Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Ve stádiu přípravného řízení trestního řízení byste měli prohlásit, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana (politikós enágon), když předkládáte žádost příslušnému státnímu zástupci nebo policejním orgánům, v takovém případě byste měli učinit prohlášení v samotné žádosti. Toto prohlášení rovněž můžete učinit během vyšetřování trestného činu v samostatném dokumentu (dikógrafo) oznámením policii, státnímu zástupci nebo vyšetřujícím orgánům, a také dokonce můžete učinit prohlášení přímo před soudem, pokud nezačalo dokazování (články 82 a 83 trestního řádu).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

A) Ve stádiu přípravného řízení, jak je uvedeno výše (článek 83 trestního řádu)

B) U soudu prostým ústním prohlášením, než začne dokazování bez nutnosti jakéhokoli písemného postupu v přípravném řízení, pokud žádáte o odškodnění za nemajetkovou a morální újmu způsobenou trestným činem vůči vaší osobě, nebo doručením oznámení obviněné osobě nejméně pět dní před slyšením, pokud žádáte o náhradu majetkové újmy (článek 68 trestního řádu).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Obecně prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako strana uplatňující občanskoprávní nárok, musí obsahovat shrnutí věci, důvody, proč jste přesvědčeni, že máte nárok na vstup do řízení, a jmenování zástupce ad litem v místě, kde zasedá soud, pokud zde nemáte trvalý pobyt.

Pokud se prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana, týká odškodnění za nemajetkovou a morální újmu, nevyžaduje se žádný písemný postup. V těchto případech občanská strana obvykle požádá o symbolickou částku (prozatímně 44 EUR (me epifýlaxi)), nikoliv o celou částku uvedenou v žádosti. Pokud soud prohlásí obviněného za vinného, nařídí, aby vám tato symbolická částka byla vyplacena v odškodnění. Pro zbývající část bude muset podat samostatnou žalobu u občanskoprávních soudů. Pokud se vaše žádost týká uhrazení majetkové újmy, která vám byla způsobena trestným činem, musíte obviněnému doručit oznámení nejméně pět dní před zahájením soudního řízení a rozepsat jednotlivé položky (článek 68 trestního řádu).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje. Vaše prohlášení musí obsahovat všechny výše uvedené informace. Jak bylo uvedeno výše, zvláštní přípravné řízení se vyžaduje pouze tehdy, je-li trestní soud požádán o náhradu majetkové újmy, v takovém případě musí být obviněnému doručeno oznámení pět dní před slyšením.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Před projednáním věci musíte předložit veškeré dokumenty prokazující vaši žádost, tj. lékařská osvědčení, prohlášení, svědky a jakékoli další důkazy.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Musíte zaplatit občanskoprávní poplatek ve výši 40 EUR (článek 63 trestního řádu použitelný od 23. ledna 2017 po změně provedené zákonem 4446/2016).

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Zákon (článek 1 zákona 3226/2004) stanoví právní pomoc občanům s nízkými příjmy občanům EU, státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, pokud mají oprávněný trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště v Evropské unii. Osoby s nízkými příjmy, které mají nárok na právní pomoc, jsou takové osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimálního ročního osobního příjmu definovaného v národní obecné kolektivní pracovní smlouvě. V případě domácího sporu se příjem druhého účastníka sporu nezohledňuje. Právní pomoc v jakýchkoli trestních nebo občanskoprávních nárocích je také dostupná všem obětem uvedeným v článcích 323 (obchodování s otroky), 323A (obchodování s lidmi), 323B odst. a) (cestování za účelem účastnit se pohlavního styku nebo jiných sexuálních praktik, jež zahrnují nezletilé osoby (sexuální turistika)), 324 (únos nezletilé osoby), 339 (korupce nezletilé osoby), 348A (dětská pornografie) a 351A (sexuální praktiky s nezletilými osobami za úplatu) trestního zákoníku a v čl. 87 odst. 5 a 6 (napomáhání ke vstupu do Řecka, k odchodu z Řecka nebo k neoprávněnému pobytu v Řecku státním příslušníkům třetích zemí) a čl. 88 (neoprávněná přeprava státních příslušníků třetích zemí do Řecka) zákona 3386/2005 a nezletilým osobám, jež jsou oběti činů uvedených v článcích 336 (znásilnění), 338 (sexuální zneužívání), 343 (sexuální praktiky spojené se zneužitím pravomoci), 345 (incest), 346 (sexuální praktiky mezi příbuznými), 347 (sexuální praktiky v rozporu v přírodou - tento trestný čin byl již zrušen), 348 (napomáhání ke zneužívání ostatních), 348B (navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům), 348C (pornografické zobrazování nezletilých osob) a 349 (zprostředkovávání prostituce) trestního zákoníku.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud trestní soud rozhodne, že by trestní stíhání nemělo pokračovat nebo by mělo být z jakéhokoli důvodu zamítnuto, nemůže projednat občanskoprávní žalobu. Rovněž zamítne občanskoprávní žalobu, pokud nebyla řádně podána tak, jak je popsáno výše, nebo nemá-li právní základ, nebo pokud je žaloba neopodstatněná ve věci samé, například proto, že jste neutrpěli újmu jako přímý následek trestného činu nebo nejste držitel dotčeného právního zájmu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Můžete podat řádný opravný prostředek (éfesi) proti zproštění obžaloby okresním trestním soudem, jednočlenným nebo tříčlenným soudem prvního stupně nebo odvolacím soudem pro trestné činy přechodné závažnosti (plimmélima), pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady, ale pouze v tomto rozsahu (čl. 486 odst. 1b trestního řádu). Také můžete podat řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný, pokud a nakolik zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ nebo vám přiznává finanční nebo majetkové odškodnění za předpokladu, že požadovaná částka překročila 100 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku okresního trestního soudu, 250 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku jednočlenného soudu prvního stupně nebo jednočlenného soudu pro mladistvé, nebo 500 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku tříčlenného soudu prvního stupně nebo tříčlenného soudu pro mladistvé (článek 488 trestního řádu). Můžete podat kasační opravný prostředek (anaíresi) proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný v rozsahu, v němž zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ (čl. 505 odst. 1c trestního řádu) nebo proti zproštění obžaloby, pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady (čl. 505 odst. 1c trestního řádu).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Odškodnění, které vám přizná trestní soud, je v zásadě přiznáním občanskoprávního nároku. Vykonává se tedy prostřednictvím procesu vymahatelnosti pro rozsudky v občanskoprávních věcech (anankastikí ektélesi).

Poslední aktualizace: 06/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.