Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo podat občanskoprávní žalobu na náhradu škody vůči obviněnému v rámci trestního řízení. Vyšetřovací orgán nebo úřad státního zástupce musí oběti vysvětlit postup podání občanskoprávní žaloby, základní požadavky na občanskoprávní žalobu, lhůtu pro podání občanskoprávní žaloby a důsledky, které bude mít marné uplynutí této lhůty.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Máte právo podat občanskoprávní žalobu nejpozději do deseti dnů od nahlédnutí do trestního spisu. Je možné požádat úřad státního zástupce o prodloužení této lhůty.

Je-li lhůta překročena, občanskoprávní žaloba bude zamítnuta, v tomto případě však můžete nárok na odškodnění uplatnit u občanskoprávního soudu.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V občanskoprávním řízení můžete uplatnit nárok, jehož cílem je obnovit nebo napravit vaši životní pohodu, která byla narušena činem, jenž je předmětem trestního řízení. Skutkové okolnosti, které jsou základem takové žádosti, se musí podstatně překrývat se skutkovými okolnostmi příslušného trestného činu a musí být také možné projednat takovou žádost v občanskoprávním řízení.

Občanskoprávní žaloba musí být podána písemně a musí uvádět podrobnosti o žalobci a žalovaném a jasně vyjádřenou žádost oběti a skutkové okolnosti a důkazy, o které se žádost oběti opírá. Žádost musí být úplná (tj. musí obsahovat částky všech druhů újmy, za které oběť požaduje odškodnění). V žalobě na náhradu nemajetkové újmy může být částka požadovaného odškodnění ponechána nevyčíslená a lze požadovat spravedlivé odškodnění podle uvážení soudu.

Orgán, který vede řízení, může stanovit lhůtu pro odstranění nedostatků občanskoprávní žaloby.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro občanskoprávní žaloby není stanoven žádný konkrétní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit??

K občanskoprávní žalobě musí být přiloženy důkazy o skutkových okolnostech, které jsou základem žádosti oběti a o které se oběť hodlá opírat, a to bez ohledu na soubor důkazních informací, který předloží úřad státního zástupce.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Projednávání občanskoprávní žaloby v trestním řízení je osvobozeno od státních poplatků, s výjimkou občanskoprávní žaloby na náhradu nemajetkové újmy, jestliže se žádost o tuto náhradu zakládá na jiných důvodech, než je způsobení fyzické újmy nebo jiných zdravotních obtíží nebo smrti vyživující osoby.

Pokud je občanskoprávní žaloba zamítnuta, náklady související s řízením týkajícím se občanskoprávní žaloby nebo s důkazem nároku podle veřejného práva nese oběť. Je-li občanskoprávní žalobě vyhověno zčásti, soud s přihlédnutím ke všem okolnostem rozdělí náklady spojené s řízením o občanskoprávní žalobě mezi oběť, obviněného a žalovaného. Soud může také rozhodnout, že náklady oběti související s řízením o občanskoprávní žalobě částečně nebo v plné výši ponese oběť, pokud by nařízení úhrady nákladů žalovanou stranou bylo vůči této straně mimořádně nespravedlivé nebo nepřiměřené.

Pokud soud odmítne občanskou žalobu projednat z důvodu rozsudku o zproštění obžaloby nebo zastavení trestního řízení, náklady související s řízením o občanskoprávní žalobě nese stát. Pokud soud odmítne občanskoprávní žalobu projednat z jakýchkoli jiných důvodů, soud s přihlédnutím ke všem okolnostem rozdělí náklady spojené s řízením o občanskoprávní žalobě mezi oběť a stát.

Mohu před a/nebo v průběhu řízení získat právní pomoc? Mohu ji obdržet, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Státní právní pomoc získáte, pokud budou existovat důvody stanovené v zákoně o státní právní pomoci. Pokud soud shledá, že vaše základní zájmy mohou být bez pomoci právníka nedostatečně chráněny, může soud z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že vám bude poskytnuta státní právní pomoc podle zákona o státní právní pomoci, a to postupem stanoveným v uvedeném zákoně.

