Claiming damages from the offender

Information on how to claim compensation from the offender of the crime

The relevant instrument of EU law is directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA (Victims` Rights Directive).

Article 16 of the Victims` Rights Directive requires that all victims of crime have a right to decision on compensation from the offender in the course of criminal proceedings.

Here you find information about how to claim compensation from the offender during a trial (criminal proceedings).

To find information which is relevant to your case you should look at information for the EU country in which the criminal proceedings will take place.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Bulharsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Trestní řád (Nakazatelno-procesualen kodeks) Bulharské republiky stanoví postup, jakým mohou oběti trestného činu podávat žaloby na náhradu škody v trestním řízení. V případě, že oběť neuplatní nárok na odškodnění v trestním řízení nebo má za to, že přiznané odškodnění nekryje všechny utrpěné škody, je oběť oprávněna podat žalobu na náhradu škody podle zákona o závazcích a smlouvách (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) u občanskoprávního soudu, který věc projedná podle občanského soudního řádu (Grazhdanski procesionalen kodeks).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok na náhradu škody a na připojení občanskoprávní žaloby oběti k soudnímu řízení je nutno podat před začátkem předběžného jednání u soudu prvního stupně. Soud zasílá oznámení o předběžném jednání. Do sedmi dnů po obdržení oznámení mohou oběť nebo její dědicové požádat o připojení své občanskoprávní žaloby nebo soukromé žaloby v trestním řízení, přičemž právnické osoby tak mohou učinit jako občanskoprávní účastník řízení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Občanskoprávní nárok může podat oběť nebo právní zástupce oběti. Žádost může být ústní nebo písemná. Občanskoprávní nárok musí uvádět: celé jméno žalobce a osoby, vůči níž je žaloba podána; trestní věc, v níž je občanskoprávní nárok podán; trestný čin, který způsobil škodu, a povahu a výši požadované náhrady škody. Občanskoprávní nárok v soudním řízení lze uplatnit vůči obviněnému i vůči kterékoli osobě, jež nese občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené trestným činem.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne, neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazy musí být předloženy v soudním řízení. Účastník řízení, který uplatňuje občanskoprávní nárok, má právo: účastnit se soudního řízení; požádat o zajišťovací opatření k zajištění občanskoprávního nároku; nahlédnout do materiálů v dané věci a obdržet nezbytné výpisy; předkládat důkazy; podávat žádosti, poznámky a námitky a napadnout rozhodnutí soudu, která porušují práva a oprávněný zájem tohoto účastníka řízení.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Oběť není povinna hradit soudní poplatky nebo jiné náklady spojené s jejím občanskoprávním nárokem.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběť nebo účastník řízení podávající občanskoprávní žalobu může určit svého právníka. Pokud oběť / účastník adhezního řízení předloží důkaz o tom, že si právníka nemůže dovolit, ale právního zástupce chce a je to v zájmu spravedlnosti, soud prvního stupně určí právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud prvního stupně rozhodne o občanskoprávním nároku v rozhodnutí, které se oznámí na předběžném jednání. Pokud soud odmítne o nároku rozhodnout, musí uvést své důvody. Proti tomuto odmítnutí nelze podat opravný prostředek.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti odmítnutí trestního soudu rozhodnout o občanskoprávním nároku nelze podat opravný prostředek. Oběť je oprávněna podat žalobu na náhradu škody u občanskoprávního soudu, přičemž věc bude projednána podle občanského soudního řádu. Jestliže probíhá trestní řízení, projednávání občanskoprávního nároku u občanského soudu bude přerušeno až do skončení trestního řízení.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile je pachatel odsouzen, může oběť podat u soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Nařízení výkonu rozhodnutí oběti umožňuje pověřit soudního exekutora, aby jí vymohl odškodnění přiznané soudem.

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Česká republika

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo připojit se s nárokem na náhradu škody k trestnímu stíhání pachatele. V takovém případě soud může ve svém konečném rozhodnutí vedle trestu uložit pachateli také povinnost k náhradě škody. Kromě toho se můžete svého práva na odškodnění domáhat také samostatně, cestou práva občanského.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Kdykoliv do prvého hlavního líčení u soudu, před zahájením dokazování.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Je třeba podrobně specifikovat, čeho se poškozený domáhá a jednotlivé újmy tvrdit a doložit.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Je jen na Vašem uvážení, jaké důkazy na podporu svých tvrzení soudu předložíte. Samozřejmě platí, že úplné a přesvědčivé důkazy jsou předpokladem rozhodnutí ve Váš prospěch.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, na Vaše náklady.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud jste výši škody neprokázal, nebo tehdy, pokud by potřebné dokazování prodloužilo trestní řízení. V takovém případě Vás soud s nárokem na náhradu škody odkáže na prostředky práva civilního.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Máte právo odvolání do výroku o náhradě škody.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Pokud pachatel nekoná, co mu bylo uloženo, můžete navrhnout u soudu výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Dánsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nárok žadatele na náhradu škody může být součástí trestního řízení před soudem. V takovém případě se soudce může rozhodnout, zda nárok posoudí, nebo může posouzení nároku odmítnout. Toto rozhodnutí může záviset na tom, zda pachatel nárok zpochybňuje, jakož i na tom, zda existuje dokumentace nároku, a to včetně jeho výše.

Nárok musí být vůči pachateli uplatněn u soudu buď písemně, nebo ústně, aby měl pachatel možnost na nárok reagovat. Nárok lze uplatnit prostřednictvím osobní účasti při soudním řízení nebo prostřednictvím zástupce (obvykle obhájce ad litem).

Žádost lze také podat na policii, která ji poté zahrne do případného soudního řízení.

Přestože nárok projednaly soudy během trestního řízení, může žadatel podat žádost i u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. To je relevantní zvláště v případech, kdy pachatel neuhradí náhradu škody na základě rozsudku.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádosti o náhradu škody lze podat již při prvním výslechu na policii. Žádosti by měly být podány nejpozději v době konání hlavního líčení před soudem.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Pokud jste utrpěli škodu, za kterou nese odpovědnost pachatel, můžete požádat o náhradu této škody. Dánský zákon o odpovědnosti a náhradě škody obsahuje mimo jiné různé položky, za které může žadatel požadovat náhradu.

K těmto položkám patří:

 • náklady na léčbu,
 • ušlý výdělek,
 • bolest a utrpení,
 • zranění s trvalými následky,
 • ztráta výdělečné schopnosti,
 • ztráta hlavního živitele,
 • náklady na pohřeb,
 • občanskoprávní delikt,
 • hrubé porušení právních předpisů,
 • majetková újma,
 • peněžitá újma.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Lze použít formulář žádosti, který poskytuje Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. Komise doporučuje, abyste jako žadatel použili tento formulář, není to však závazný požadavek.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazy závisí na tom, za co žádáte náhradu škody. Újma by měla být věrohodná a u některých položek je požadována skutečná dokumentace týkající se výše ztráty.

Dokumentace může například zahrnovat stvrzenky za výdaje vzniklé v souvislosti s daným trestným činem. Kromě toho se při určování rozsahu újmy na zdraví často používají lékařské záznamy a lékařské zprávy. Pokud jde o ušlý výdělek a ztrátu výdělečné schopnosti, měl by žadatel předložit dokumentaci týkající se jeho výdělků před újmou na zdraví i po ní, a to ve formě výplatních pásek, ročních účetních závěrek, případně prohlášení jeho zaměstnavatele.

Jestliže soud zjistí, že nárok není dostatečně doložen a obžalovaný výplatu náhrady škody zpochybní, hrozí žadateli riziko, že soud nárok na náhradu škody do trestního řízení nezahrne.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne. Pokud je žádost podána v souvislosti s trestní věcí, nejsou s ní pro žadatele spojeny žádné náklady.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano. Jako žadatel máte za určitých podmínek možnost, aby pro vás soud jmenoval obhájce ad litem, aniž by vám tím vznikly jakékoli náklady.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud může kdykoli během trestního řízení odmítnout projednání občanskoprávního nároku, pokud dojde k závěru, že nárok nemůže být během trestního řízení posouzen bez závažných obtíží.

Pokud soud zjistí, že informace dokládající nárok jsou neúplné nebo že odsouzení nebo zproštění obvinění v souvislosti s daným trestným činem nepovede k rozhodnutí, které nárok podpoří, nebude nárok posuzován.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu o nezařazení nároku na náhradu škody v průběhu trestního řízení nelze podat opravný prostředek ani stížnost.

Namísto toho musí žadatel vznést nárok na náhradu škody formou občanskoprávní žaloby nebo jej předložit Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Nejprve se můžete obrátit na pachatele a ten vám může okamžitě zaplatit. Budete tak moci získat svou náhradu škody rychle a záležitost vypořádat.

Pokud pachatel nezaplatí dobrovolně nebo pokud existuje více nároků na náhradu škody, které vyžadují delší řízení, můžete své nároky předložit Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Přesněji řečeno je třeba uvést, že není podmínkou, abyste se nejprve pokusili vymoci svůj nárok od pachatele, než podáte žádost k Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem následně vůči pachateli podá „žalobu na náhradu škody“.

Poslední aktualizace: 24/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Německo

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Jediným předpokladem je ulatnění odpovídajícího nároku žádostí, v níž je v plném rozsahu vymezen předmět a odůvodnění nároku. Nárok na náhradu odškodnění lze uplatnit u policie, úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu (viz otázka 2).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost lze podat písemně v okamžiku oznámení trestného činu na policii. Žádost lze písemně podat i později k úřadu státního zástupce nebo příslušnému soudu nebo ji může zapsat soudní úředník (v Rechtsantragsstelle, což je útvar německých soudů, u něhož lze podávat žádosti a jiná prohlášení). Žádost lze také podat ústně při hlavním líčení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Žádost by měla jasně uvádět, co od obviněného požadujete a proč. Pokud požadujete finanční částku jako odškodnění finanční ztráty (např. ušlého výdělku, škody na majetku), měli byste tuto částku zpravidla přesně vyčíslit. Na druhou stranu výše odškodnění za fyzickou bolest a duševní útrapy (tzv. Schmerzengeld) může být ponechána na uvážení soudu. I v tomto případě byste však měli uvést přibližné číslo a základ, podle něhož by výše odškodnění „Schmerzengeld“ měla být vypočtena nebo odhadnuta. Skutkové okolnosti k odůvodnění vaší žádosti musíte uvést co nejpodrobněji (např. popis trestného činu, informace o utrpěných zraněních a majetkové újmě).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne, není.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Měli byste výčtem uvést nebo předložit všechny dostupné důkazy, které jsou na podporu vaší žádosti zapotřebí (např. faktury, osvědčení). Můžete také výslovně odkázat na oznámení a svědecká prohlášení, která jste podali na policii, nebo na vlastní rozhodnutí o vznesení obžaloby.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Jestliže vám jako žadateli bude přiznáno požadované odškodnění, nebudou vám účtovány žádné soudní poplatky; jakékoli výdaje, které vám vznikly, například ušlý výdělek v důsledku účasti na soudním řízení, nese obviněný. Jestliže vaší žádosti nebude vyhověno, nebo jí bude vyhověno jen zčásti, nebo jestliže se soud zdrží vydání rozhodnutí, po řádném uvážení rozhodne, kdo ponese soudní výdaje a náklady účastníků řízení (např. náklady na právní zastoupení).

Na rozdíl od občanskoprávních sporů nemusíte jako poškozený hradit žádné soudní poplatky, i pokud nebude nároku na odškodnění vyhověno.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc?

Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá? Není naprosto nezbytné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno.

Není naprosto nezbytné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno. Například pokud se jedná o složitý případ, který zahrnuje více pachatelů, jde-li o složité otázky občanskoprávní odpovědnosti nebo jestliže soud rozhodne, že přiznané nároky (např. peněžní částku) je třeba vymáhat v exekučním řízení. Jsou-li splněny zákonné podmínky (zejména potřebnost), lze poskytnout právní pomoc k pokrytí nákladů na právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud nerozhodne o nároku na odškodnění, jestliže bude obžalovaný zproštěn viny nebo bude řízení zastaveno, jestliže bude žádost podle názoru soudu nepřípustná nebo neopodstatněná nebo jestliže výjimečně není vhodné nárok vypořádat v rámci trestního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu zdržet se vydání rozhodnutí o žádosti z toho důvodu, že soud má za to, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o daném nároku, lze podat opravný prostředek.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

(Příznivé) adhezní rozsudky a vypořádání nároků v adhezním řízení lze vymáhat podle obecných pravidel pro výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se provádí na základě právně vykonatelné kopie rozsudku nebo dosaženého vypořádání, kterou vystaví úředník trestního soudu.

Poslední aktualizace: 09/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Estonsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo podat občanskoprávní žalobu na náhradu škody vůči obviněnému v rámci trestního řízení. Vyšetřovací orgán nebo úřad státního zástupce musí oběti vysvětlit postup podání občanskoprávní žaloby, základní požadavky na občanskoprávní žalobu, lhůtu pro podání občanskoprávní žaloby a důsledky, které bude mít marné uplynutí této lhůty.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Máte právo podat občanskoprávní žalobu nejpozději do deseti dnů od nahlédnutí do trestního spisu. Je možné požádat úřad státního zástupce o prodloužení této lhůty.

Je-li lhůta překročena, občanskoprávní žaloba bude zamítnuta, v tomto případě však můžete nárok na odškodnění uplatnit u občanskoprávního soudu.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V občanskoprávním řízení můžete uplatnit nárok, jehož cílem je obnovit nebo napravit vaši životní pohodu, která byla narušena činem, jenž je předmětem trestního řízení. Skutkové okolnosti, které jsou základem takové žádosti, se musí podstatně překrývat se skutkovými okolnostmi příslušného trestného činu a musí být také možné projednat takovou žádost v občanskoprávním řízení.

Občanskoprávní žaloba musí být podána písemně a musí uvádět podrobnosti o žalobci a žalovaném a jasně vyjádřenou žádost oběti a skutkové okolnosti a důkazy, o které se žádost oběti opírá. Žádost musí být úplná (tj. musí obsahovat částky všech druhů újmy, za které oběť požaduje odškodnění). V žalobě na náhradu nemajetkové újmy může být částka požadovaného odškodnění ponechána nevyčíslená a lze požadovat spravedlivé odškodnění podle uvážení soudu.

Orgán, který vede řízení, může stanovit lhůtu pro odstranění nedostatků občanskoprávní žaloby.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro občanskoprávní žaloby není stanoven žádný konkrétní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit??

K občanskoprávní žalobě musí být přiloženy důkazy o skutkových okolnostech, které jsou základem žádosti oběti a o které se oběť hodlá opírat, a to bez ohledu na soubor důkazních informací, který předloží úřad státního zástupce.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Projednávání občanskoprávní žaloby v trestním řízení je osvobozeno od státních poplatků, s výjimkou občanskoprávní žaloby na náhradu nemajetkové újmy, jestliže se žádost o tuto náhradu zakládá na jiných důvodech, než je způsobení fyzické újmy nebo jiných zdravotních obtíží nebo smrti vyživující osoby.

