmu způsobenou trestným činem.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano, žádosti se v Anglii a Walesu podávají na formuláři pro uplatnění nároku označeném jako Form N1. Další informace viz: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. U nároků v rámci Evropy, které se týkají částky nižší než 5 000 EUR, lze ve sporných věcech uplatnit postup evropského řízení o drobných nárocích nebo evropský platební rozkaz. Také viz https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

U nároku v občanskoprávním řízení je nezbytné, aby byly skutečnosti, které jsou předmětem stížnosti, prokázány na základě převažující pravděpodobnosti. Pro splnění této podmínky bude tedy nezbytné předložit dostatečné důkazy o chování žalované strany, které údajně způsobilo ztrátu, a důkazy o tom, že toto chování bylo příčinou dané ztráty. Bude rovněž nutné prokázat výši ztráty a příslušné nezbytné důkazy budou záviset na požadované náhradě; obvykle budou zahrnovat stvrzenky, prodejní doklady, výplatní pásky a podobné doklady v případě finanční ztráty a lékařské zprávy v případě újmy na zdraví.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, poplatky jsou účtovány a jsou závislé na hodnotě nároku, podrobnější informace viz: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc v občanskoprávních věcech je velmi omezená a závisela by na povaze nároku. Není pravděpodobné, že by byla k dispozici právní pomoc pro jednotlivce, který nemá obvyklé bydliště ve Spojeném království. Více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility. Žadatelé v občanskoprávním řízení jsou zastupováni převážně na základě dohody o podmíněné odměně, často označované jako dohoda „no-win, no-fee“ (bez výhry žádná odměna). https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Občanskoprávní žaloba se nepodává u trestního soudu. Tyto záležitosti jsou vzájemně nezávislé.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Rozhodnutí využití o opravného prostředku ve věci výsledku občanskoprávního řízení bude záviset na okolnostech. Více informací naleznete zde: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Podle právního řádu Anglie a Walesu je volba metody výkonu rozhodnutí plně na věřiteli z daného rozsudku. Občanskoprávní soudy nabízejí řadu různých metod, jimiž může věřitel vymáhat rozsudek ve svůj prospěch. K těmto metodám patří exekuční příkazy, obstavení příjmů, přikázání pohledávky, obstavení nemovitosti a příkazy k prodeji. Více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.