Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o odškodnění lze podat během trestního řízení. Chcete-li v rámci trestního řízení požadovat náhradu škody od osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu, můžete vyplnit formulář žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Tipy a rady týkající se vyplnění můžete najít na internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland (pomoc obětem v Nizozemsku). Organizace Slachtofferhulp Nederland vám může pomoci stanovit výši škody.

Náhradu škody lze rovněž od pachatele požadovat v občanskoprávním řízení. Tento postup je často uplatňován pouze tehdy, pokud nebylo možné získat náhradu jiným způsobem.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Pokud se státní zástupce rozhodne stíhat osobu důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu, je zahájeno trestní řízení. Poštou vám bude zaslán formulář žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Státní zastupitelství vás požádá, abyste formulář zaslali zpět do čtrnácti dnů. Nestihnete odeslat formulář zpět do čtrnácti dní? Požádejte e-mailem o odklad na kontaktním místě pro oběti trestných činů („Slachtofferloket“).

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Slachtofferhulp Nederland.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Ve formuláři žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“) uvedete výši škody, kterou jste utrpěli. U otázky 4a dotazníku vyplňte majetkovou újmu. Jedná se o veškerou újmu, kterou lze vyjádřit penězi. Máte také psychické a/nebo tělesné potíže? Nemajetková újma je škoda způsobená bolestí a utrpením po určité události. Označuje se také jako bolestné. U otázky 4b dotazníku vyplňte nemajetkovou újmu. U otázky 4c dotazníku vyplňte emocionální újmu. Emocionální újma je bolest, smutek a ztráta radosti ze života, kterou utrpí osoby v případě úmrtí nebo zranění blízké osoby. V některých případech může být pozůstalý zemřelé oběti nebo příbuzný oběti, který utrpěl vážnou a trvalou újmu, odškodněn za emocionální újmu.

Více informací o vyplňování formuláře naleznete na internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland. Organizace Slachtofferhulp Nederland vám může pomoci stanovit výši škody.

Pokud nejste sám/sama obětí, ale vynaložil(a) jste pro oběť určité náklady (např. cestovní výdaje, náklady na zdravotní péči nebo opravu), můžete prostřednictvím tohoto formuláře nahlásit uvedené náklady. Újmu, kterou jste utrpěli, neuvádějte ve formuláři žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“) oběti, nýbrž si vyžádejte vlastní formulář u kontaktního místa pro oběti trestných činů (Slachtofferloket) ve vašem okolí.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Chcete-li v rámci trestního řízení požadovat náhradu škody od osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu, můžete vyplnit formulář žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Více informací o vyplňování formuláře naleznete na internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Slachtofferhulp Nederland.

Jsou s mojí žádostí spojené nějaké soudní výlohy či jiné náklady?

Informace o soudních výlohách a jiných nákladech lze získat na internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Informace o právní pomoci před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu lze získat na internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Slachtofferhulp Nederland.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků?

Ano, proti takovému rozhodnutí se můžete odvolat.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Výkon trestu začíná, jakmile je pachatel pravomocně odsouzen. Musí-li vám pachatel zaplatit náhradu škody, státní zastupitelství pověří ústřední úřad pro soudní vymáhání pohledávek (CJIB), aby pro vás zajistil výběr částky náhrady škody. Co když pachatel nezaplatí ani po osmi měsících od rozhodnutí státního zástupce nebo soudce? Pak vám může stát mezitím vyplatit určitou část náhrady škody (zálohu). CJIB vám za tímto účelem zašle dopis. S dotazy ohledně obdržení zálohy se můžete obrátit na některého z pracovníků organizace Slachtofferhulp Nederland.

Poslední aktualizace: 26/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.