Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nárok lze uplatnit pouze u občanskoprávního soudu. V průběhu trestního řízení nemůžete podat žalobu, ale existují jiné způsoby, jak se u trestního soudu domoci nápravy škod.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní řízení vůči pachateli může být zahájeno nezávisle na probíhajícím trestním řízení. Nicméně uvědomte si, že občanskoprávní řízení může být pozastaveno do vynesení konečného rozhodnutí v trestním řízení. Pokud žalobu podáte po uzavření trestního řízení, ve kterém byl pachatel odsouzen, občanskoprávní soud nebude znovu provádět dokazování a přijme, co stanovil trestní soud jako prokázané.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

U občanskoprávního soudu můžete žádat náhradu škody za skutečnou ztrátu i ušlý zisk. Měli byste uvést částky, které žádáte od pachatele, a vysvětlit, čeho se týkají, a jak jste je vypočítali.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro tyto žádosti neexistuje žádný zvláštní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Když předložíte odsuzující rozsudek, nemusíte nic dokazovat. Občanskoprávní soud bude vázán zjištěními trestního soudu. Můžete však žádat o vyšší odškodné, musíte ale prokázat, že je váš nárok opodstatněný. Důkazy k potvrzení oprávněnosti vašich nároků mohou zahrnovat prohlášení svědků a doklady, např. účtenky nebo posudky.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Zpravidla se účtují příslušné soudní poplatky za podání žaloby v občanském řízení. Můžete nicméně požádat o osvobození od soudních poplatků, pokud prokážete, že nejste schopni je zaplatit.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Pokud si nemůžete dovolit obhájce, můžete požádat o soudem jmenovaného zástupce. Za tímto účelem byste soudu měli předložit žádost, společně s informacemi o vaší finanční situaci (na zvláštním formuláři).

O odškodnění můžete žádat, i když v Polsku nepobýváte trvale.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Nárok lze uplatnit pouze žalobou u občanskoprávního soudu. Soud žalobu zamítne, pokud neprokážete, že pachatel danou škodu způsobil, nebo pokud neprokážete výši dané škody. Nicméně pokud přiložíte trestní odsouzení, na základě kterého byl pachatel shledán vinným, občanskoprávní soud nebude moci žalobu zamítnout.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozsudku občanskoprávního soudu prvního stupně (sąd cywilny I instancji) se můžete odvolat k soudu druhého stupně (sąd II instancji). Pokud vás nezastupuje advokát, soud vás poučí o tom, jak podat odvolání.

V průběhu trestního řízení můžete požadovat náhradu těmito způsoby:

  1. můžete požádat, aby bylo pachateli uloženo kompenzační opatření (povinnost napravit škodu nebo poskytnout náhradu škody na utrpěnou škodu); pokud je značně obtížené nařídit pachateli, aby tak učinil, může soud místo toho pachateli nařídit, aby uhradil náhradu škody (nawiązka); můžete předložit žádost ústně při projednávání nebo písemně; vaše žádost bude přijata, pokud bude pachatel odsouzen, tj. shledán vinným z trestného činu, jehož následkem byla škoda či újma, jež jste utrpěl/a;
  2. pokud je pachatel odsouzen a je podmínečně odsouzen k trestu odnětí svobody, může mu soud nařídit částečně nebo v plném rozsahu nahradit škodu vámi utrpěnou následkem trestného činu, pokud není uloženo kompenzační opatření;
  3. pokud je řízení podmíněně zastaveno, musí soud pachateli přikázat nahradit škodu v plné výši či částečně.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Pokud je pachateli nařízeno škodu nahradit, poskytne vám soud jeden exemplář rozhodnutí. Pokud pachatel škodu nenahradí a je podmínečně odsouzen k trestu odnětí svobody, můžete požádat, aby byl trest vykonán.

Pokud bylo trestní řízení podmíněně zastaveno a pachatel nenahradil škodu, může čelit opětovnému zahájení řízení a odsouzení. Soud o tom rozhoduje při soudním přelíčení, kterého se můžete zúčastnit.

Rozsudek občanskoprávního soudu, který vám přizná náhradu škody, bude vykonán exekučním orgánem, konkrétně soudním úředníkem (komornik).

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.