Pokud je občanskoprávní žaloba zamítnuta, náklady související s řízením týkajícím se občanskoprávní žaloby nebo s důkazem nároku podle veřejného práva nese oběť. Je-li občanskoprávní žalobě vyhověno zčásti, soud s přihlédnutím ke všem okolnostem rozdělí náklady spojené s řízením o občanskoprávní žalobě mezi oběť, obviněného a žalovaného. Soud může také rozhodnout, že náklady oběti související s řízením o občanskoprávní žalobě částečně nebo v plné výši ponese oběť, pokud by nařízení úhrady nákladů žalovanou stranou bylo vůči této straně mimořádně nespravedlivé nebo nepřiměřené.

Pokud soud odmítne občanskou žalobu projednat z důvodu rozsudku o zproštění obžaloby nebo zastavení trestního řízení, náklady související s řízením o občanskoprávní žalobě nese stát. Pokud soud odmítne občanskoprávní žalobu projednat z jakýchkoli jiných důvodů, soud s přihlédnutím ke všem okolnostem rozdělí náklady spojené s řízením o občanskoprávní žalobě mezi oběť a stát.

Mohu před a/nebo v průběhu řízení získat právní pomoc? Mohu ji obdržet, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Státní právní pomoc získáte, pokud budou existovat důvody stanovené v zákoně o státní právní pomoci. Pokud soud shledá, že vaše základní zájmy mohou být bez pomoci právníka nedostatečně chráněny, může soud z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že vám bude poskytnuta státní právní pomoc podle zákona o státní právní pomoci, a to postupem stanoveným v uvedeném zákoně.

Osoba může obdržet státní právní pomoc, pokud je její finanční situace v okamžiku, kdy o právní pomoc žádá, taková, že není schopna zaplatit za kvalifikované právní služby, nebo je schopna zaplatit za právní služby pouze částečně nebo ve splátkách nebo jí její finanční situace po zaplacení právních služeb neumožňuje krýt nutné výdaje na základní živobytí.

Státní právní pomoc se poskytuje osobám, které mají v době podání žádosti o státní pomoc bydliště v Estonské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo jsou občany Estonské republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Jiným osobám je právní pomoc poskytnuta pouze tehdy, pokud to vyplývá z mezinárodního závazku Estonska.

Zákon stanoví důvody, z nichž lze poskytnutí státní právní pomoci odmítnout. Státní právní pomoc se neposkytuje, pokud je například žadatel schopen chránit svá práva sám, pokud žadatel vlastní majetek, který lze bez velkých obtíží prodat za účelem úhrady nákladů na právní služby, a pokud náklady na právní služby pravděpodobně nečiní více než dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele sníženého o daně a povinné platby pojistného, částky vyčleněné na plnění vyživovací povinnosti vyplývající ze zákona, jakož i přiměřené náklady na bydlení a dopravu. Státní právní pomoc se neposkytuje ani v případě, že je za daných okolností zjevně nepravděpodobné, že žadatel bude schopen chránit svá práva; pokud je podána žádost o státní právní pomoc za účelem požadování náhrady nemajetkové újmy a v daném případě neexistují nadřazené veřejné důvody; nebo pokud je případný zisk z hlediska žadatele při soudním rozhodnutí věci nepřiměřeně malý ve srovnání s odhadovanými výdaji státu na právní pomoc.

Státní právní pomoc se poskytuje na základě žádosti dané osoby. Pokud osoba požádá o státní podporu jako oběť v trestním řízení, rozhodne o poskytnutí státní právní pomoci této osobě soud, který danou věc projednává, nebo v průběhu přípravného řízení v trestní věci soud příslušný k projednání dané trestní věci.

Žádost o státní právní pomoc musí být podána v estonštině na příslušném formuláři žádosti. Žádost lze podat i v angličtině, pokud o právní pomoc žádá fyzická osoba, která má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo je občanem jiného členského státu Evropské unie.

Osoba, která požádá o státní právní pomoc, musí ke své žádosti připojit řádně vyplněné a podepsané prohlášení o finanční situaci žadatele a pokud možno i další důkazy o této situaci. Pokud osoba nemá bydliště v Estonsku, musí ke své žádosti připojit prohlášení o vlastních příjmech a o příjmech svých rodinných příslušníků za poslední tři roky, které vystaví příslušný orgán v zemi bydliště osoby. Pokud toto prohlášení nelze předložit z důvodů nezávislých na žadateli, lze o poskytnutí státní právní pomoci rozhodnout bez prohlášení.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud může odmítnout projednat občanskoprávní žalobu, zejména pokud tato žaloba nesplňuje příslušné požadavky, pokud je trestní řízení zastaveno nebo je vydán zprošťující rozsudek. Soud může občanskoprávní žalobu odmítnout projednat i v případě, že se oběť nebo obžalovaný v občanskoprávním řízení nedostaví na jednání soudu a věc nelze bez jejich přítomnosti projednat. Kromě toho může soud odmítnout projednání občanskoprávní žaloby v případě, že dojde k odsouzení v trestním řízení.

Občanskoprávní žaloba se zamítne, pokud neexistují důvody pro vyhovění této žalobě.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud soud vaši občanskoprávní žalobu odmítl projednat, můžete odškodnění požadovat u občanskoprávního soudu. Máte právo podat proti rozsudku soudu prvního stupně opravný prostředek u okresního soudu.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jestliže odsouzený pachatel částku přiznanou rozsudkem neuhradí, máte právo obrátit se na základě rozsudku na soudního úředníka, který zajistí exekuční řízení.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Řecko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Ve stádiu přípravného řízení trestního řízení byste měli prohlásit, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana (politikós enágon), když předkládáte žádost příslušnému státnímu zástupci nebo policejním orgánům, v takovém případě byste měli učinit prohlášení v samotné žádosti. Toto prohlášení rovněž můžete učinit během vyšetřování trestného činu v samostatném dokumentu (dikógrafo) oznámením policii, státnímu zástupci nebo vyšetřujícím orgánům, a také dokonce můžete učinit prohlášení přímo před soudem, pokud nezačalo dokazování (články 82 a 83 trestního řádu).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

A) Ve stádiu přípravného řízení, jak je uvedeno výše (článek 83 trestního řádu)

B) U soudu prostým ústním prohlášením, než začne dokazování bez nutnosti jakéhokoli písemného postupu v přípravném řízení, pokud žádáte o odškodnění za nemajetkovou a morální újmu způsobenou trestným činem vůči vaší osobě, nebo doručením oznámení obviněné osobě nejméně pět dní před slyšením, pokud žádáte o náhradu majetkové újmy (článek 68 trestního řádu).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Obecně prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako strana uplatňující občanskoprávní nárok, musí obsahovat shrnutí věci, důvody, proč jste přesvědčeni, že máte nárok na vstup do řízení, a jmenování zástupce ad litem v místě, kde zasedá soud, pokud zde nemáte trvalý pobyt.

Pokud se prohlášení, že se chcete připojit k trestnímu řízení jako občanská strana, týká odškodnění za nemajetkovou a morální újmu, nevyžaduje se žádný písemný postup. V těchto případech občanská strana obvykle požádá o symbolickou částku (prozatímně 44 EUR (me epifýlaxi)), nikoliv o celou částku uvedenou v žádosti. Pokud soud prohlásí obviněného za vinného, nařídí, aby vám tato symbolická částka byla vyplacena v odškodnění. Pro zbývající část bude muset podat samostatnou žalobu u občanskoprávních soudů. Pokud se vaše žádost týká uhrazení majetkové újmy, která vám byla způsobena trestným činem, musíte obviněnému doručit oznámení nejméně pět dní před zahájením soudního řízení a rozepsat jednotlivé položky (článek 68 trestního řádu).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje. Vaše prohlášení musí obsahovat všechny výše uvedené informace. Jak bylo uvedeno výše, zvláštní přípravné řízení se vyžaduje pouze tehdy, je-li trestní soud požádán o náhradu majetkové újmy, v takovém případě musí být obviněnému doručeno oznámení pět dní před slyšením.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Před projednáním věci musíte předložit veškeré dokumenty prokazující vaši žádost, tj. lékařská osvědčení, prohlášení, svědky a jakékoli další důkazy.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Musíte zaplatit občanskoprávní poplatek ve výši 40 EUR (článek 63 trestního řádu použitelný od 23. ledna 2017 po změně provedené zákonem 4446/2016).

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Zákon (článek 1 zákona 3226/2004) stanoví právní pomoc občanům s nízkými příjmy občanům EU, státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, pokud mají oprávněný trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště v Evropské unii. Osoby s nízkými příjmy, které mají nárok na právní pomoc, jsou takové osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimálního ročního osobního příjmu definovaného v národní obecné kolektivní pracovní smlouvě. V případě domácího sporu se příjem druhého účastníka sporu nezohledňuje. Právní pomoc v jakýchkoli trestních nebo občanskoprávních nárocích je také dostupná všem obětem uvedeným v článcích 323 (obchodování s otroky), 323A (obchodování s lidmi), 323B odst. a) (cestování za účelem účastnit se pohlavního styku nebo jiných sexuálních praktik, jež zahrnují nezletilé osoby (sexuální turistika)), 324 (únos nezletilé osoby), 339 (korupce nezletilé osoby), 348A (dětská pornografie) a 351A (sexuální praktiky s nezletilými osobami za úplatu) trestního zákoníku a v čl. 87 odst. 5 a 6 (napomáhání ke vstupu do Řecka, k odchodu z Řecka nebo k neoprávněnému pobytu v Řecku státním příslušníkům třetích zemí) a čl. 88 (neoprávněná přeprava státních příslušníků třetích zemí do Řecka) zákona 3386/2005 a nezletilým osobám, jež jsou oběti činů uvedených v článcích 336 (znásilnění), 338 (sexuální zneužívání), 343 (sexuální praktiky spojené se zneužitím pravomoci), 345 (incest), 346 (sexuální praktiky mezi příbuznými), 347 (sexuální praktiky v rozporu v přírodou - tento trestný čin byl již zrušen), 348 (napomáhání ke zneužívání ostatních), 348B (navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům), 348C (pornografické zobrazování nezletilých osob) a 349 (zprostředkovávání prostituce) trestního zákoníku.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud trestní soud rozhodne, že by trestní stíhání nemělo pokračovat nebo by mělo být z jakéhokoli důvodu zamítnuto, nemůže projednat občanskoprávní žalobu. Rovněž zamítne občanskoprávní žalobu, pokud nebyla řádně podána tak, jak je popsáno výše, nebo nemá-li právní základ, nebo pokud je žaloba neopodstatněná ve věci samé, například proto, že jste neutrpěli újmu jako přímý následek trestného činu nebo nejste držitel dotčeného právního zájmu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Můžete podat řádný opravný prostředek (éfesi) proti zproštění obžaloby okresním trestním soudem, jednočlenným nebo tříčlenným soudem prvního stupně nebo odvolacím soudem pro trestné činy přechodné závažnosti (plimmélima), pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady, ale pouze v tomto rozsahu (čl. 486 odst. 1b trestního řádu). Také můžete podat řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný, pokud a nakolik zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ nebo vám přiznává finanční nebo majetkové odškodnění za předpokladu, že požadovaná částka překročila 100 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku okresního trestního soudu, 250 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku jednočlenného soudu prvního stupně nebo jednočlenného soudu pro mladistvé, nebo 500 EUR, pokud se jedná o opravný prostředek proti rozsudku tříčlenného soudu prvního stupně nebo tříčlenného soudu pro mladistvé (článek 488 trestního řádu). Můžete podat kasační opravný prostředek (anaíresi) proti rozsudku, kterým se odsuzuje obviněný v rozsahu, v němž zamítá vaši žádost z důvodu, že nemá žádný právní základ (čl. 505 odst. 1c trestního řádu) nebo proti zproštění obžaloby, pokud vám bylo nařízeno zaplatit odškodné a náklady (čl. 505 odst. 1c trestního řádu).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Odškodnění, které vám přizná trestní soud, je v zásadě přiznáním občanskoprávního nároku. Vykonává se tedy prostřednictvím procesu vymahatelnosti pro rozsudky v občanskoprávních věcech (anankastikí ektélesi).

Poslední aktualizace: 06/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Španělsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Ve španělském právu je běžným postupem pro uplatnění nároku na náhradu škody trestní řízení, v němž jsou analyzovány občanská a trestní odpovědnost. Z toho důvodu místní trestní soud (Juzgado de Instrucción) nabízí poškozenému možnost podat občanskoprávní žalobu, aby mohl prohlásit, zda hodlá nárok uplatnit v trestním řízení, nebo si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody za utrpěnou újmu v občanskoprávním řízení.

Jestliže poškozený uvede, že hodlá nárok uplatnit v trestním řízení, může se buď rozhodnout pro občanskoprávní žalobu, kterou jeho jménem podá státní zástupce (což se stane, pokud poškozený neuvede žádnou upřednostňovanou možnost), nebo se dle svého přání může zúčastnit řízení osobně (prostřednictvím právního poradce a advokáta).

Pokud se poškozený rozhodne uplatnit nárok na náhradu škody mimo trestní řízení, musí iniciovat občanskoprávní řízení podle pravidel tohoto řízení.

V důsledku toho může oběť podat u soudu žalobu na náhradu škody, a to buď osobně v rámci prohlášení v okamžiku, kdy jí je nabídnuta možnost zahájit řízení jako soukromý účastník, nebo písemným prohlášením, v němž uvede svůj nárok, nebo prostřednictvím právního poradce či advokáta. Toto písemné prohlášení není nezbytné: není-li vypracováno, státní zástupce podá návrh na zahájení občanskoprávního i trestního řízení.

Pomoc s přípravou žádosti vám mohou poskytnout úřady pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), které působí ve všech autonomních společenstvích, téměř ve všech hlavních městech provincií i v dalších městech; v případě teroristických trestných činů vám může být nápomocen Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost můžete předložit kdykoli během řízení, jestliže dosud nezapočalo ústní jednání. Místní trestní soud vám nabídne možnost podat žádost ve fázi vyšetřování, jakmile se dozví o existenci poškozeného.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Žádost by měla upřesňovat způsobenou škodu (výši škody) a měla by obsahovat příslušné faktury nebo stanovená ocenění dokládající váš nárok, které později prozkoumá soudní znalec.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne, neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Na podporu své žádosti byste měli předložit příslušné faktury nebo stanovená ocenění dokládající váš nárok. Pokud jste požádali o právní pomoc, budete muset předložit důkazní informace o svém příjmu a majetku.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne, není.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Jakožto žadatel, který je obětí, máte od okamžiku prvního kontaktu s úřady a úředníky právo obdržet informace o postupu pro získání právního poradenství a obhajoby, v případě potřeby o podmínkách, za nichž vám uvedené služby mohou být poskytnuty bezplatně. Tyto informace vám podají i úřady pro podporu obětem trestných činů.

Jako žadatel, který je obětí, budete moci podat žádost o uznání vašeho nároku na právní pomoc úředníkovi nebo orgánu, který vám poskytl informace o postupu pro získání právního poradenství a obhajoby, případně pro získání těchto služeb bezplatně. Úředník nebo orgán tuto žádost společně s předloženou dokumentací postoupí příslušné advokátní komoře.