Osoba může obdržet státní právní pomoc, pokud je její finanční situace v okamžiku, kdy o právní pomoc žádá, taková, že není schopna zaplatit za kvalifikované právní služby, nebo je schopna zaplatit za právní služby pouze částečně nebo ve splátkách nebo jí její finanční situace po zaplacení právních služeb neumožňuje krýt nutné výdaje na základní živobytí.

Státní právní pomoc se poskytuje osobám, které mají v době podání žádosti o státní pomoc bydliště v Estonské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo jsou občany Estonské republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Jiným osobám je právní pomoc poskytnuta pouze tehdy, pokud to vyplývá z mezinárodního závazku Estonska.

Zákon stanoví důvody, z nichž lze poskytnutí státní právní pomoci odmítnout. Státní právní pomoc se neposkytuje, pokud je například žadatel schopen chránit svá práva sám, pokud žadatel vlastní majetek, který lze bez velkých obtíží prodat za účelem úhrady nákladů na právní služby, a pokud náklady na právní služby pravděpodobně nečiní více než dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele sníženého o daně a povinné platby pojistného, částky vyčleněné na plnění vyživovací povinnosti vyplývající ze zákona, jakož i přiměřené náklady na bydlení a dopravu. Státní právní pomoc se neposkytuje ani v případě, že je za daných okolností zjevně nepravděpodobné, že žadatel bude schopen chránit svá práva; pokud je podána žádost o státní právní pomoc za účelem požadování náhrady nemajetkové újmy a v daném případě neexistují nadřazené veřejné důvody; nebo pokud je případný zisk z hlediska žadatele při soudním rozhodnutí věci nepřiměřeně malý ve srovnání s odhadovanými výdaji státu na právní pomoc.

Státní právní pomoc se poskytuje na základě žádosti dané osoby. Pokud osoba požádá o státní podporu jako oběť v trestním řízení, rozhodne o poskytnutí státní právní pomoci této osobě soud, který danou věc projednává, nebo v průběhu přípravného řízení v trestní věci soud příslušný k projednání dané trestní věci.

Žádost o státní právní pomoc musí být podána v estonštině na příslušném formuláři žádosti. Žádost lze podat i v angličtině, pokud o právní pomoc žádá fyzická osoba, která má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie.

Osoba, která požádá o státní právní pomoc, musí ke své žádosti připojit řádně vyplněné a podepsané prohlášení o finanční situaci žadatele a pokud možno i další důkazy o této situaci. Pokud osoba nemá bydliště v Estonsku, musí ke své žádosti připojit prohlášení o vlastních příjmech a o příjmech svých rodinných příslušníků za poslední tři roky, které vystaví příslušný orgán v zemi bydliště osoby. Pokud toto prohlášení nelze předložit z důvodů nezávislých na žadateli, lze o poskytnutí státní právní pomoci rozhodnout bez prohlášení.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud může odmítnout projednat občanskoprávní žalobu, zejména pokud tato žaloba nesplňuje příslušné požadavky, pokud je trestní řízení zastaveno nebo je vydán zprošťující rozsudek. Soud může občanskoprávní žalobu odmítnout projednat i v případě, že se oběť nebo obžalovaný v občanskoprávním řízení nedostaví na jednání soudu a věc nelze bez jejich přítomnosti projednat. Kromě toho může soud odmítnout projednání občanskoprávní žaloby v případě, že dojde k odsouzení v trestním řízení.

Občanskoprávní žaloba se zamítne, pokud neexistují důvody pro vyhovění této žalobě.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud soud vaši občanskoprávní žalobu odmítl projednat, můžete odškodnění požadovat u občanskoprávního soudu. Máte právo podat proti rozsudku soudu prvního stupně opravný prostředek u okresního soudu.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jestliže odsouzený pachatel částku přiznanou rozsudkem neuhradí, máte právo obrátit se na základě rozsudku na soudního úředníka, který zajistí exekuční řízení.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.