Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

O náhradu škody vzniklé následkem trestného činu můžete požádat vznesením občanskoprávního nároku v trestním řízení. Občanskoprávní nárok lze uplatnit v přípravném řízení podáním u policisty, který vede předsoudní vyšetřování, nebo u žalobce, a během soudního projednávání jej lze vznést u soudu. V případě, že nárok nebyl vznesen nebo nebyl posuzován v rámci trestního řízení, můžete se občanskoprávního nároku domáhat v občanském řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok lze vznést v libovolném bodě trestního řízení, avšak před zahájením dokazování před soudem.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Formou občanskoprávního nároku se můžete domáhat odškodnění za majetkovou nebo nemajetkovou újmu, k níž došlo následkem trestného činu spáchaného podezřelým nebo obviněným. Váš občanskoprávní nárok musí uvádět přesnou částku, kterou požadujete, a okolnosti, o které se nárok opírá.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro občanskoprávní nároky neexistuje žádný zvláštní formulář. Platí jen obecné požadavky na procesní dokumenty předkládané soudu.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Je třeba předložit písemné, hmotné a další důkazy, z nichž vychází výše vzniklé škody.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Občanskoprávní nárok vznesený u soudu ohledně odškodnění za materiální a nemateriální škodu vzniklou následkem trestného činu je osvobozen od soudních poplatků.

Mohu si před řízením nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, občané Litevské republiky, občané ostatních členských států Evropské unie a další fyzické osoby, které mají zákonný pobyt na území Litevské republiky a dalších členských států Evropské unie, mají nárok na sekundární právní pomoc ve věcech náhrady škody vzniklé následkem trestného činu. Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci přijme Služba státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Občanskoprávní nárok bude zamítnut, pokud nejsou žádné důkazy, že se obviněný na trestném činu podílel.

Občanskoprávní nárok nebude posuzován, pokud je obviněný zproštěn viny, protože nebyl spáchán žádný čin, který má podstatné znaky trestného činu nebo přečinu, nebo v případě, že účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky či jeho zástupce se neúčastní soudního jednání. V takovém případě má účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky právo uplatnit nárok v občanskoprávním řízení.

Ve výjimečných případech, kdy nelze přesně kvantifikovat částku, jež má být přiznána, protože jsou potřeba další podklady, může soud společně s vydáním odsuzujícího rozsudku uznat právo účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky na uspokojení jeho nároku a posouzení výše nároku převést do občanskoprávního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano, proti takovému soudnímu rozhodnutí se můžete odvolat u odvolacího soudu postupem podle trestního řádu (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile je soudní rozhodnutí, jímž se přiznává náhrada škody, pravomocné, máte nárok na nařízení výkonu rozhodnutí, které můžete předložit soudnímu vykonavateli, jenž vykoná inkaso příslušné částky. V případě splnění všech příslušných podmínek lze poskytnout státem garantovanou sekundární právní pomoc i v exekučním řízení.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.