Svou žádost můžete podat i u úřadů pro podporu obětem trestných činů, které ji postoupí příslušné advokátní komoře.

Obecně platí, že jako žadatel, který je obětí, můžete využít služeb právního poradenství, které nabízejí informace týkající se práva všem občanům. Tyto služby organizují advokátní komory v oblasti působnosti každého soudu.

Pro přístup k těmto službám musíte vyplnit formulář, který lze získat u soudů, na Ministerstvu spravedlnosti nebo jiném státním úřadě, a prokázat, že nemáte dostatečné prostředky. Svou žádost musíte podat u advokátní komory v oblasti působnosti příslušného soudu nebo u soudu příslušného pro oblast vašeho bydliště, pokud nebylo trestní řízení dosud zahájeno. Jakmile je trestní řízení zahájeno, můžete kdykoli získat bezplatnou právní pomoc, pokud se jako oběť osobně dostavíte na jednání.

Jste-li obětí genderového násilí, nemusíte pro získání právní pomoci nejdříve prokázat, že nemáte dostatečné prostředky.

Právní pomoc můžete získat i v případě, že jste obětí terorismu.

Jako oběť trestného činu můžete ve Španělsku požádat o právní pomoc, jste-li občanem kteréhokoli členského státu EU a prokážete, že nemáte dostatečné prostředky.

Bez ohledu na existenci prostředků pro zahájení soudního řízení bude vaše právo na právní pomoc uznáno a tato pomoc vám bude okamžitě poskytnuta, jste-li obětí genderového násilí, terorismu nebo obchodování s lidmi, a to ve všech řízeních, která souvisejí s vaším postavením oběti, jsou od něho odvozena nebo z něj vyplývají, nebo jste-li obětí zneužití či týrání v případě, že jste nezletilá osoba nebo trpíte mentální retardací či duševním onemocněním.

Toto právo platí rovněž pro příjemce jakéhokoli druhu pomoci v případě úmrtí oběti, pokud se na trestných činech nepodíleli.

Pro účely poskytnutí právní pomoci budete jako žadatelé považováni za oběť v okamžiku podání trestního oznámení nebo žaloby nebo zahájení trestního řízení souvisejícího s kterýmkoli z uvedených trestných činů, a toto postavení si zachováte po celou dobu průběhu trestního řízení nebo až do vynesení odsuzujícího rozsudku po ukončení řízení.

Právo na právní pomoc zaniká v okamžiku, kdy se osvobozující rozsudek stane pravomocným, nebo následkem dočasného pozastavení řízení nebo zamítnutí obžaloby z důvodu neprokázání trestných činů, a to aniž by vznikla povinnost vrátit náklady na jakékoli dosud bezplatně využívané služby.

V různých řízeních případně zahájených na základě vašeho postavení oběti určených trestných činů, a zejména v řízeních ve věcech genderového násilí, vám musí pomáhat tentýž právník, aby tak bylo řádně zaručeno vaše právo na obhajobu.

Na právní pomoc máte právo, pokud váš roční příjem a příjem na člena rodiny nepřesahují:

 • dvojnásobek veřejného víceúčelového ukazatele příjmů (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM) platného v době podání žádosti, pokud dotčená osoba není členem žádné rodiny. Ukazatel IPREM je index, který se stanoví jednou ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahové hodnoty pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám,
 • dva a půl násobek ukazatele IPREM platného v době podání žádosti, pokud je dotčená osoba členem jakéhokoli typu rodinné jednotky o méně než čtyřech členech,
 • trojnásobek ukazatele IPREM, pokud dotčenou rodinnou jednotku tvoří čtyři nebo více členů.

Jestliže je vám jako oběti poskytnuta bezplatná právní pomoc, nemusíte hradit tyto náklady:

 • předběžné právní poradenství,
 • náklady na právního poradce a advokáta,
 • náklady související se zveřejněním inzerátů v úředním tisku,
 • zálohy požadované pro podání určitých opravných prostředků,
 • platby znalcům.

Kromě toho budete mít nárok na slevu ve výši 80 % z poplatků za notářské listiny a osvědčení z katastrálního a obchodního rejstříku.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Obecně v případě násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů musí soud dospět k závěru, že se jedná o úmyslný (záměrný) násilný trestný čin nebo sexuálně motivovaný trestný čin, a tuto skutečnost stanovit v soudním rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení. V tomto pravomocném soudním rozhodnutí v trestním řízení musí být jasně určena příčinná souvislost mezi trestným činem a újmou nebo poškozením zdraví nebo případně smrtí.

Je také možné, že soudní rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, může nařídit dočasné přerušení řízení nebo zastavení řízení.

Podle španělských právních předpisů týkajících se trestních věcí je dočasné přerušení řízení vhodné, pokud není řádně prokázáno spáchání trestného činu, který vedl k soudem projednávané věci, nebo pokud se dospěje k závěru, že trestný čin byl spáchán, ale neexistují dostatečné důvody k obvinění konkrétní(ch) osoby/osob jakožto pachatelů, spolupachatelů nebo účastníků trestného činu.

Zastavení řízení je vhodné v případě, že neexistují důvodné známky toho, že došlo ke spáchání činu, který byl podnětem k soudem projednávané věci, v případě, že čin není trestným činem, nebo že osoby souzené jako pachatelé, spolupachatelé nebo účastníci trestného činu jsou zřejmě zbaveny trestní odpovědnosti.

V případě teroristických trestných činů je obecně zapotřebí, aby soud zvážil, zda podle platných právních předpisů existuje občanskoprávní odpovědnost za dané činy a za náhradu škody. Poskytnutí pomoci a dávek stanovených podle španělských právních předpisů týkajících se terorismu podléhá zásadám pro odškodnění, jež jsou stanoveny v Evropské úmluvě o odškodňování obětí násilných trestných činů.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Jestliže se vyšetřující soudce (soudu nebo soudního orgánu) rozhodne zastavit řízení (tzn. nařídit zamítnutí žaloby), může oběť podat opravný prostředek, pokud se osobně dostavila k jednání a jde o soukromou žalobu.

Podle španělských právních předpisů týkajících se trestních věcí je dočasné přerušení řízení vhodné, pokud není řádně prokázáno spáchání trestného činu, který vedl k soudem projednávané věci, nebo pokud se dospěje k závěru, že trestný čin byl spáchán, ale neexistují dostatečné důvody k obvinění konkrétní(ch) osoby/osob jakožto pachatelů, spolupachatelů nebo účastníků trestného činu.

Zastavení řízení je vhodné v případě, že neexistují důvodné známky toho, že došlo ke spáchání činu, který byl podnětem k soudem projednávané věci, v případě, že čin není trestným činem, nebo že osoby souzené jako pachatelé, spolupachatelé nebo účastníci trestného činu jsou zřejmě zbaveny trestní odpovědnosti.

V případě násilných trestných činů a sexuálně motivovaných trestných činů je k tomu, aby bylo možné požádat o různé druhy zákonem stanovené pomoci, obecné nutné soudní rozhodnutí, které ukončuje soudní řízení a vůči němuž neexistuje další opravný prostředek. Opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí v trestním řízení lze podat ve stanovené lhůtě, a to formou opravného prostředku, který je uveden v tomto rozhodnutí.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

V případě, že je pachatel prohlášen částečně platebně neschopným, uhradí celou pomoc nebo její část stát.

Na stát budou převedena vaše práva vůči účastníkovi řízení, který za trestný čin nese občanskoprávní odpovědnost, a to až do plné výše prozatímní nebo konečné pomoci, která vám byla přiznána jako oběti nebo příjemci pomoci.

 

 

Stát může proti účastníkovi řízení, který za trestný čin nese občanskoprávní odpovědnost, podat žalobu na vrácení přiznané pomoci v plné výši nebo její části.

Tato případná žaloba bude řešena ve správním výkonem rozhodnutí a použije se mimo jiné v následujících případech:

 • jestliže pravomocné soudní rozhodnutí prohlásí, že k trestnému činu nedošlo,
 • jestliže po vyplacení pomoci obdržíte vy jako oběť, jakož i s vámi související příjemci pomoci z jakéhokoli důvodu úplnou nebo částečnou náhradu škody utrpěné během tří let následujících po poskytnutí pomoci,
 • jestliže byla pomoc získána na základě poskytnutí nepravdivých nebo záměrně neúplných údajů informací nebo jakýmkoli jiným podvodným způsobem, jakož i záměrným opomenutím okolností, které povedou k zamítnutí nebo snížení požadované pomoci,
 • jestliže je odškodnění přiznané v rozsudku nižší než prozatímně poskytnutá pomoc.

Tato žaloba bude podána formou vstupu státu do probíhajícího trestního nebo občanskoprávního řízení, aniž tím bude dotčena občanskoprávní žaloba, kterou může případně podat státní zástupce.

Obětem mohou poskytnout pomoc příslušné úřady pro podporu obětem trestných činů nebo v případě teroristických trestných činů Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností, které jim podají veškeré informace, jež v daných záležitostech jako oběti trestného činu potřebují.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám podají informace o možnosti účasti v rámci trestu odnětí svobody, kterou máte jako oběť, a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc, abyste mohli uplatnit svá zákonem uznaná práva.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné možnosti k získání informací, abyste mohli zjistit vše, co se týká výkonu trestu odnětí svobody až do doby jeho plného uplynutí, zejména v případech přiznání dávek nebo propuštění odsouzených. Kromě toho vám jako oběti úřad v rámci vyřizování žádostí o odškodnění poskytne informace o získání osvědčení o pravomocných soudních rozhodnutích, o příkazech k nevymáhání občanskoprávní odpovědnosti a jiných dokumentech nutných pro vyřízení zákonem stanovené pomoci.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Francie

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Pokud jste utrpěli újmu způsobenou pochybením, můžete se obrátit na soud a požádat, aby byla osoba odpovědná za toto pochybení odsouzena k tomu, aby Vás za utrpěnou újmu odškodnila. Tak můžete získat náhradu škody. Svou žádost můžete předložit v občanskoprávním nebo v trestním řízení.

 • Občanskoprávní řízení

Na občanskoprávní soud se můžete se obrátit bez ohledu na to, zda osoba odpovědná za předmětnou újmu spáchala trestný čin či nikoli.

Příslušnost soudu závisí na typu sporu a výši dané částky:

- u sporu o částku nižší než 10 000 EUR je příslušným soudem okresní soud (tribunal d'instance, TI).

- u sporu o částku vyšší než 10 000 EUR je příslušným soudem soud prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) (Odkaz se otevře v novém okně.seznam).

 • Trestní řízení

Pokud se původce újmy, která Vám byla způsobena, dopustil trestného činu, můžete uplatnit nárok na náhradu škody v rámci trestního řízení. Jedná se o tzv. adhezní řízení, které můžete zahájit před vyšetřovateli, státním zástupcem, vyšetřujícím soudcem nebo soudem.

Může jej zahájit jen osoba, která sama utrpěla újmu v přímém důsledku trestného činu, který je předmětem soudního řízení.

Nezletilá osoba nemůže sama zahájit adhezní řízení, musí tak učinit její rodiče jejím jménem.

Jakmile občanskoprávní nebo trestní soud určí danou částku, vzniká oběti pohledávka za odsouzeným, který se tak stává dlužníkem. Tato pohledávka představuje právo, které může oběť uplatnit.

V případě obtíží při vymáhání těchto částek se lze obrátit:

- na soud, aby vydal platební rozkaz,

- na soudního vykonavatele, který může přistoupit k zabavení majetku.

Pomoc při vymáhání nároku na náhradu škody přiznaného soudem Vám může poskytnout také Úřad pro pomoc obětem trestné činnosti při vymáhání náhrady škody (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions, SARVI), avšak pouze po skončení trestního řízení.

Je určena obětem, které utrpěly lehké ublížení na zdraví nebo takovou majetkovou škodu, kterou nemohou uhradit komise CIVI.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost můžete podat v průběhu šetření vedeného státním zástupcem (nebo předběžného šetření), a rovněž během vyšetřování prováděného vyšetřujícím soudcem.

Můžete tak učinit i Odkaz se otevře v novém okně.písemně před zahájením slyšení (dopis musí být doručen 24 hodin před slyšením).

Můžete ji také předložit přímo při slyšení v průběhu soudního jednání. Žádost se podává ústně nebo Odkaz se otevře v novém okně.písemně. Musí být podána dříve, než se ujme slova státní zástupce, aby vysvětlil své stanovisko a navrhl, případně nenavrhl odsouzení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Vaše žádost musí umožňovat náhradu všech škod, které jste utrpěli, jako celku. Odškodnění lze poskytnout za tři druhy újmy:

 • za újmu na zdraví, kterou se rozumí poškození zdraví nebo tělesné nebo duševní integrity dané osoby,
 • za nemajetkovou újmu, kterou se rozumí narušení emocionální pohody, cti nebo pověsti,
 • za majetkovou újmu, která zahrnuje poškození majetku dané osoby a jejích finančních zájmů.

Vaše újma musí být způsobena konkrétní událostí (nehoda, doručení na nesprávnou adresu...), osoba, od které odškodnění požadujete, musí být za předmětnou újmu skutečně odpovědná, újma musí být skutečná (dané pochybení Vám způsobilo nepopiratelnou škodu), přímá (týká se Vás osobně) a jistá.

Musíte ji přesně definovat a předložit důkazy (účty, fotografie nehody, ...). Vaše žádost musí obsahovat konkrétní částku, není stanoveno žádné minimum ani maximum. Soud nemůže odsoudit žalovanou stranu k úhradě částky vyšší, než stanoví Vaše žádost.

Žádost můžete podat Odkaz se otevře v novém okně.písemně bez zvláštních formalit, případně ji přednést ústně u soudu.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Musíte poskytnout veškeré důkazy dokládající Vaši újmu (fotografie, účty, svědecké výpovědi...) a odpovědnost osoby, od které požadujete odškodnění.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

V zásadě neexistují žádné zvláštní poplatky.

Pokud však státní zástupce nezahájí vyšetřování, avšak oběť se domnívá, že došlo k trestnému činu a přeje si získat odškodnění, může se za určitých podmínek obrátit přímo na vyšetřujícího soudce, a to formou zahájení Odkaz se otevře v novém okně.adhezního řízení. Tím je zahájeno trestní řízení i občanskoprávní řízení, které umožňuje požadovat od pachatele odškodnění.

V takovém případě může vyšetřující soudce požádat žalobce, aby uhradil určitou finanční částku, jejíž výše je stanovena podle jeho příjmů. Takto uhrazená částka se nazývá záruka. Musí být uhrazena ve lhůtě stanovené soudcem, jinak bude stížnost zamítnuta.

