Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Ve stádiu přípravného řízení trestního řízení byste měli prohlásit, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana, tj. strana uplatňující občanskoprávní nárok (politikós enágon), když předkládáte žádost příslušnému státnímu zástupci nebo policejním orgánům, v takovém případě byste měli učinit prohlášení v samotné žádosti. Toto prohlášení rovněž můžete učinit během vyšetřování trestného činu v samostatném dokumentu (dikógrafo) oznámením policii, státnímu zástupci nebo vyšetřujícím orgánům, a také dokonce můžete učinit prohlášení přímo před soudem, pokud nezačalo dokazování (články 63, 82 a 83 trestního řádu).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

A) Ve stádiu přípravného řízení, jak je uvedeno výše (článek 83 trestního řádu)

B) U soudu prostým ústním prohlášením, než začne dokazování bez nutnosti jakéhokoli písemného postupu v přípravném řízení, pokud žádáte o odškodnění za nemajetkovou a morální újmu způsobenou trestným činem vůči vaší osobě, nebo doručením oznámení obviněné osobě nejméně pět dní před slyšením, pokud žádáte o náhradu majetkové újmy (články 66, 67 a 83 trestního řádu).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Obecně prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako strana uplatňující občanskoprávní nárok, musí obsahovat shrnutí věci, důvody, proč jste přesvědčeni, že máte nárok na vstup do řízení, a jmenování zástupce ad litem v místě, kde zasedá soud, pokud zde nemáte trvalý pobyt.

Pokud se prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana, týká odškodnění za nemajetkovou a morální újmu, nevyžaduje se žádný písemný postup. V těchto případech občanská strana obvykle požádá o symbolickou částku, nikoliv o celou částku uvedenou v žádosti. Pokud soud prohlásí obviněného za vinného, nařídí, aby vám tato symbolická částka byla vyplacena v odškodnění. Pro zbývající část bude muset podat samostatnou žalobu u občanskoprávních soudů. Pokud se vaše žádost týká uhrazení majetkové újmy, která vám byla způsobena trestným činem, musíte obviněnému doručit oznámení nejméně pět dní před zahájením soudního řízení a rozepsat jednotlivé položky.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje. Vaše prohlášení musí obsahovat všechny výše uvedené informace. Jak bylo uvedeno výše, zvláštní přípravné řízení se vyžaduje pouze tehdy, je-li trestní soud požádán o náhradu majetkové újmy, v takovém případě musí být obviněnému doručeno oznámení pět dní před slyšením.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Před projednáním věci musíte předložit veškeré dokumenty prokazující vaši žádost, tj. lékařská osvědčení, prohlášení, svědky a jakékoli další důkazy.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Musíte zaplatit občanskoprávní poplatek ve výši 40 EUR (článek 63 trestního řádu v platném znění).

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Zákon (článek 41 zákona 4689/2020) stanoví právní pomoc občanům s nízkými příjmy občanům EU, státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, pokud mají oprávněný trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště v Evropské unii. Občané s nízkými příjmy, kteří mají nárok na právní pomoc v občanských a obchodních věcech, jsou takové osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimálního ročního osobního příjmu stanoveného platnými právními předpisy. V případě domácího sporu se příjem druhého účastníka sporu nezohledňuje. Právní pomoc v jakýchkoli trestních nebo občanskoprávních nárocích je také dostupná všem obětem trestných činů uvedených v čl. 41 třetím pododstavci zákona č. 4689/2020.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud trestní soud rozhodne, že by trestní stíhání nemělo pokračovat nebo by mělo být z jakéhokoli důvodu zamítnuto, nemůže projednat občanskoprávní žalobu. Rovněž zamítne občanskoprávní žalobu, pokud nebyla řádně podána tak, jak je popsáno výše, nebo nemá-li právní základ, nebo pokud je žaloba neopodstatněná ve věci samé, například proto, že jste neutrpěli újmu jako přímý následek trestného činu nebo nejste držitel dotčeného právního zájmu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Můžete podat řádný opravný prostředek (éfesi) proti zproštění obžaloby okresním trestním soudem, jednočlenným nebo tříčlenným soudem prvního stupně nebo odvolacím soudem pro trestné činy přechodné závažnosti (plimmélima), pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady, ale pouze v tomto rozsahu (čl. 486 odst. 1b trestního řádu). Také můžete podat řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný, pokud a nakolik zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ nebo vám přiznává finanční nebo majetkové odškodnění za předpokladu, že požadovaná částka překročila 100 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku okresního trestního soudu, 250 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku jednočlenného soudu prvního stupně nebo jednočlenného soudu pro mladistvé, nebo 500 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku tříčlenného soudu prvního stupně nebo tříčlenného soudu pro mladistvé. Můžete podat kasační opravný prostředek (anaíresi) proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný v rozsahu, v němž zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ (článek 505 trestního řádu) nebo proti zproštění obžaloby, pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady (článek 506 trestního řádu).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Odškodnění, které vám přizná trestní soud, je v zásadě přiznáním občanskoprávního nároku. Vykonává se tedy prostřednictvím procesu vymahatelnosti pro rozsudky v občanskoprávních věcech (anankastikí ektélesi).

Poslední aktualizace: 14/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.