Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Odškodné od pachatele trestného činu v trestním řízení může poškozený požadovat podáním občanskoprávní žaloby.

Návrh občanskoprávní žaloby se podává k orgánu, u kterého bylo podáno trestní oznámení (krajské státní zastupitelství), nebo u soudu, u kterého probíhá řízení.

Občanskoprávní žaloba se může týkat náhrady škody, vrácení věci nebo zrušení určitého právního úkonu.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní žaloba podaná z důvodu trestného činu se na žádost oprávněných osob řeší v trestním řízení, pokud se tím toto řízení nepřiměřeně nezdrží.

Návrh občanskoprávní žaloby v trestním řízení může být podán nejpozději do skončení hlavního líčení u soudu prvního stupně.

Pokud oprávněná osoba nepodá návrh občanskoprávní žaloby v trestním řízení před vznesením obžaloby, bude informována, že tak může učinit do skončení hlavního líčení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Oprávněná osoba musí přesně uvést svůj nárok a předložit důkazy (např. potvrzení, faktury, zdravotní dokumentaci). Přesné uvedení nároku znamená, že oprávněná osoba stanoví co nejpřesněji svůj nárok, pokud jde o druh a výši škody a způsoby nápravy škody.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Obsah nároku poškozené osoby je třeba prokázat obvyklým způsobem (např. potvrzením, fakturami, zdravotní dokumentací).

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, platí se soudní poplatek, a to za každou fázi řízení podle hodnoty nároku.

Poplatek za schválení návrhu občanskoprávní žaloby v trestním řízení (zcela nebo částečně) platí žalovaná strana.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

V soudním řízením jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávněni obdržet bezplatnou právní pomoc (za právní poradenství, právní zastoupení a v případě jiných právních služeb, nebo jako osvobození od úhrady nákladů soudního řízení) podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud poškozenému zcela nebo částečně přizná občanskoprávní nárok pouze při odsouzení pachatele (v rozsudku, ve kterém je obžalovaný uznán vinným), v ostatních případech (kdy informace z trestního řízení neposkytují spolehlivý základ pro úplné ani částečné rozhodnutí) se poškozené straně zcela nebo částečně doporučuje podat občanskoprávní žalobu, jelikož trestní soud nesmí nárok zamítnout.

I když soud vydá rozsudek, kterým je obžalovaný zproštěn obvinění, nebo je jím obvinění zamítnuto, nebo pokud svým rozhodnutím přeruší trestní řízení nebo žalobu zamítne, doporučí poškozené straně, aby žádala náhradu občanskoprávní žalobou.

Pokud soud uvede, že v trestních řízeních není příslušný, informuje poškozeného, že může podat svou občanskoprávní žalobu v trestním řízení příslušnému soudu, který zahájí řízení, nebo v něm bude pokračovat.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ne, neboť poškozený může napadnout rozsudek pouze tehdy, jde-li o rozhodnutí soudu o nákladech trestního řízení.

Jedinou výjimkou jsou případy, kdy státní zástupce převzal trestní stíhání od poškozené strany jako žalobce. Tehdy smí poškozený podat opravný prostředek ze všech důvodů, z nichž se smí napadnout rozsudek, včetně rozhodnutí o občanskoprávním nároku.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile se rozhodnutí o občanskoprávním nároku pravomocné, může poškozený soud, který rozhodoval v prvním stupni, požádat, aby vydal ověřenou kopii rozhodnutí s informací, že je rozhodnutí vykonatelné.

Rozsudek je vykonatelný, pokud se stal konečným a lhůta pro dobrovolné plnění uplynula. Příslušný soud vykoná pravomocný rozsudek, který představuje exekuční titul, podle ustanovení platných pro vykonávací řízení. Na základě exekučního titulu (rozsudku) se návrh na výkon rozhodnutí podá u příslušného okresního soudu s uvedením způsobu výkonu (např. srážky z platu, finanční prostředky v bance, movitý nebo nemovitý majetek).

V soudním řízení jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávnění obdržet bezplatnou právní pomoc podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.