Obdobně když státní zástupce nezahájí proti dané osobě soudní stíhání, může ji oběť nechat «přímo předvolat» před přestupkový soud (tribunal correctionnel) a zahájit proti žalovanému trestní a občanskoprávní řízení. Soud může v takovém případě stanovit záruku.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc může být poskytnuta za účelem toho, aby stát zčásti nebo zcela uhradil za nemajetné osoby odměnu právnímu zástupci a náklady soudního řízení vzniklé v průběhu tohoto řízení. U nejzávažnějších trestných činů se poskytuje bez ohledu na majetkové poměry (viz seznam v Odkaz se otevře v novém okně.článku 9-2 zákona ° 91-647 ze dne 10. července 1991 o právní pomoci).

Máte na ni nárok, pokud jste občanem Francie nebo Evropské unie, i když nemáte trvalé bydliště ve Francii, případně pokud jste cizím státním příslušníkem, který má trvalé bydliště ve Francii a pravidelně zde pobývá.

Některé struktury přístupu k právu, jako jsou například justiční a právní poradny (maisons de la justice et du droit, MJD) nebo místa přístupu k právu (points d’accès au droit, PAD), poskytují bezplatné právní poradenství a mohou Vám rovněž bez ohledu na Vaši státní příslušnost poskytovat pomoc při veškerých úkonech směřujících k uplatnění práva, a to i v průběhu jiných než soudních řízení.

Totéž platí pro Odkaz se otevře v novém okně.sdružení na podporu obětí, která poskytují bezplatnou podporu, zejména právní.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud může prohlásit zahájení adhezního řízení za nepřípustné, pokud žádost nesplňuje příslušné podmínky, zejména pokud se domnívá, že dotyčná osoba nebyla posuzovaným trestným činem poškozena. Může rozhodnout zároveň v trestním řízení (o vině, trestu odnětí svobody a / nebo pokutě) a v řízení občanskoprávním (o odškodnění). Soud může o občanskoprávní žalobě rozhodnout i později, pokud se domnívá, že nemá k dispozici všechny náležitosti.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud nejste s rozhodnutím soudu spokojeni, můžete požádat o nové přezkoumání odvolacím soudem příslušným pro daný soud.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile je v občanskoprávním nebo trestním řízení určena částka, vzniká oběti pohledávka za odsouzeným, který se tak stává dlužníkem. Tato pohledávka představuje právo, které může oběť uplatnit.

V případě obtíží při vymáhání těchto částek se lze obrátit:

 • na soud, aby vydal platební rozkaz,
 • na soudního vykonavatele, který může přistoupit k zabavení majetku.

Pomoc při vymáhání nároku na náhradu škody přiznaného soudem (a soudních nákladů) Vám může poskytnout také Úřad pro pomoc obětem trestné činnosti při vymáhání náhrady škody (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions, SARVI) při Garančním fondu, avšak až po skončení trestního řízení. Tato organizace uhradí oběti určitou částku (jejíž výše závisí na vyneseném rozsudku) a následně tuto dlužnou částku vymáhá od odsouzeného. Služba úřadu SARVI je bezplatná a důvěrná.

Je určena obětem, které utrpěly lehké ublížení na zdraví nebo takovou majetkovou škodu, kterou nemůže uhradit komise CIVI.

Na pomoc úřadu SARVI máte nárok v případě:

 • že jste fyzická osoba a obdrželi jste rozhodnutí trestního soudu, kterým Vám byla přiznána náhrada škody a případně náhrada veškerých nákladů řízení nebo jejich části,
 • nevztahuje se na Vás nárok na odškodnění od CIVI.
 • odsouzená osoba neuhradí dlužné částky do dvou měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci.

Co můžete získat:

 • Pokud je výše Vaší pohledávky nižší nebo rovna 1 000 EUR: tuto částku v plné výši.
 • Pokud je výše Vaší pohledávky vyšší než 1 000 EUR:
  • Ø 30% této částky, avšak nejméně 1 000 EUR a nejvýše 3 000 EUR,
  • Ø pomoc při vymáhání, to znamená, že SARVI vymáhá od odsouzeného zbývající dlužnou částku namísto Vás. Každé čtvrtletí budete informováni o výsledku kroků, které byly ve Vašem zastoupení provedeny. Tento postup proto vylučuje možnost, abyste se na soudního vykonavatele obrátili sami. Úřad SARVI uplatňuje právní prostředky, které mu dává k dispozici zákon. Výsledky jeho činnosti jsou však i nadále omezeny tím, zda je odsouzený, kterému je uložena pokuta, schopen tato prostředky zpětně uhradit.

Část zaplacená úřadem SARVI je vypořádána do 2 měsíců po obdržení úplného spisu.

Jaké jsou lhůty pro podání žádosti?

 • Žádost musíte podat nejpozději do jednoho roku od vynesení pravomocného rozsudku.
 • Pokud komise CIVI Vaši žádost o odškodnění zamítne, máte jeden rok od oznámení tohoto zamítnutí na to, abyste kontaktovali úřad SARVI.

Existuje Odkaz se otevře v novém okně.formulář pro žádosti o zpětné navrácení prostředků. Využití služeb právního zástupce není povinné.

Seznam podpůrných dokumentů, které je nutno přiložit k Vaší žádosti, je uveden na formuláři, který je třeba zaslat na adresu:

Fonds de garantie - Sarvi
TSA 10316
94689 VINCENNES CEDEX

Další informace můžete nalézt na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/

Pokud nesplníte nezbytné podmínky, může úřad SARVI Vaši žádost o zpětné získání předmětné částky od odsouzené strany zamítnout nebo odmítnout o ní rozhodnout.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Chorvatsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby na náhradu škody k řízení týkajícímu se trestného činu se projedná na návrh poškozeného v průběhu trestního řízení, pokud se tím toto řízení podstatně nezpozdí (čl. 153 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení může podat poškozený (čl. 154 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k trestnímu řízení se podává k orgánu, u něhož bylo podáno obvinění z trestného činu, nebo k soudu, před nímž probíhá příslušné řízení (čl. 155 odst. 1 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení lze předložit až do konce dokazování u soudu prvního stupně (čl. 155 odst. 2 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení se může týkat nároku uplatněného v průběhu soudního řízení (čl. 153 odst. 2 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro takové žádosti neexistuje zvláštní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Osoba oprávněná k podání žádosti musí uvést svůj nárok a předložit důkazy (čl. 155 odst. 3 trestního řádu). Druh a množství důkazů zákon neupřesňuje.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

S podáním návrhu na připojení občanskoprávní občanské žaloby k řízení nejsou spojeny žádné soudní výlohy ani jiné poplatky.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběti trestného činu trpící závažnými důsledky trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce více než pěti let, mají při podávání návrhu na připojení občanskoprávní žaloby k řízení právo na odbornou pomoc poradce, která je hrazena ze státního rozpočtu (čl. 43 odst. 2 trestního řádu). Toto právo není omezeno místem trvalého bydliště poškozeného.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Rozsudek, který určí, že žalovaný je vinen, může vyhovět občanskoprávní žalobě poškozeného v plném rozsahu, nebo jí může vyhovět částečně a vyzve poškozeného, aby podal samostatnou žalobu. Pokud informace z trestního řízení neposkytují spolehlivý základ pro soudní rozhodnutí o nároku v plném nebo částečném rozsahu, soud poškozeného vyzve, aby podal samostatnou žalobu.

Pokud soud vydá osvobozující rozsudek nebo pokud jsou obvinění zamítnuta nebo je trestní řízení rozhodnutím pozastaveno, bude poškozený vyzván, aby ve věci nároku podal občanskoprávní žalobu. Pokud se soud prohlásí za nepříslušný, bude poškozený vyzván, aby podal občanskoprávní žalobu v rámci trestního řízení, které zahájí nebo v němž bude pokračovat příslušný soud (čl. 158 odst. 2 a 3 trestního řádu).

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Poškozený může rozsudek napadnout, pokud jde o výrok o náhradě nákladů trestního řízení a výrok ohledně návrhu na náhradu škody. Pokud však státní zástupce převzal stíhání od poškozeného, který konal jako soukromý žalobce, může poškozený napadnout rozsudek v celém jeho rozsahu (čl. 464 odst. 4 trestního řádu (Zakon o kaznenom postupku)).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Na návrh oprávněné osoby mohou být v trestním řízení vedeném z důvodu spáchání trestného činu uložena prozatímní předběžná opatření k zajištění nároku vyplývajícího z občanskoprávní žaloby v řízení.

Rozhodnutí uvedené v předcházejícím odstavci vydá vyšetřující soudce. Po podání obžaloby vydá vyšetřující senát rozhodnutí a jednání povede soud, který věc projednává. Podání opravného prostředku proti předběžnému opatření neznamená odklad výkonu opatření (článek 160 trestního řádu).

Poslední aktualizace: 25/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Itálie

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Pachatel má povinnost nahradit škodu způsobenou oběti. Článek 185 trestního zákoníku stanoví, že u všech trestných činů musí být způsobená škoda nahrazena v souladu s pravidly občanského práva. Kdykoli byla v důsledku trestné činnosti způsobena majetková či nemajetková újma, musí pachatel nebo jakákoli jiná osoba, která nese občanskoprávní odpovědnost za jednání pachatele, uhradit náhradu škody. V občanském právu je škoda způsobená trestným činem jednou z okolností, za kterých může vzniknout povinnost nahradit vzniklou nemajetkovou újmu (článek 20159 občanského zákoníku).

Oběť má na výběr ze dvou různých způsobů, jak získat náhradu škody, kterou utrpěla.

Může se připojit k trestnímu řízení jako občanská strana (poškozený), což znamená, že uplatní občanskoprávní nárok v rámci trestního řízení (costituzione di parte civile): po skončení trestního řízení trestní soud posoudí újmu a přizná náhradu škody, nebo pouze konstatuje, že existuje nárok na náhradu škody a odkáže strany na civilní soudy, které určí výši náhrad kvyplacení. Článek 74 trestního řádu stanoví, že v průběhu trestního řízení může občanskoprávní nárok na náhradu škody v souladu s článkem 185 trestního zákoníku uplatnit každý, kdo utrpěl újmu v důsledku trestného činu, nebo jeho dědicové, a to proti žalovanému a jakékoli osobě nesoucí odpovědnost podle občanského práva.

Druhou možností je, že oběť zahájí občanskoprávní řízení přímo, podáním žaloby na náhradu škody u běžných civilních soudů.

Vztah mezi občanskoprávní žalobou a uplatněním občanskoprávního nároku v trestním řízení se řídí článkem 75 trestního řádu. Občanskoprávní žaloba podaná u civilního soudu může být přenesena do trestního řízení kdykoli před tím, než civilní soud vynese rozsudek ve věci samé, a to i v případě, že tento rozsudek je stále možné napadnout odvoláním. V takovém případě je řízení o občanskoprávní žalobě zastaveno a trestní soud rozhodne také o nákladech občanskoprávního soudního řízení. Řízení o občanskoprávní žalobě bude pokračovat u civilního soudu v případě, že není přeneseno do trestního řízení, nebo pokud byla žaloba podána ve fázi, kdy již nebylo možné připojit občanskoprávní žalobu k trestnímu řízení. Pokud je občanskoprávní žaloba proti účastníkovi řízení, který je obžalovaným v trestním řízení, podána u civilních soudů poté, co byla občanskoprávní žaloba připojena k trestnímu řízení, nebo po rozsudku v trestní věci vyneseném v prvním stupni, je občanskoprávní řízení pozastaveno až do nabytí právní moci rozsudku v trestním řízení, a to kromě výjimek stanovených zákonem.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní žaloba může být k trestnímu řízení připojena do doby konání předběžného výslechu, nebo i poté, až do dokončení předběžných kroků, které musí být podle článku 484 trestního řádu učiněny před zahájením samotného hlavního líčení. Po této fázi už nemůže být občanskoprávní žaloba k trestnímu řízení připojena. Pokud občanská strana vstoupí do trestního řízení po uplynutí lhůty pro předvolání svědků, znalců a poradců podle čl. 468 odst. 1 trestního řádu, občanská strana již nemůže uplatnit právo předložit seznam svědků, znalců či technických poradců. Jakmile občanská strana vstoupí do občanskoprávního soudního řízení, stane se účastníkem řízení v prvním stupni a veškerých odvolání, pokud nebude vyloučena nebo dobrovolně neodstoupí. Občanskoprávní žaloba připojená k trestnímu řízení zaniká ve dvou případech: 1) návrh na vyloučení občanské strany může podat státní zástupce, obžalovaný nebo strana odpovědná podle občanského práva (článek 80 trestního řádu), nebo může soud z vlastního podnětu nařídit vyloučení občanské strany kdykoli před zahájením soudního řízení v prvním stupni (článek 81 trestního řádu); 2) občanskoprávní žaloba může být v jakékoli fázi řízení výslovně vzata zpět, a to slovním nebo písemným prohlášením občanské strany nebo jejího zvláštního zmocněnce (procuratore speciale); občanskoprávní žaloba se považuje za implicitně vzatou zpět, pokud nejsou učiněna žádná podání, nebo pokud je podána žaloba u civilního soudu (článek 82 trestního řádu).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V občanskoprávní žalobě připojené k trestnímu řízení je možné žádat náhradu za jakoukoli újmu, majetkovou či nemajetkovou, výdaje na zdravotní péči, právní pomoc, technické poradenství a další vynaložené a zdokumentované výdaje za předpokladu, že vznikly z důvodu spáchaného trestného činu.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

V rámci italského trestního řízení neexistují oficiální formuláře, musí však být splněny následující požadavky.

