Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušný návrh adresovat?

Jediným předpokladem je uplatnění odpovídajícího nároku na náhradu škody návrhem na tzv. adhézní řízení (Adhäsionsantrag), v němž je v plném rozsahu vymezen předmět a odůvodnění nároku (další podrobnosti viz otázka 3). Nárok na náhradu škodu v adhézním řízení lze uplatnit u policie, úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu (viz otázka 2).

V jaké fázi trestního řízení bych měl návrh předložit?

Návrh lze podat písemně v okamžiku oznámení trestného činu na policii. Návrh lze písemně podat i později k úřadu státního zástupce nebo příslušnému soudu nebo ji může zapsat soudní úředník (v Rechtsantragsstelle, což je útvar německých soudů, u něhož lze podávat návrhy a jiná prohlášení). Návrh lze také podat ústně při hlavním líčení.

Obecně je vhodné uplatnit nárok co nejdříve, v neposlední řadě proto, aby se předešlo nepřijetí rozhodnutí z důvodu značných průtahů v řízení.

Co mohu v návrhu požadovat a jakým způsobem jej mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Návrh by měl jasně uvádět, co od obžalovaného/obviněného požadujete a proč. Pokud požadujete finanční částku jako odškodnění finanční ztráty (např. ušlého výdělku, škody na majetku), měli byste tuto částku zpravidla přesně vyčíslit. Na druhou stranu výše odškodnění za fyzickou bolest a duševní útrapy (tzv. Schmerzengeld) může být ponechána na uvážení soudu. I v tomto případě byste však měli uvést přibližnou částku a základ, podle něhož by výše odškodnění „Schmerzengeld“ měla být vypočtena nebo odhadnuta. Skutkové okolnosti k odůvodnění vašeho návrhu musíte uvést co nejpodrobněji (např. popis trestného činu, informace o utrpěných zraněních a majetkové újmě).

Existuje pro takové návrhy zvláštní formulář?

Ne. Zvláštní formulář není k dispozici.

Příklad návrhu na adhézní řízení najdete v příručce pro oběti (Opferfibel), kterou zveřejnilo Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele na str. 59 (příklad 5). Příručku pro oběti se základními informace o právech obětí a poškozených v trestním řízení naleznete na https://www.hilfe-info.de/ v rubrice „Publikationen“.

Jaké důkazy musím na podporu svého návrhu předložit?

Měli byste uvést všechny dostupné důkazy, které jsou důležité pro prokázání vašeho nároku, nebo je přiložit k návrhu (např. faktury, lékařské potvrzení). Můžete také výslovně odkázat na oznámení a svědecká prohlášení, která jste podali na policii, nebo na rozhodnutí o podání obžaloby.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mým návrhem nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Jestliže vám jako navrhovateli bude přiznána požadovaná náhrada škody, nebudou vám účtovány žádné soudní poplatky; jakékoli výdaje, které vám vznikly, například ušlý výdělek v důsledku účasti na soudním řízení, nese obžalovaný.

Jestliže vašemu návrhu nebude vyhověno, nebo mu bude vyhověno jen zčásti, jestliže byl vzat zpět, nebo jestliže se soud zdrží vydání rozhodnutí, po řádném uvážení rozhodne, kdo ponese soudní výdaje a náklady účastníků řízení (např. náklady na právní zastoupení).

Na rozdíl od občanskoprávních sporů nemusíte jako poškozený hradit žádné soudní poplatky, i pokud nebude nároku na náhradu škody vyhověno.

Mohu si před řízením nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Není nezbytně nutné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno. Například pokud se jedná o složitý případ, který zahrnuje více pachatelů, jde-li o složité otázky občanskoprávní odpovědnosti nebo jestliže soud rozhodne, že přiznané nároky (např. peněžní částku) je třeba vymáhat v exekučním řízení. Jsou-li splněny zákonné podmínky (zejména potřebnost), lze poskytnout právní pomoc k pokrytí nákladů na právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud nerozhodne o nároku na náhradu škody, jestliže bude obžalovaný zproštěn viny nebo bude řízení zastaveno, jestliže bude nárok podle názoru soudu nepřípustný nebo neopodstatněný nebo jestliže výjimečně není vhodné o nároku rozhodnout v rámci trestního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu zdržet se vydání rozhodnutí o nároku z toho důvodu, že soud má za to, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o daném nároku, lze podat opravný prostředek.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Adhezní rozsudky a vypořádání nároků z adhezního řízení lze vymáhat podle obecných pravidel pro výkon rozhodnutí. Nucený výkon se provádí na základě vykonatelné kopie rozsudku nebo uzavřeného smíru, kterou vystaví úředník trestního soudu.

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.