Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Německo

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Jediným předpokladem je ulatnění odpovídajícího nároku žádostí, v níž je v plném rozsahu vymezen předmět a odůvodnění nároku. Nárok na náhradu odškodnění lze uplatnit u policie, úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu (viz otázka 2).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost lze podat písemně v okamžiku oznámení trestného činu na policii. Žádost lze písemně podat i později k úřadu státního zástupce nebo příslušnému soudu nebo ji může zapsat soudní úředník (v Rechtsantragsstelle, což je útvar německých soudů, u něhož lze podávat žádosti a jiná prohlášení). Žádost lze také podat ústně při hlavním líčení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Žádost by měla jasně uvádět, co od obviněného požadujete a proč. Pokud požadujete finanční částku jako odškodnění finanční ztráty (např. ušlého výdělku, škody na majetku), měli byste tuto částku zpravidla přesně vyčíslit. Na druhou stranu výše odškodnění za fyzickou bolest a duševní útrapy (tzv. Schmerzengeld) může být ponechána na uvážení soudu. I v tomto případě byste však měli uvést přibližné číslo a základ, podle něhož by výše odškodnění „Schmerzengeld“ měla být vypočtena nebo odhadnuta. Skutkové okolnosti k odůvodnění vaší žádosti musíte uvést co nejpodrobněji (např. popis trestného činu, informace o utrpěných zraněních a majetkové újmě).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne, není.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Měli byste výčtem uvést nebo předložit všechny dostupné důkazy, které jsou na podporu vaší žádosti zapotřebí (např. faktury, osvědčení). Můžete také výslovně odkázat na oznámení a svědecká prohlášení, která jste podali na policii, nebo na vlastní rozhodnutí o vznesení obžaloby.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Jestliže vám jako žadateli bude přiznáno požadované odškodnění, nebudou vám účtovány žádné soudní poplatky; jakékoli výdaje, které vám vznikly, například ušlý výdělek v důsledku účasti na soudním řízení, nese obviněný. Jestliže vaší žádosti nebude vyhověno, nebo jí bude vyhověno jen zčásti, nebo jestliže se soud zdrží vydání rozhodnutí, po řádném uvážení rozhodne, kdo ponese soudní výdaje a náklady účastníků řízení (např. náklady na právní zastoupení).

Na rozdíl od občanskoprávních sporů nemusíte jako poškozený hradit žádné soudní poplatky, i pokud nebude nároku na odškodnění vyhověno.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc?

Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá? Není naprosto nezbytné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno.

Není naprosto nezbytné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno. Například pokud se jedná o složitý případ, který zahrnuje více pachatelů, jde-li o složité otázky občanskoprávní odpovědnosti nebo jestliže soud rozhodne, že přiznané nároky (např. peněžní částku) je třeba vymáhat v exekučním řízení. Jsou-li splněny zákonné podmínky (zejména potřebnost), lze poskytnout právní pomoc k pokrytí nákladů na právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud nerozhodne o nároku na odškodnění, jestliže bude obžalovaný zproštěn viny nebo bude řízení zastaveno, jestliže bude žádost podle názoru soudu nepřípustná nebo neopodstatněná nebo jestliže výjimečně není vhodné nárok vypořádat v rámci trestního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu zdržet se vydání rozhodnutí o žádosti z toho důvodu, že soud má za to, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o daném nároku, lze podat opravný prostředek.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

(Příznivé) adhezní rozsudky a vypořádání nároků v adhezním řízení lze vymáhat podle obecných pravidel pro výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se provádí na základě právně vykonatelné kopie rozsudku nebo dosaženého vypořádání, kterou vystaví úředník trestního soudu.

Poslední aktualizace: 09/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.