Občanská strana musí mít způsobilost k podání žaloby (capacità processuale). Prohlášení o tom, že se strana chce připojit k trestnímu řízení jako občanská strana, musí být podáno na podatelnu příslušného soudu nebo předloženo v průběhu slyšení; aby bylo přípustné, musí obsahovat: a) údaje o fyzické osobě nebo název sdružení či subjektu požadujícího účast v řízení jako občanská strana a údaje o jejich právním zástupci; b) údaje o obžalovaném, proti kterému směřuje občanskoprávní nárok, nebo jiné osobní údaje sloužící k jeho identifikaci; c) úplné jméno právního zástupce občanské strany a údaje o jeho pověření k zastupování; d) uvedení důvodů nároku; e) podpis právního zástupce. Pokud je prohlášení předloženo jindy než v průběhu slyšení, musí být občanskou stranou oznámeno ostatním stranám, přičemž pro každou stranu nabývá účinnosti dnem, kdy došlo k jeho oznámení. Není-li pověření právního zástupce k zastupování uvedeno v zápatí nebo na okraji prohlášení o tom, že se občanská strana chce připojit k řízení, a je místo toho uděleno jedním z jiných způsobů uvedených v čl. 100 odst. 1 a 2 trestního řádu, musí být předloženo na podatelně nebo v průběhu slyšení společně s prohlášením.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

V trestním řízení je občanskoprávní nárok vedlejší k řízení o určení neviny nebo viny obžalovaného. Je úkolem státního zástupce prokázat, že obžalovaný je vinen. Občanská strana však může hrát důležitou roli v procesu dokazování, zejména pokud jde o důkazy o typu utrpěné újmy, rozsahu újmy atd. V občanskoprávním řízení je to naopak oběť, která obecně nese důkazní břemeno, pokud jde o poskytování důkazů (např. lékařských osvědčení) prokazujících rozsah utrpěné újmy, ačkoli povinnosti nést důkazní břemeno může být oběť zproštěna, pokud se prokáže právní domněnka ve prospěch oběti.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc financovaná státem je k dispozici osobám, jejichž roční příjem nepřesahuje určitou prahovou hodnotu: je poskytována za předpokladu, že řízení probíhá v Itálii, a je poskytována jak italským občanům, tak i občanům jiných států. Tato otázka se řídí prezidentským výnosem č. 115/2002.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

V trestním řízení nebude občanskoprávní nárok přiznán, pokud bude obžalovaný osvobozen. Pokud je v průběhu předběžného vyšetřování podána žádost o uplatnění dohodnuté sankce (richiesta di applicazione di pena), žádost účastnit se trestního řízení coby občanská strana nemůže být na následných jednáních přijata. Taková žádost o účast na řízení nemůže být rovněž podána na jednání po podání žádosti o uplatnění dohodnuté sankce v řízení o námitce proti trestu uloženému bez výslechu obžalovaného (opposizione a decreto penale) nebo v řízení o námitce proti nařízení okamžitého rozsudku (opposizione a decreto di giudizio immediato). Zákon také výslovně vylučuje připojení se k trestnímu řízení jako občanská strana v určitých dalších případech, například k řízení s nezletilými.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Po skončení soudního řízení, po vynesení rozsudku v prvostupňovém nebo v odvolacím řízení, se občanská strana může domnívat, že rozhodnutí řádně neřeší újmu, kterou utrpěla, a pokud taková situace nastane, občanská strana může rozsudek napadnout – opět prostřednictvím právního zástupce – avšak pouze pokud jde o výrok, která se týkají občanskoprávních nároků na náhradu škody. Následný rozsudek pak může změnit rozsudek v prvostupňovém řízení s ohledem na občanskoprávní aspekty (a tedy i na náhradu škody). Takový rozsudek může zvrátit negativní dopady předchozího rozsudku, pokud jde o náhradu škody, nemá však žádný vliv na zjištění týkající se trestní odpovědnosti obžalovaného: obžalovaný, který byl pro účely trestního práva shledán nevinným, zůstává nadále nevinen i poté, co byl rozsudek změněn ve prospěch občanské strany. Pokud je tedy osvobozující rozsudek napaden pouze občanskou stranou, rozhodnutí trestního soudu o trestní odpovědnosti obžalovaného zůstává nedotčené. Může tedy nastat objektivní a konkrétní konflikt mezi nálezem rozsudku v prvostupňovém řízení, který obžalovaného osvobodí pro účely trestního řízení, a nálezem rozsudku v odvolacím řízení, a to na základě odvolání občanské strany, která zvažuje stejné skutečnosti coby základ pro rozhodnutí o náhradě škody. Je zřejmé, že jde o mimořádně citlivou a odbornou záležitost.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Na žádost občanské strany a za předpokladu, že existují řádné důvody, prohlásí soud rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu a odškodnit újmu předběžně vykonatelným. Příkaz k provedení předběžné první platby (provvisionale) je vždy okamžitě vymahatelný. Jakmile se rozsudek stane vykonatelným, může strana jeho plnění vymáhat v souladu s obecnými pravidly občanskoprávního řízení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Kypr

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Trestní soud má inherentní pravomoc přiznat omezenou výši odškodnění oběti trestného činu v trestním řízení za předpokladu, že je obžalovaný shledán vinným. Tato pravomoc se však využívá málokdy a v posledních desetiletích nebyla využívána vůbec.

Z toho tedy vyplývá, že v takovýchto případech má oběť nárok požadovat odškodnění podáním žaloby vůči pachateli v občanském řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost by měla být předložena po ukončení trestního řízení v podobě občanskoprávní žaloby. Je třeba uvést, že tento krok není závislý na trestním řízení a je od něj oddělen.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Můžete požadovat odškodnění jakékoli vzniklé ztráty a újmy určením jednotlivých typů újmy, například ublížení na zdraví, bolest a utrpení, ušlý zisk a zákonné úroky.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano, návrh na zahájení řízení. Tento formulář je třeba podat u sekretariátu – spisovny soudu. Může zahrnovat buď úplný nárok žadatele nebo stručný přehled nároku, který bude následován rozsáhlejší zprávou o nároku.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Důkazem na podporu žádosti je důkaz prokazující vzniklou újmu.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, za služby spojené s žádostí se platí poplatky a výlohy v závislosti na výši požadovaného odškodnění.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc můžete získat v jakékoli fázi řízení za předpokladu, že na ni máte nárok, tj. pokud splňujete kritéria stanovená právními předpisy. V občanských věcech je právní pomoc spojena s porušením lidských práv podle úmluv v souladu s právními předpisy. Právní pomoc zahrnuje bezplatnou konzultaci, pomoc a zastoupení a stejně tak se vztahuje na osoby, které mají místo pobytu v jiné zemi.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Nepoužije se – viz výše.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Nepoužije se – viz výše.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Aby byl zajištěn výkon rozsudku o odškodnění, rozsudek se doručí žalovanému (pachateli), který jej musí splnit. V případě nesplnění rozsudku může žalobce (oběť) zahájit vykonávací řízení a donutit žalovaného, aby rozsudek splnil.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Lotyšsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Máte právo obdržet informace o podmínkách pro uplatnění nároku na odškodnění, včetně státního odškodnění, a jeho získání od osoby, která vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud), a podat návrh na náhradu škody v trestním řízení.

O náhradu škody můžete požádat v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně. Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

O náhradu škody můžete požádat v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně. Pokud nebyla identifikována osoba, která má být trestně odpovědná, vaše právo podat žádost o odškodnění tím není omezeno.

Oběť je oprávněna podanou žádost o odškodnění v kterékoli fázi trestního řízení stáhnout, dokud se soud neodebere k jednání o rozsudku.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Máte právo obdržet informace o podmínkách pro podání žádosti o odškodnění od osoby, která vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud).

Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

Ve své žádosti musíte poskytnout důkazy na podporu výše odškodnění pro jakoukoli nárokovanou majetkovou újmu. Pokud však jde o morální újmu a fyzické utrpení, musíte uvést pouze částku požadovaného odškodnění. V žádosti můžete uvést číslo účtu u platební instituce, na který by měla být náhrada škody převedena.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Svou žádost můžete podat písemně nebo ústně. Osoba, která vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), zaznamená ústní žádost do protokolu.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Ve své žádosti musíte poskytnout důkazy na podporu výše odškodnění pro jakoukoli nárokovanou majetkovou újmu. Pokud však jde o morální újmu a fyzické utrpení, musíte uvést pouze částku požadovaného odškodnění.

Soud rozhodne o výši odškodnění tak, že posoudí váš nárok a přihlédne k výši majetkové újmy, závažnosti a povaze trestného činu, způsobenému fyzickému utrpení, trvalým fyzickým následkům a zdravotnímu postižení, míře a veřejné povaze morální újmy a psychické újmě.

Přímá náhrada škody bude stanovena na základě cenových úrovní předpokládaných v rámci trestního stíhání.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Za podání žádosti v trestním řízení vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Máte-li za to, že škoda nebyla nahrazena v plné výši, máte právo požádat o odškodnění podle ustanovení Odkaz se otevře v novém okně.zákona o občanském řízení (Civilprocesa likums). Při určování výše odškodnění musí být zohledněno odškodnění získané v rámci trestního řízení.

Při uplatňování nároku na odškodnění v občanském řízení je oběť osvobozena od placení státního poplatku.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Je-li narušena nebo jinak nezajištěna ochrana práv a zájmů nezletilé osoby nebo pokud zástupce podá odůvodněnou žádost, rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), o jmenování advokáta, který bude nezletilou oběť zastupovat. Ve výjimečných případech, kdy ochranu práv a zájmů osoby v trestním řízení nelze zajistit jinak, rozhodne subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), o jmenování advokáta, který bude zastupovat dospělou osobu, jež se nachází v hmotné nouzi nebo je znevýhodněna. Subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), jmenuje advokáta také v případech, kdy oběť nemůže být zastoupena nikým z příbuzných. V těchto případech Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija) uhradí advokátovi odměnu za poskytnutí státní právní pomoci v trestním řízení.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud soud vynese osvobozující rozsudek, nebude nárok na náhradu škody na základě trestného činu zkoumán. Pokud se soud vaším nárokem nebude zabývat, můžete uplatnit nárok na odškodnění podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o občanském řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud se soud vaším nárokem nebude zabývat, můžete uplatnit nárok na odškodnění podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o občanském řízení.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Rozhodnutí o vymáhání náhrady škody ve prospěch oběti vykonávají soudní exekutoři, kteří zahájí výkon rozhodnutí na písemný návrh oprávněné osoby na základě exekučního titulu.

Pro částečný výkon soudního rozhodnutí týkajícího se vymáhání náhrady škody ve prospěch oběti soud na návrh oběti nařídí výkon rozhodnutí.

Oprávněné osoby, jejichž nároky vyplývají ze zranění, které mělo za následek zdravotní postižení nebo jinou újmu na zdraví či smrt osoby, jsou osvobozeny od exekučních poplatků splatných soudním exekutorům.

Soudní exekutor z vlastního podnětu provede potřebné kroky a využije prostředky a metody stanovené pro rychlý a účinný výkon soudních rozhodnutí. Soudní exekutor vysvětlí práva a povinnosti týkající se výkonu procesních práv účastníků řízení v dobré víře.

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Litva

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

O náhradu škody vzniklé následkem trestného činu můžete požádat vznesením občanskoprávního nároku v trestním řízení. Občanskoprávní nárok lze uplatnit v přípravném řízení podáním u policisty, který vede předsoudní vyšetřování, nebo u žalobce, a během soudního projednávání jej lze vznést u soudu. V případě, že nárok nebyl vznesen nebo nebyl posuzován v rámci trestního řízení, můžete se občanskoprávního nároku domáhat v občanském řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok lze vznést v libovolném bodě trestního řízení, avšak před zahájením dokazování před soudem.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Formou občanskoprávního nároku se můžete domáhat odškodnění za majetkovou nebo nemajetkovou újmu, k níž došlo následkem trestného činu spáchaného podezřelým nebo obviněným. Váš občanskoprávní nárok musí uvádět přesnou částku, kterou požadujete, a okolnosti, o které se nárok opírá.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro občanskoprávní nároky neexistuje žádný zvláštní formulář. Platí jen obecné požadavky na procesní dokumenty předkládané soudu.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Je třeba předložit písemné, hmotné a další důkazy, z nichž vychází výše vzniklé škody.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Občanskoprávní nárok vznesený u soudu ohledně odškodnění za materiální a nemateriální škodu vzniklou následkem trestného činu je osvobozen od soudních poplatků.

Mohu si před řízením nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, občané Litevské republiky, občané ostatních členských států Evropské unie a další fyzické osoby, které mají zákonný pobyt na území Litevské republiky a dalších členských států Evropské unie, mají nárok na sekundární právní pomoc ve věcech náhrady škody vzniklé následkem trestného činu. Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci přijme Služba státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Občanskoprávní nárok bude zamítnut, pokud nejsou žádné důkazy, že se obviněný na trestném činu podílel.

Občanskoprávní nárok nebude posuzován, pokud je obviněný zproštěn viny, protože nebyl spáchán žádný čin, který má podstatné znaky trestného činu nebo přečinu, nebo v případě, že účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky či jeho zástupce se neúčastní soudního jednání. V takovém případě má účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky právo uplatnit nárok v občanskoprávním řízení.

Ve výjimečných případech, kdy nelze přesně kvantifikovat částku, jež má být přiznána, protože jsou potřeba další podklady, může soud společně s vydáním odsuzujícího rozsudku uznat právo účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky na uspokojení jeho nároku a posouzení výše nároku převést do občanskoprávního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano, proti takovému soudnímu rozhodnutí se můžete odvolat u odvolacího soudu postupem podle trestního řádu (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile je soudní rozhodnutí, jímž se přiznává náhrada škody, pravomocné, máte nárok na nařízení výkonu rozhodnutí, které můžete předložit soudnímu vykonavateli, jenž vykoná inkaso příslušné částky. V případě splnění všech příslušných podmínek lze poskytnout státem garantovanou sekundární právní pomoc i v exekučním řízení.

Poslední aktualizace: 15/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Lucembursko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Existuje několik způsobů, jak uplatnit nárok na náhradu škody vůči pachateli v trestním řízení.

Aby mohl soud v trestním řízení rozhodnout o odškodnění, je nezbytně nutné, aby se oběť připojila jako poškozený k trestnímu řízení a domáhala se vůči pachateli trestného činu spravedlivého odškodnění, pokud je uznán vinným. Oběť nemá povinnost se dostavovat k jednání soudu. Může se nechat zastoupit právním zástupcem a formulovat své požadavky písemně před hlavním líčením.

Navíc novelizovaný zákon ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví vytváří pro určité oběti trestných činů nárok na odškodnění ze státního rozpočtu. Jedná se o významné opatření ve prospěch obětí za předpokladu, že: pachatel trestného činu nebyl zjištěn, pachatele trestného činu, i když byl zjištěn, nelze nalézt, pachatel trestného činu je v platební neschopnosti. Za tímto účelem musí oběť předložit žádost o odškodnění ministru spravedlnosti, který rozhodne do šesti měsíců.

Stát vyplatí odškodnění pouze v případě, že oběť nemůže získat skutečné a dostatečné odškodnění z jiného důvodu (např. od pachatele, ze sociálního zabezpečení nebo z osobního pojištění) .

Pokud stát oběť odškodní, může se oběť dále připojit jako poškozený s žádostí o náhradu škody k trestnímu řízení a domáhat se dalších částek vůči pachateli, pokud se jí obdržené odškodnění jeví jako nedostatečné. V tomto případě musí oběť informovat soud o tom, že podala žádost o odškodnění státu, případně, že takové odškodnění již od státu obdržela.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost podat?

Oběť má právo se připojit jako poškozený k trestnímu řízení tak, že zašle vyšetřujícímu soudci dopis, v němž ho informuje, že se připojuje jako poškozený k trestnímu řízení s tím, že požaduje náhradu škody za újmu, o níž prohlašuje, že ji utrpěla. Tato žádost může být předložena kdykoli během řízení. Oběť se může rovněž připojit jako poškozený až ve chvíli hlavního líčení v trestním řízení.

Nicméně je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že pokud se oběť rozhodne připojit s žádostí o náhradu škody k trestnímu řízení jako poškozený před jednáním soudu, nebude už moci být slyšena jako svědek.

Pokud se oběť nepřipojí jako poškozený k trestnímu řízení a nesdělí své požadavky, trestní soudy nebudou moci přiznat oběti nárok na náhradu škody bez návrhu.

Oběť, která se nepřipojila k trestnímu řízení s žádostí o náhradu škody jako poškozený během jednání trestního soudu, tak ale neztrácí svůj nárok na odškodnění. Oběť se totiž bude moci vždy obrátit na občanskoprávní soudy se žalobou vůči pachateli trestného činu s výhradou, že tak učiní v rámci uplatnitelné občanskoprávní promlčecí lhůty a prokáže, že dotčené činy vykazují znaky občanskoprávního deliktu.

