Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinadánštinaněmčinaestonštinaangličtinafrancouzštinamaďarštinamaltštinapolštinarumunštinaslovinštinašvédština
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat

Právo na náhradu škody lze vůči pachateli uplatnit v trestním řízení ústně v zápise z jednání nebo zvláštní písemnou žádostí. Oběť, která má na základě právních předpisů nárok na náhradu škody vůči obžalovanému za škody způsobené trestným činem, má rovněž nárok předložit soudu žádost o vydání příkazu obžalovanému k úhradě náhrady škody za škody v rozsudku; oběť musí tuto žádost podat nejpozději na konci vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování. Žádost musí jasně uvádět důvody uplatnění nároku a výši požadované náhrady škody. V průběhu jednání je oběť informována o právu na náhradu škody a postupu výkonu tohoto práva.

Pokud existuje oprávněná obava, že vyhovění žádosti oběti o náhradu škody za škody způsobené trestným činem bude něco bránit či stát v cestě, lze nárok až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obžalovaného nebo jiných majetkových právech. Soud rozhoduje o zajištění majetku na základě návrhu státního zástupce či oběti; v přípravném řízení rozhoduje státní zástupce na základě návrhu oběti; státní zástupce může v přípravném řízení zajistit nárok i bez návrhu oběti, pokud to vyžaduje ochrana zájmů oběti, zejména pokud hrozí riziko prodlení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit

Aby byl nárok na náhradu škody v trestním řízení přiznán, musí oběť žádost podat do konce vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Aby soud v trestním řízení žádost o náhradu škody posoudil, musí oběť žádost podat řádně a včas. Žádost o náhradu škody podaná nejpozději na konci vyšetřování se považuje za včas uplatněný nárok, což v zásadě znamená, že je třeba ji podat před konečným prošetřením vyšetřovacího spisu. Uplatňovaný nárok na náhradu škody musí jasně uvádět důvody pro podání žádosti a výši náhrady škody, kterou oběť požaduje. V průběhu trestního řízení je poté soud vázán výší náhrady škody požadovanou obětí.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

V průběhu vyšetřování je třeba předložit důkazy, které prokazují odůvodněnost žádosti o náhradu škody a na základě kterých je možné spolehlivě vyvodit výši vniklé škody. V případě ublížení na zdraví může být v průběhu vyšetřování jmenován znalec, aby posoudil rozsah újmy na zdraví.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

S uplatněním nároku na náhradu škody nejsou spojeny žádné poplatky.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Pokud oběť uplatní nárok na náhradu škody a nemá dostatečné zdroje na úhradu souvisejících nákladů, může státní zástupce v přípravném řízení jmenovat advokáta jako jejího zástupce poté, co je vznesena obžaloba, nebo tak může učinit předsedající soudce v průběhu soudního řízení, a to i bez návrhu, pokud to považuje za nezbytné vzhledem k ochraně zájmů oběti. Oběť musí prokázat, že nemá dostatečné zdroje.

Požaduje se, aby orgán činný v trestním řízení oběti při prvním kontaktu poskytl písemné informace o jejích právech v trestním řízení a o organizacích podporujících oběti, včetně služeb, které poskytují. Součástí těchto služeb je rovněž právní pomoc.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud výsledek dokazování není základem pro vyhlášení povinnosti náhrady škody; nebo pokud jsou potřeba další důkazy nad rámec stíhání, aby bylo přijato rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano, oběť se proti takovému rozhodnutí týkajícímu se uplatnění nároku na náhradu škody může odvolat.

Pokud odvolání oběti není potvrzeno, může oběť následně uplatnit nárok na náhradu škody přímo vůči pachateli v občanskoprávním řízení. V případě násilných trestných činů může oběť požádat Ministerstvo spravedlnosti o odškodnění za újmu na zdraví a morální újmu v případě určitých trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jestliže pachatel dobrovolně nesplní své povinnosti, jak je v trestním řízení nařídil soud, získá oběť exekuční titul, když se takové soudní rozhodnutí stane vykonatelným, který může použít vůči pachateli v rozsahu povinného vynucení rozhodnutí ve vykonávacím řízení. V takových případech může oběť požadovat právní pomoc právního zástupce.

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.