Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o náhradu škody lze podat u občanskoprávního soudu (Qorti Ċivili).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost byste měli předložit s písemnými podáními.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Můžete předložit žádost týkající se hmotné škody společně s podpůrnými dokumenty.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Příjem, faktury, odhady a další důležité podpůrné dokumenty.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, ale jsou minimální.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, můžete využít právní pomoc.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

V případě vynesení osvobozujícího rozsudku.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Případně prostřednictvím zásahu státního zástupce.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Toto by měl pomoci zajistit právní zástupce poskytující právní pomoc vydáním předepsaných nebo zákonných příkazů k vykonání rozsudku (například usnesení o nařízení exekuce, příkaz k zajištění atd.).

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.