Žádost o náhradu škody zaslaná ministru spravedlnosti může být podána dříve, než bylo rozhodnuto o obžalobě. Navíc žádost musí být podána ve lhůtě dvou let ode dne činu. Pokud je pachatel trestného činu trestně stíhán a pokud se oběť připojí k trestnímu řízení jako poškozený, je lhůta k předložení této žádosti prodloužena a uplyne až po dvou letech po konečném rozhodnutí soudního orgánu, který v trestní věci rozhoduje. Pokud oběť neuplatní své nároky před trestním soudem a vydané rozhodnutí je pravomocné, může oběť jednat před občanskoprávními soudy a obdržet rozhodnutí o občanskoprávních nárocích. V tomto případě je lhůta prodloužena o dva roky od data, kdy soudní rozhodnutí o občanskoprávních nárocích nabude právní moci. Avšak je-li oběť nezletilá, promlčecí lhůta běží až ode dne, kdy oběť nabyla zletilosti, pokud jsou činy postižitelné tresty, nebo jsou stanoveny a stíhány články 372, 373, 375 (Vzbuzení veřejného pohoršení a znásilnění), 382-1 a 382-2 (Obchodování s lidmi), 400, 401a, 402, 403 nebo 405 (Úmyslné zabití nekvalifikované jako vražda a úmyslné ublížení na zdraví) lucemburského trestního zákoníku.

Co mohu požadovat a jakým způsobem mám předložit svoji žádost (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V rámci trestního řízení musíte předložit svoji žádost, která obsahuje přesné požadavky, a to buď písemně, nebo ústně při soudním jednání, ale nic nebrání tomu, abyste je předložil(a) písemně před jednáním soudu. V každém případě musíte vždy vykázat utrpěnou materiální újmu prostřednictvím dokladů (lékařská osvědčení, faktury atd.). V praxi při soudním jednání soud nejprve vyslechne svědky a domnělého viníka, než přistoupí k tomu, aby se poškozený eventuálně mohl připojit k řízení. V této chvíli se oběť nebo její právní zástupce jménem svého zmocnitele připojí k trestnímu řízení a předloží dokument, jenž obsahuje přesné požadavky na soud, představitele státního zastupitelství a na účastníky řízení. Vyjma toho oběť nemá povinnost se dostavovat k jednání soudu a může se nechat zastoupit právním zástupcem.

Žádost bude provedena na samostatném listu a bude obsahovat výčet různých utrpěných škod (materiální/ekonomickou škodu a/nebo nemateriální škodu) s přesnými částkami. Pokud škoda není vyčíslitelná, nebo pokud není částka známa, uvede se tedy, že částka je pro informaci („pm“ - pour mémoire).

Ve většině případu soudní orgán pověřený soudit pachatele trestného činu, pokud prohlásí obviněného či obžalovaného vinným, stanoví částku náhrady škody přiznanou oběti jako náhradu její újmy.

Ztráty a náklady kryté odškodněním jsou pro oběť trestného činu:

materiální (jiná než psychická) újma:

 • náklady na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku újmy na zdraví (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá péče, dlouhodobá rehabilitace, úprava bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
 • ztráta příjmů během léčby a po ní (včetně ztráty příjmů a ztráty schopnosti vydělávat si na živobytí nebo snížení dávek atd.),
 • ztráta profesních příležitostí,
 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou soudní výlohy a další poplatky,
 • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,

psychická (nemateriální) újma:

 • bolest a strádání oběti,
 • ztížené společenské uplatnění (pokud není schopna vést stejný život jako před trestným činem),
 • estetická újma (jizvy, ztráta končetiny nebo jiná ztráta),
 • sexuální újma.

Soud může nařídit znalecký posudek pro přesné vyčíslení utrpěné újmy. K tomu dochází zejména v případě závažné újmy na zdraví.

V tomto případě může soud přiznat zálohu.

Po znaleckém posudku je přijat rozsudek o občanskoprávních nárocích, který stanoví náhradu škody, jež má být zaplacena.

Maximální částka odškodnění, která může být přiznána ministrem spravedlnosti, nemůže překročit maximální výši, jež každoročně stanovena nařízením velkovévodství. Pro rok 2017 byla tato maximální výše stanovena na 63 000 EUR. Nadto může ministr rovněž přiznat zálohu.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář pro žádosti o odškodnění v Lucemburském velkovévodství neexistuje.

Žádosti jsou podávány na samostatném listu papíru.

Jedná-li se o žádost o odškodnění zasílanou ministru spravedlnosti, musí být tato žádost vyhotovena ve francouzštině, v němčině, nebo v lucemburštině a musí obsahovat datum, místo a přesnou povahu činů.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Jedná-li se o návrh soudním orgánům, které o věci rozhodují, je třeba se připojit jako poškozený k trestnímu řízení a předložit jakýkoli doklad prokazující škodu (pokud jde o konkrétní příklady, viz výše).

Jedná-li se o žádost o odškodnění zasílanou ministru spravedlnosti, musí být k tomuto dopisu připojeny na podporu žádosti průkazné doklady týkající se činů a újmy.

Neúplný seznam:

 • kopie trestního oznámení (protokol) nebo důkaz o uplatnění nároku v trestním řízení jako poškozený,
 • kopie rozsudku, který rozhodl o trestní věci a občanskoprávních nárocích (pokud se uplatňuje nárok v trestním řízení),
 • rozhodnutí o občanskoprávních nárocích (například znalecký posudek),
 • důkaz o škodě: lékařská osvědčení, které upřesňují povahu utrpěných zranění, dobu trvání pracovní neschopnosti a eventuálně povahu následků a trvalého postižení,
 • doklady o nákladech na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření, ambulantní a nemocniční péči…),
 • doklad o příslušnosti k organizaci sociálního zabezpečení,
 • doklady o částce jakéhokoli odškodnění získaného na základě sociálního zabezpečení,
 • kopie pojistné smlouvy,
 • doklady o částce jakéhokoli odškodnění získaného prostřednictvím pojišťovny,
 • doklad o ztrátě příjmů během léčby a po ní.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

V rámci trestního řízení musí každý účastník, nehledě na výsledek řízení, nést náklady na svého právního zástupce. Nicméně účastník, který je v nouzi, může uplatňovat nárok na poskytnutí právní pomoci. V tomto případě hradí všechny náklady stát.

Oběť může navíc uplatňovat nárok na úhradu nákladů řízení. Náklady na znalecký posudek hradí apriori obviněný/obžalovaný.

Jedná-li se o žádost o odškodnění zaslanou ministru spravedlnosti, nejsou s takovou žádostí spojeny žádné právní výlohy.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběť může využít právní pomoci před řízením a/nebo v jeho průběhu podle podmínek stanovených lucemburským právním řádem tak, že vyplní vnitrostátní formulář, který lze stáhnout na internetových stránkách Lucemburské advokátní komory (Barreau de Luxembourg): Odkaz se otevře v novém okně.https://www.barreau.lu/le-barreau/assistance-judiciaire/formulaire-d-assistance-judiciaire. K tomuto formuláři je třeba připojit průkazné doklady, které umožní prokázat, že nedisponujete dostatečnými finančními zdroji k hrazení nákladů na svou obranu. Žádost je nutné zaslat předsedovi advokátní komory v soudním obvodu, kde má žadatel místo pobytu, a ten rozhodne o poskytnutí, či neposkytnutí právní pomoci.

Každá osoba se může poradit s právně poradenskými subjekty. Má přístup k „Úřadu pro příjem a právní informace“ (Sevice d’Accueil et d’Information juridique) za účelem bezplatného získání právních informací: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique.html

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud oběť žádá o odškodnění a pachatel je osvobozen v trestním řízení, protože skutek nepředstavuje trestný čin, soud nicméně rozhodne, zda pochybení obžalovaného způsobilo újmu, kterou oběť utrpěla. Pokud tomu tak je, obžalovaný bude odsouzen k náhradě škody. Pokud však oběť neprokáže příčinnou souvislost mezi chováním obžalovaného a utrpěnou újmou, soud návrh oběti zamítne.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Oběť se muže odvolat proti rozhodnutí trestního soudu.

Mimoto může oběť podat žádost o odškodnění k ministru spravedlnosti a má nárok na odškodnění, pokud pachatel trestného činu nebyl odsouzen za předpokladu, že je obětí trestného činu a že pachatel trestného činu nebyl zjištěn, nebo že pachatele trestného činu, ačkoli byl zjištěn, nelze nalézt, nebo že pachatel trestného činu je v platební neschopnosti.

Nedošlo-li k řízení, a tudíž stanovení odškodnění soudem, ministr spravedlnosti bude moci poskytnout paušální částku a/nebo nařídit znalecký posudek na své náklady pro stanovení částky odškodnění, jež bude přiznáno oběti.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Úlohou trestního soudu je vyčíslit újmu, kterou oběť utrpěla, ale nezasahuje do vymáhání přiznané náhrady škody.

Záleží na oběti, aby jakmile je vydáno pravomocné rozhodnutí, podnikla kroky k tomu, aby jí pachatel trestného činu zaplatil náhradu škody.

Kontrolou nad vymáháním náhrady škody je pověřen nejčastěji právní zástupce, který tak učiní nejdříve buď smírnou cestou tím, že vejde do styku s právním zástupcem odsouzeného, nebo cestou výkonu rozhodnutí na základě rozsudku tím, že se obrátí na exekutora.

Pokud soud vydá podmíněné odsouzení se zkušební dobou, které zahrnuje povinnost odškodnění, nejvyšší státní zástupce, jenž je odpovědný za výkon trestů, prověří, zda odsouzená osoba správně dodržuje svou povinnost.

Poslední aktualizace: 19/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Maďarsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

V průběhu trestního řízení může oběť uplatnit  občanskoprávní nárok za újmu nebo ztrátu, která je následkem trestného činu, především během soudního řízení poté, co byla vznesena obžaloba, a může se jednat o uplatnění nároku na odškodnění, náhradu věci nebo úhradu peněz. Tento nárok může oběť vznést u soudu prvního stupně nejpozději při procesním úkonu, při němž může oběť nejdříve předstoupit; o těchto procesních úkonech informuje oběť soud. Pokud tak oběť neučiní, nelze toto opominutí později nijak odůvodnit.

Vznesení občanskoprávního nároku má formální prvky, které upřesňují a požadují právní předpisy. Musí uvádět obžalovanou osobu, na níž oběť uplatňuje občanskoprávní nárok, výslovnou žádost adresovanou soudu, aby vynesl rozsudek, zejména požadovanou částku nebo množství, právo, na kterém je občanskoprávní nárok založen, skutečnosti dokládající uplatňované právo a žádost o rozsudek, jakož i metodu a místo výkonu v případě, že soud v příípadě občanskoprávního nároku rozhodne o meritu věci.

Kromě toho může oběť uvést svůj záměr uplatnit občanskoprávní nárkještě předtím, než je vznesena obžaloba, tj. před soudní řízením v přípravném řízení. Pokud je vznesena obžaloba, předá státní zastupitelství prohlášení oběti soudu.

Soud rozhodne ve věci vzneseného občanskoprávního nároku v trestním řízení, nebo pokud to není možné z důvodů stanovených v právních předpisech, odkáže občanskoprávní nárok, aby byl vyřešen jiným zákonným způsobem, důsledkem čehož nelze tento nárok vymáhat v trestním řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl nárok uplatnit?

Občanskoprávní nárok lze uplatnit poté, co je vznesena obžaloba, ale záměr uplatnit nárok může být uveden rovněž před vznesením obžaloby, během vyšetřování.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Trestní řád uvádí podstatné náležitosti občanskoprávního nároku a nepředepisuje žádné zvláštní formální požadavky.

Pokud jde o podstatu občanskoprávního nároku, může směřovat na odškodnění, náhradu věci nebo úhradu peněz. Obžalovaná osoba, proti níž se nárok uplatňuje, musí být v občanskoprávním nároku uvedena a v podání musí být uvedena výslovná žádost o výrok v rozsudku adresovaná soudu. Podání musí obsahovat požadovanou částku nebo množství. V takovém podání může rovněž osoba, která utrpěla škodu jako přímý důsledek trestného činu, žádat náhradu škody podle občanskoprávních předpisů. Kromě poklesu hodnoty aktiv se u žádosti o náhradu škody může jednat o ušlé příjmy a úrok. Navíc musí uplatňovaný občanskoprávní nárok uvádět právo, jehož se poškozená osoba domáhá, a důvody nároku.

Pokud občanskoprávní nárok neobsahuje tři výše uvedené nejdůležitější prvky potřebné k rozsouzení věci (uvedení obžalované osoby, výslovnou žádost a uplatňované právo), soud okamžitě po zjištění těchto nedostatků žádost odkáže, aby byl projednána jiným zákonným způsobem.

Ke stejným důsledkům zároveň vede nepřítomnost dalších náležitostí občanskoprávního nároku (skutečnosti dokládající nárok a uplatňované právo, uvedení způsobu a místa úhrady), s tím rozdílem, že soud věc odkáže do občanskoprávního řízení až v konečném rozhodnutí, místo toho, aby tak učinil bez prodlení po zjištění nedostatků.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Právní předpisy nestanoví podobu takových žádostí.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Právní předpisy nestanoví, jaké důkazy je třeba na podporu žádosti předložit. Když soud projednává a vykonává občanskoprávní nárok, skutečnosti ve spisu zohledňuje z moci úřední, bez ohledu na to, zda důkazy poskytla poškozená osoba nebo byly získány z jiného zdroje. Důkazní sílu důkazů neurčují právní předpisy, v trestním řízení může být bez omezení použit jakýkoli důkaz definovaný právními předpisy.

Právní předpisy tudíž nestanoví, jaké důkazy musí být na podporu občanskoprávního nároku předloženy nad rámec povinných skutečností dokládajících občanskoprávní nárok.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Pokud poškozená osoba uplatní v průběhu trestního řízení občanskoprávní nárok, je na tomto základě třeba uhradit pouze poplatek za žádost a odvolání. V takových případech má oběť nicméně zvláštní právo, které ji osvobozuje od povinnosti uhradit poplatek předem.

