Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo obdržet informace o podmínkách pro uplatnění nároku na odškodnění, včetně státního odškodnění, a jeho získání od osoby, která vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud), a podat návrh na náhradu škody v trestním řízení.

O náhradu škody můžete požádat v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně. Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

O náhradu škody můžete požádat v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně. Pokud nebyla identifikována osoba, která má být trestně odpovědná, vaše právo podat žádost o odškodnění tím není omezeno.

Oběť je oprávněna podanou žádost o odškodnění v kterékoli fázi trestního řízení stáhnout, dokud se soud neodebere k jednání o rozsudku.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Máte právo obdržet informace o podmínkách pro podání žádosti o odškodnění od osoby, která vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud).

Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

Ve své žádosti musíte poskytnout důkazy na podporu výše odškodnění pro jakoukoli nárokovanou majetkovou újmu. Pokud však jde o morální újmu a fyzické utrpení, musíte uvést pouze částku požadovaného odškodnění. V žádosti můžete uvést číslo účtu u platební instituce, na který by měla být náhrada škody převedena.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Ve své žádosti musíte poskytnout důkazy na podporu výše odškodnění pro jakoukoli nárokovanou majetkovou újmu. Pokud však jde o morální újmu a fyzické utrpení, musíte uvést pouze částku požadovaného odškodnění.

Soud rozhodne o výši odškodnění tak, že posoudí váš nárok a přihlédne k výši majetkové újmy, závažnosti a povaze trestného činu, způsobenému fyzickému utrpení, trvalým fyzickým následkům a zdravotnímu postižení, míře a veřejné povaze morální újmy a psychické újmě.

Přímá náhrada škody bude stanovena na základě cenových úrovní předpokládaných v rámci trestního stíhání.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Za podání žádosti v trestním řízení vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Máte-li za to, že škoda nebyla nahrazena v plné výši, máte právo požádat o odškodnění podle ustanovení zákona o občanském řízení (Civilprocesa likums). Při určování výše odškodnění musí být zohledněno odškodnění získané v rámci trestního řízení.

Při uplatňování nároku na odškodnění v občanském řízení je oběť osvobozena od placení státního poplatku.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Je-li narušena nebo jinak nezajištěna ochrana práv a zájmů nezletilé osoby nebo pokud zástupce podá odůvodněnou žádost, rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), o jmenování advokáta, který bude nezletilou oběť zastupovat. Ve výjimečných případech, kdy ochranu práv a zájmů osoby v trestním řízení nelze zajistit jinak, rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), o jmenování advokáta, který bude zastupovat dospělou osobu, jež se nachází v hmotné nouzi nebo je znevýhodněna. Subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), jmenuje advokáta také v případech, kdy oběť nemůže být zastoupena nikým z příbuzných. V těchto případech Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija) uhradí advokátovi odměnu za poskytnutí státní právní pomoci v trestním řízení.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud soud vynese osvobozující rozsudek, nebude nárok na náhradu škody na základě trestného činu zkoumán. Pokud se soud vaším nárokem nebude zabývat, můžete uplatnit nárok na odškodnění podle zákona o občanském řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud se soud vaším nárokem nebude zabývat, můžete uplatnit nárok na odškodnění podle zákona o občanském řízení.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Rozhodnutí o vymáhání náhrady škody ve prospěch oběti vykonávají soudní exekutoři, kteří zahájí výkon rozhodnutí na písemný návrh oprávněné osoby na základě exekučního titulu.

Pro částečný výkon soudního rozhodnutí týkajícího se vymáhání náhrady škody ve prospěch oběti soud na návrh oběti nařídí výkon rozhodnutí.

Oprávněné osoby, jejichž nároky vyplývají ze zranění, které mělo za následek zdravotní postižení nebo jinou újmu na zdraví či smrt osoby, jsou osvobozeny od exekučních poplatků splatných soudním exekutorům.

Soudní exekutor z vlastního podnětu provede potřebné kroky a využije prostředky a metody stanovené pro rychlý a účinný výkon soudních rozhodnutí. Soudní exekutor vysvětlí práva a povinnosti týkající se výkonu procesních práv účastníků řízení v dobré víře.

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.