Poplatek se zpravidla vypočítá na základě hodnoty předmětu občanskoprávního nároku v okamžiku zahájení řízení. Poplatek činí 6 % základu pro výpočet, ale nejméně 15 000 HUF a nanejvýš 1 500 000 HUF.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Oběť má nárok na to, aby byla soudem, státním zastupitelstvím a vyšetřujícím orgánem informována o svých právech a povinnostech. Pokud je kromě toho zapotřebí rady právního zástupce, odborníka na právní pomoc, nebo je potřeba vypracovat písemný návrh (žalobu, žádost, zprávu, návrh na stíhání atd.) za účelem zahájení řízení na nápravu škody způsobené trestným činem nebo narušením práv nebo zájmů vyplývajícím z trestného činu, poskytne stát na základě žádosti právního zástupce v oblasti právní pomoci nebo právní služby. Náklady na tyto služby hradí místo oběti stát, pokud čistý disponibilní měsíční příjem oběti nepřesahuje minimální starobní důchod a nemá aktiva nebo využití těchto aktiv by bylo neúměrné výhodám, kterých by mohlo být dosaženo pomocí právních služeb. Práva oběti nejsou závislá na státní příslušnosti nebo bydlišti.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud odmítne vydat soudní rozhodnutí o přiznání občanskoprávního nároku v průběhu trestního řízení a odkáže, aby byl projednán jiným zákonným způsobem v případech stanovených právními předpisy, jak jsou uvedeny níže. V těchto případech nemůže být nárok oběti přiznán v trestním řízení, ale jen v občanskoprávním řízení. Soud odkáže občanskoprávní nárok k projednání do občanskoprávního řízení v případech, kdy odpovědnost obžalované osoby za trestný čin či přečin nebyla prokázána, protože řízení bylo ukončeno nebo obžalovaná osoba byla zproštěna viny. Totéž se stane, pokud je přiznání občanskoprávního nároku právními předpisy vyloučeno nebo pokud byl nárok uplatněn pozdě. Pokud byl spáchán majetkový trestný čin proti nemovitému majetku a oběť v rámci předběžných opatření požádala o uvolnění majetku, nelze současně o podaném občanskoprávním nároku rozhodnout v trestním řízení. Zároveň nelze občanskoprávní nárok přiznat v trestním řízení, pokud tomu brání překážka podle občanského práva procesního. Takovou překážku může představovat to, když oběť podá námitku podjatosti soudce nebo nepříslušnosti soudu, jak je definováno v zákoně o občanskoprávním řízení, niklovi však v zákoně o trestním řízení. Totéž platí, pokud v jiné žalobě opírající se o tytéž skutečnosti a důvody nabyly účinnosti právní důsledky podání žaloby nebo byl vynesen konečný rozsudek nebo pokud oběť nebo obžalovaná osoba nemají v občanském řízení způsobilost k právním úkonům. Občanskoprávní nároky, které nelze přiznat u občanskoprávního soudu, nelze přiznat ani v trestním řízení. Pokud osoba uplatňující občanskoprávní nárok není obětí podle trestního práva procesního, nemůže svůj nárok v trestním řízení uplatnit. Ani nemůže být v trestním řízení rozhodnuto o dohodě dosažené mezi obětí a obžalovanou osobou v občanském řízení. Kromě toho nelze o občanskoprávním nároku meritorně rozhodnout, pokud by tím byloznačně zpozděno trestní řízení nebo pokud by to vylučovaly jiné okolnosti. O občanskoprávním nároku, který nevyhovuje zákonnným požadavkům, nemůže být rovněž rozhodnuto v trestním řízení, proto bude takový občanskoprávní nárok soudem odkázán k projednání jiným zákonným způsobem.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti odkázání občanskoprávního nároku k jinému zákonnému způsobu projednání nelze podat opravný prostředek.

Uspokojení občanskoprávního nároku v trestním řízení může být usnadněno prostřednictvím mnoha dalších způsobů náhrady škody. Společné mají to, že v těchto případech není třeba, aby byl nárok oběti vykonán podle občanského práva, ale státní zastupitelství může v některých případech nařídit uspokojení občanskoprávního nároku obžalovanou osobou souhlasem této osoby a toto plnění může vést k nižšímu trestu nebo ukončení trestního řízení. Všechna tato opatření spadají do diskreční pravomoci státního zastupitelství, nicméně oběť má právo požádat o vynesení takových rozhodnutí. Mezi ně patří zastavení řízení za účelem mediace, podmíněný odklad státním zástupcem nebo dohoda nebo narovnání mezi obžalovanou osobou a státním zastupitelstvím. Toto nemá za následek to, že by oběť byla schopna vymáhat svůj nárok prostřednictvím přímého donucení státem, ale obžalovaná osoba může být mnohem motivovanější k dobrovolnému uspokojení nároku oběti.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Oběť může podat návrh na nařízení předběžného zajištění majetku obžalované osoby nebo aktiv splatných oběti předtím, než bude o občanskoprávním nároku rozhodnuto trestní řízení. To je možné i předtím, než je vznesena obžaloba, pokud oběť uvedla svůj záměr uplatnit občanskoprávní nárok a toto prohlášení obsahuje formální náležitosti občanskoprávního nároku. V takových případech může soud nařídit předběžné zajištění a v případech, kdy jsou prodlení nepřijatelná, tak mohou prozatímně učinit státní zastupitelství nebo vyšetřující orgán.

Na žádost oběti, která požádala o výkon, vydá soud exekuční titul poté, co byl občanskoprávní nárok potvrzen konečným rozhodnutím. Pokud není zatím možné vydat exekuční titul, aby byl nárok uspokojen, ale oběť žádající o výkon předpokládá riziko, že nárok nebude moci být vykonán později, může soud na žádost oběti formou předběžného opatření zajistit požadované finanční prostředky nebo určité předměty.

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Malta

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o náhradu škody lze podat u občanskoprávního soudu (Qorti Ċivili).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost byste měli předložit s písemnými podáními.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Můžete předložit žádost týkající se hmotné škody společně s podpůrnými dokumenty.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Příjem, faktury, odhady a další důležité podpůrné dokumenty.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, ale jsou minimální.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, můžete využít právní pomoc.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

V případě vynesení osvobozujícího rozsudku.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Případně prostřednictvím zásahu státního zástupce.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Toto by měl pomoci zajistit právní zástupce poskytující právní pomoc vydáním předepsaných nebo zákonných příkazů k vykonání rozsudku (například usnesení o nařízení exekuce, příkaz k zajištění atd.).

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Nizozemí

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o odškodnění lze podat během trestního řízení. Chcete-li v rámci trestního řízení požadovat náhradu škody od osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu, můžete vyplnit formulář Odkaz se otevře v novém okně.žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Tipy a rady týkající se vyplnění můžete najít na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland (pomoc obětem v Nizozemsku). Organizace Slachtofferhulp Nederland vám může pomoci stanovit výši škody.

Náhradu škody lze rovněž od pachatele požadovat v občanskoprávním řízení. Tento postup je často uplatňován pouze tehdy, pokud nebylo možné získat náhradu jiným způsobem.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Pokud se státní zástupce rozhodne stíhat osobu důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu, je zahájeno trestní řízení. Poštou vám bude zaslán formulář Odkaz se otevře v novém okně.žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Státní zastupitelství vás požádá, abyste formulář zaslali zpět do čtrnácti dnů. Nestihnete odeslat formulář zpět do čtrnácti dní? Požádejte e-mailem o odklad na Odkaz se otevře v novém okně.kontaktním místě pro oběti trestných činů („Slachtofferloket“).

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Ve formuláři Odkaz se otevře v novém okně.žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“) uvedete výši škody, kterou jste utrpěli. U otázky 4a dotazníku vyplňte majetkovou újmu. Jedná se o veškerou újmu, kterou lze vyjádřit penězi. Máte také psychické a/nebo tělesné potíže? Nemajetková újma je škoda způsobená bolestí a utrpením po určité události. Označuje se také jako bolestné. U otázky 4b dotazníku vyplňte nemajetkovou újmu. U otázky 4c dotazníku vyplňte emocionální újmu. Emocionální újma je bolest, smutek a ztráta radosti ze života, kterou utrpí osoby v případě úmrtí nebo zranění blízké osoby. V některých případech může být pozůstalý zemřelé oběti nebo příbuzný oběti, který utrpěl vážnou a trvalou újmu, odškodněn za emocionální újmu.

Více informací o vyplňování formuláře naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland. Organizace Slachtofferhulp Nederland vám může pomoci stanovit výši škody.

Pokud nejste sám/sama obětí, ale vynaložil(a) jste pro oběť určité náklady (např. cestovní výdaje, náklady na zdravotní péči nebo opravu), můžete prostřednictvím tohoto formuláře nahlásit uvedené náklady. Újmu, kterou jste utrpěli, neuvádějte ve formuláři žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“) oběti, nýbrž si vyžádejte vlastní formulář u Odkaz se otevře v novém okně.kontaktního místa pro oběti trestných činů (Slachtofferloket) ve vašem okolí.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Chcete-li v rámci trestního řízení požadovat náhradu škody od osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu, můžete vyplnit formulář Odkaz se otevře v novém okně.žádosti o náhradu škody („Verzoek tot schadevergoeding“). Více informací o vyplňování formuláře naleznete na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

Jsou s mojí žádostí spojené nějaké soudní výlohy či jiné náklady?

Informace o soudních výlohách a jiných nákladech lze získat na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách organizace Slachtofferhulp Nederland.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Informace o právní pomoci před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu lze získat na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků?

Ano, proti takovému rozhodnutí se můžete odvolat.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Výkon trestu začíná, jakmile je pachatel pravomocně odsouzen. Musí-li vám pachatel zaplatit náhradu škody, státní zastupitelství pověří Odkaz se otevře v novém okně.ústřední úřad pro soudní vymáhání pohledávek (CJIB), aby pro vás zajistil výběr částky náhrady škody. Co když pachatel nezaplatí ani po osmi měsících od rozhodnutí státního zástupce nebo soudce? Pak vám může stát mezitím vyplatit určitou část náhrady škody (zálohu). CJIB vám za tímto účelem zašle dopis. S dotazy ohledně obdržení zálohy se můžete obrátit na některého z pracovníků organizace Odkaz se otevře v novém okně.Slachtofferhulp Nederland.

Poslední aktualizace: 10/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Rakousko

Samostatný formulář pro prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky (Privatbeteiligtenanschluss) neexistuje, prohlášení může být neformální. Stávající formuláře pro záznam svědeckých výpovědí obsahují otázku, zda se osoba chce připojit k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Pokud odpověď zní ano a krátce se odůvodní, je to pro připojení k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky dostačující.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Oběť trestného činu má právo žádat náhradu škody způsobené trestným činem nebo odškodnění za poškození svých zákonných práv chráněných trestním právem. Pro uplatnění svého nároku může oběť prohlásit, že se připojuje k trestnímu řízení. Tímto prohlášením (o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky) se oběť stává účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky v trestním řízení. Pokud státní zastupitelství v pozdější fázi odstoupí od stíhání, může účastník uplatňující občanskoprávní nároky pokračovat v řízení cestou subsidiární žaloby.

V závislosti na stavu řízení může být prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky podáno ústně nebo písemně u kriminální policie, státního zastupitelství nebo soudu (§ 67 odst. 3 trestního řádu).

Alternativně mohou oběti uplatnit své nároky v rámci občanskoprávního řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky lze podat až do ukončení důkazního řízení v hlavním líčení. Jelikož jsou s tím spojena určitá práva na účast, která jdou nad rámec práv obětí v rámci trestního řízení (např. právo žádat o provádění dokazování, právo na předvolání k hlavnímu líčení), může být smysluplné připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky již v rané fázi řízení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky se uplatňované nároky musí odůvodnit. Konkrétní nárok musí být vyčíslen do ukončení důkazního řízení v hlavním líčení. Přitom lze uplatnit také jen část škody.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Samostatný formulář pro prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky neexistuje, prohlášení může být neformální. Stávající formuláře pro záznam svědeckých výpovědí obsahují otázku, zda se osoba chce připojit k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky. Pokud odpověď zní ano a krátce se odůvodní, je to pro připojení k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky dostačující.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Existující důkazy měly být předloženy nebo podány nejpozději k řízení, nejlépe však již při trestním oznámení případně při výslechu kriminální policií. Mezi důkazy patří například:

 • fotografie,
 • lékařské nálezy,
 • faktury,
 • cenové odhady atd.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

V trestním řízení účastníkům uplatňujícím občanskoprávní nároky v zásadě nevznikají žádné náklady (s výjimkou případných nákladů na vybraného zástupce). Náklady vznikají jen tehdy, pokud účastník uplatňující občanskoprávní nároky vyvolá trestní řízení vědomým podáním nepravdivého oznámení, nebo při subsidiární žalobě v případě, kdy je obžalovaný zproštěn viny.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Účastníci uplatňující občanskoprávní nároky nemusejí v trestním řízení využít služeb právníka. Určité oběti, zejména oběti, které trestným činem mohly být vystaveny násilí nebo nebezpečné hrozbě nebo mohla být ohrožena jejich sexuální integrita a sebeurčení, mohou v průběhu řízení požadovat podporu (právní poradenství a zastoupení advokátem), pokud je to nutné pro zachování jejich procesních práv za co možná nejvyšší možné míry zohlednění jejich osobní účasti (§ 66 odst. 2 trestního řádu). Oběti mají tuto právní podporu zdarma.

V případě finanční potřebnosti mohou i další oběti v rámci právní pomoci požádat o pomoc advokáta, pokud je to v zájmu spravedlnosti, zejména při prosazování nároků s cílem vyhnout se následnému občanskoprávnímu řízení (§ 67 odst. 7 trestního řádu).

V průběhu trestního řízení vedeného v Rakousku platí totéž i pro osoby žijící v zahraničí a osoby, které nemají rakouské občanství.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky se zamítá, pokud je zjevně neopodstatněné, bylo podáno pozdě nebo nebyla včas vyčíslena výše náhrady škody nebo odškodnění (§ 67 odst. 4 trestního řádu). O zamítnutí prohlášení o připojení rozhoduje až do vznesení obžaloby státní zastupitelství, poté rozhoduje soud (§ 67 odst. 5 trestního řádu).

Pokud je hlavní líčení ukončeno rozsudkem, rozhoduje soud rovněž o uplatňovaných soukromoprávních nárocích. Je-li obžalovaný zproštěn viny, je třeba účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky odkázat na občanskoprávní soud. Účastník uplatňující občanskoprávní nároky v takovém případě odškodnění neobdrží. Pokud je obžalovaný uznán vinným, může být buď i) uplatňovaný nárok (zcela nebo zčásti) přiznán, nebo ii) je žadatel odkázán na občanskoprávní soud. K odkazu na občanskoprávní soud navzdory uznání viny dochází tehdy, pokud se soukromoprávní nároky i přes úplné prošetření podkladů pro rozhodování ukázaly být neoprávněné, nebo výsledky trestního řízení neposkytly dostatečný základ ani pro částečné posouzení soukromoprávního nároku, ledaže by požadované podklady pro rozhodování mohly být zjištěny dokazováním, které výrazným způsobem nezpozdí rozhodnutí o vině a trestu.

Zamítnutí soukromoprávních nároků není v trestním řízení přípustné, tzn. že účastník uplatňující občanskoprávní nároky může své nároky uplatnit ještě u civilního soudu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud je prohlášení o připojení k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky zamítnuto státním zastupitelstvím, lze podat námitku z důvodu porušení práv (§ 106 trestního řádu), pokud je zamítne soud, lze podat stížnost (§ 87 odst. 1 trestního řádu).

Účastník uplatňující občanskoprávní nároky může (v omezených případech) proti odkazu na občanskoprávní soud z důvodu, že je obžalovaný zproštěn viny, podat žádost o zrušení rozsudku příp. opravný prostředek proti rozsudku z důvodu neplatnosti. Při odkazu na občanskoprávní soud navzdory odsouzení obžalovaného může podat odvolání na základě soukromoprávních nároků.

Mimo trestní řízení lze soukromoprávní nároky vždy vymáhat u občanskoprávního soudu.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Podle § 1 bodu 1 exekučního řádu (Exekutionsordnung) jsou právně závazné rozsudky trestních soudů o soukromoprávních nárocích exekučním titulem ve smyslu exekučního řádu. Každé exekuční řízení vyžaduje platný exekuční titul. O exekuci je třeba požádat u příslušného krajského soudu (Bezirksgericht), načež je po splnění všech předpokladů vydáno rozhodnutí o schválení exekuce. Na návrh oprávněné osoby se uskuteční exekuční úkony, např. prodej movitého majetku, převod pohledávek domáhajícímu se věřiteli nebo soudní dražba nemovitého majetku.

Rakouské ministerstvo spravedlnosti poskytuje na těchto internetových stránkách formuláře pro exekuční řízení:

Odkaz se otevře v novém okně.https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Exekution.aspx

Po schválení exekuce je exekuční řízení zásadně vedeno z moci úřední soudcem nebo soudním úředníkem. Úkony provádí soudní vykonavatelé, což jsou v Rakousku zaměstnanci soudu. Věřitel je vyzván k podání dalších návrhů pouze tehdy, pokud bez nich soud nebo soudní vykonavatel nemůže pokračovat v řízení nebo pokud jsou s úředním jednáním spojeny náklady.

Exekuce je vedena zpravidla tak dlouho, dokud není úspěšně završena, či ukončena proto, že dlužník věřiteli v průběhu řízení uhradil svůj dluh.

Poslední aktualizace: 22/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Polsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nárok lze uplatnit pouze u občanskoprávního soudu. V průběhu trestního řízení nemůžete podat žalobu, ale existují jiné způsoby, jak se u trestního soudu domoci nápravy škod.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní řízení vůči pachateli může být zahájeno nezávisle na probíhajícím trestním řízení. Nicméně uvědomte si, že občanskoprávní řízení může být pozastaveno do vynesení konečného rozhodnutí v trestním řízení. Pokud žalobu podáte po uzavření trestního řízení, ve kterém byl pachatel odsouzen, občanskoprávní soud nebude znovu provádět dokazování a přijme, co stanovil trestní soud jako prokázané.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

U občanskoprávního soudu můžete žádat náhradu škody za skutečnou ztrátu i ušlý zisk. Měli byste uvést částky, které žádáte od pachatele, a vysvětlit, čeho se týkají, a jak jste je vypočítali.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Pro tyto žádosti neexistuje žádný zvláštní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Když předložíte odsuzující rozsudek, nemusíte nic dokazovat. Občanskoprávní soud bude vázán zjištěními trestního soudu. Můžete však žádat o vyšší odškodné, musíte ale prokázat, že je váš nárok opodstatněný. Důkazy k potvrzení oprávněnosti vašich nároků mohou zahrnovat prohlášení svědků a doklady, např. účtenky nebo posudky.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Zpravidla se účtují příslušné soudní poplatky za podání žaloby v občanském řízení. Můžete nicméně požádat o osvobození od soudních poplatků, pokud prokážete, že nejste schopni je zaplatit.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Pokud si nemůžete dovolit obhájce, můžete požádat o soudem jmenovaného zástupce. Za tímto účelem byste soudu měli předložit žádost, společně s informacemi o vaší finanční situaci (na zvláštním formuláři).

O odškodnění můžete žádat, i když v Polsku nepobýváte trvale.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Nárok lze uplatnit pouze žalobou u občanskoprávního soudu. Soud žalobu zamítne, pokud neprokážete, že pachatel danou škodu způsobil, nebo pokud neprokážete výši dané škody. Nicméně pokud přiložíte trestní odsouzení, na základě kterého byl pachatel shledán vinným, občanskoprávní soud nebude moci žalobu zamítnout.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Proti rozsudku občanskoprávního soudu prvního stupně (sąd cywilny I instancji) se můžete odvolat k soudu druhého stupně (sąd II instancji). Pokud vás nezastupuje advokát, soud vás poučí o tom, jak podat odvolání.

V průběhu trestního řízení můžete požadovat náhradu těmito způsoby:

 1. můžete požádat, aby bylo pachateli uloženo kompenzační opatření (povinnost napravit škodu nebo poskytnout náhradu škody na utrpěnou škodu); pokud je značně obtížené nařídit pachateli, aby tak učinil, může soud místo toho pachateli nařídit, aby uhradil náhradu škody (nawiązka); můžete předložit žádost ústně při projednávání nebo písemně; vaše žádost bude přijata, pokud bude pachatel odsouzen, tj. shledán vinným z trestného činu, jehož následkem byla škoda či újma, jež jste utrpěl/a;
 2. pokud je pachatel odsouzen a je podmínečně odsouzen k trestu odnětí svobody, může mu soud nařídit částečně nebo v plném rozsahu nahradit škodu vámi utrpěnou následkem trestného činu, pokud není uloženo kompenzační opatření;
 3. pokud je řízení podmíněně zastaveno, musí soud pachateli přikázat nahradit škodu v plné výši či částečně.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Pokud je pachateli nařízeno škodu nahradit, poskytne vám soud jeden exemplář rozhodnutí. Pokud pachatel škodu nenahradí a je podmínečně odsouzen k trestu odnětí svobody, můžete požádat, aby byl trest vykonán.

Pokud bylo trestní řízení podmíněně zastaveno a pachatel nenahradil škodu, může čelit opětovnému zahájení řízení a odsouzení. Soud o tom rozhoduje při soudním přelíčení, kterého se můžete zúčastnit.

Rozsudek občanskoprávního soudu, který vám přizná náhradu škody, bude vykonán exekučním orgánem, konkrétně soudním úředníkem (komornik).

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Portugalsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

V Portugalsku se zpravidla nárok na náhradu škody musí uplatnit v rámci trestního řízení. Trestné činy, které jsou jako takové předmětem trestního řízení, mohou zároveň být důvodem založení občanskoprávní odpovědnosti do té míry, do jaké poškozují zájmy, které mohou být předmětem řízení o opravném prostředku týkajícího se škody na majetku v souladu s občanským právem.

Trestní řád zavádí zásadu, podle které musí být občanskoprávní nárok na náhradu škody, jehož základem je spáchání trestného činu, uplatněn v příslušném trestním řízení a lze o něm samostatně rozhodnout v občanském soudním řízení pouze v případech stanovených zákonem a vymezených v trestním řádu.

V případech, kdy má oběť bydliště v jiném členském státě Evropské unie a je obětí trestného činu spáchaného v jiném státě než státě, kde má bydliště, lze žádost požadující náhradu škody předložit orgánu, který je příslušný k posouzení takového nároku a rozhodnutí o něm ve státě, kde má bydliště. Ten pak musí žádost předat příslušnému orgánu státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Oběť musí svůj záměr uplatnit nárok na náhradu škody uvést, jakmile podá trestní oznámení, nebo před skončením vyšetřování. Následně bude informována o podání obžaloby a poté bude mít 20 dnů na uplatnění nároku na náhradu škody.

I kdyby nárok na náhradu škodu uplatněn nebyl, může soudce z vlastního podnětu a při zvážení poměrů oběti nařídit obžalovanému, aby oběti vyplatil určitou náhradu škody za způsobenou škodu, ledaže by proti tomu sama oběť vznesla námitku.

Oběti násilných trestných činů mohou nárok na náhradu škody uplatnit do jednoho roku po pravomocném rozhodnutí.

Pokud byla oběť v okamžiku spáchání trestného činu nezletilá, může nárok uplatnit do jednoho roku po dosažení zletilosti nebo přiznání plné svéprávnosti.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Nárok na náhradu škody může být uplatněn na základě:

 • Škody na majetku: včetně újem způsobených trestným činem (například náklady na nemocniční péči, konzultace, léky atd.) a dávek, které již oběť nepobírá (například mzda, která jí během pracovní neschopnosti přestala být vyplácena)
 • Psychické újmy: přestože této újmě nelze připsat finanční hodnotu, lze za ni získat finanční odškodnění (například újma, která narušuje kvalitu života, důstojnost, dobrou pověst, včetně fyzické bolesti, psychického obtíže nebo citové újmy).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne. Žádost musí jednoduše obsahovat stručný popis skutečností, na základě nichž je žádost založena, a je třeba uvést způsobené újmy a jejich hodnotu.

Pokud nicméně žádost obsahuje částku převyšující 5 000 EUR, je nutné uhradit soudní poplatek a žádost musí být předložena právníkem.

Náhrada škody vyplácená státem

 1. V případě násilných trestných činů může stát poskytnout odškodnění ve formě zálohy. Je třeba vyplnit Odkaz se otevře v novém okně.zvláštní formulář, ve kterém bude uvedena výše požadované náhrady škody, a dále je k formuláři nutné přiložit zvláštní dokumenty, jako je například přiznání k dani z příjmu oběti a žadatele (pokud jde o jinou osobu, než je oběť) za rok předcházející spáchání trestného činu, jakož i dokumenty odůvodňující náklady uvedené ve formuláři.
 2. U případů domácího násilí může stát přiznat odškodnění ve formě zálohy, přičemž je třeba vyplnit Odkaz se otevře v novém okně.zvláštní formulář. K žádosti musí být připojeny stejné dokumenty jako v případě žádosti v bodě a).

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Oběť musí předložit veškeré dokumenty, které dokládají způsobenou újmu (viz článek 1.1). Musí rovněž povolat svědky, kteří dosvědčí a potvrdí, že oběti byly újmy, jejichž náhradu žádá, způsobeny.

Je třeba v souvislosti s mojí žádostí uhradit nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Pokud je výše nároku nižší než 5 000 EUR, není nutné hradit žádný poplatek a žádost může být předložena samotnou obětí.

Pokud nárok převyšuje 5 000 EUR, musí být žádost předložena právníkem zastupujícím oběť a podléhá uhrazení soudního poplatku, ledaže by oběť měla právo na bezplatnou právní pomoc.

Pokud jde o oběti násilných trestných činů a trestných činů domácího násilí, je žádost o zálohovou platbu zaslána Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti a je osvobozena od hrazení jakýchkoli poplatků a nákladů obětí.

Pokud byl trestný čin spáchán na území jiného členského státu EU, lze žádost podat ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti, jestliže má žadatel obvyklé bydliště na území Portugalska.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, za určitých okolností můžete žádat o právní pomoc.

Oběť má nárok na právní poradenství a rady týkající se jejího postavení v rámci řízení.

Pokud si přejete připojit se k řízení jako poškozený, musíte si zažádat o právní pomoc v počáteční fázi řízení, nebo pokud si jako svědek přejete být doprovázen právníkem a nemáte finanční prostředky na pokrytí příslušných nákladů.

O právní pomoc můžete rovněž žádat v případě:

 • částečného nebo úplné osvobození od soudního poplatku,
 • jmenování právního zástupce a úhrady jeho odměny nebo
 • postupné úhrady soudního poplatku nebo odměny právníkovi.

Upozornění: O žádosti o právní pomoc rozhodují orgány sociálního zabezpečení na základě výpočetního vzorce, který bere v úvahu majetek žadatele, jeho příjem a výdaje. Žádost o právní pomoc musí být podána na formuláři, který je bezplatně k dispozici u orgánu sociálního zabezpečení. Formulář může být podán osobně, faxem, poštou nebo prostřednictvím internetu, v takovém případě je třeba vyplnit Odkaz se otevře v novém okně.elektronický formulář. K žádosti musí být přiložen soubor dokumentů, které dosvědčují, že je žadatel ve finanční tísni. Rozhodnutí bude učiněno do 30 dnů. Podáním této žádosti nevznikají oběti žádné náklady.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud nedojde k odsouzení za spáchání trestného činu.

Pokud oběť neprokáže způsobenou újmu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano. Proti rozhodnutí se lze odvolat, pokud jste se k řízení připojil/a v postavení poškozeného.

Můžete se také uchýlit k běžným prostředkům (občanským soudům), pokud z jakéhokoli důvodu nebylo o nároku rozhodnuto.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Ano. Pokud pachatel neuhradí náhradu škody dobrovolně, může se oběť náhrady škody domáhat u soudu, tj. požádat soud o výkon rozhodnutí, kterým by náhrada škody byla přiznána například prostřednictvím obstavení platu, bankovního účtu, nemovitého nebo movitého majetku, dokud nebude dosaženo hodnoty náhrady škody, která byla oběti přiznána.

Poslední aktualizace: 13/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Slovinsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Odškodné od pachatele trestného činu v trestním řízení může poškozený požadovat podáním občanskoprávní žaloby.

Návrh občanskoprávní žaloby se podává k orgánu, u kterého bylo podáno trestní oznámení (krajské státní zastupitelství), nebo u soudu, u kterého probíhá řízení.

Občanskoprávní žaloba se může týkat náhrady škody, vrácení věci nebo zrušení určitého právního úkonu.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní žaloba podaná z důvodu trestného činu se na žádost oprávněných osob řeší v trestním řízení, pokud se tím toto řízení nepřiměřeně nezdrží.

Návrh občanskoprávní žaloby v trestním řízení může být podán nejpozději do skončení hlavního líčení u soudu prvního stupně.

Pokud oprávněná osoba nepodá návrh občanskoprávní žaloby v trestním řízení před vznesením obžaloby, bude informována, že tak může učinit do skončení hlavního líčení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Oprávněná osoba musí přesně uvést svůj nárok a předložit důkazy (např. potvrzení, faktury, zdravotní dokumentaci). Přesné uvedení nároku znamená, že oprávněná osoba stanoví co nejpřesněji svůj nárok, pokud jde o druh a výši škody a způsoby nápravy škody.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Obsah nároku poškozené osoby je třeba prokázat obvyklým způsobem (např. potvrzením, fakturami, zdravotní dokumentací).

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, platí se soudní poplatek, a to za každou fázi řízení podle hodnoty nároku.

Poplatek za schválení návrhu občanskoprávní žaloby v trestním řízení (zcela nebo částečně) platí žalovaná strana.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

V soudním řízením jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávněni obdržet bezplatnou právní pomoc (za právní poradenství, právní zastoupení a v případě jiných právních služeb, nebo jako osvobození od úhrady nákladů soudního řízení) podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud poškozenému zcela nebo částečně přizná občanskoprávní nárok pouze při odsouzení pachatele (v rozsudku, ve kterém je obžalovaný uznán vinným), v ostatních případech (kdy informace z trestního řízení neposkytují spolehlivý základ pro úplné ani částečné rozhodnutí) se poškozené straně zcela nebo částečně doporučuje podat občanskoprávní žalobu, jelikož trestní soud nesmí nárok zamítnout.

I když soud vydá rozsudek, kterým je obžalovaný zproštěn obvinění, nebo je jím obvinění zamítnuto, nebo pokud svým rozhodnutím přeruší trestní řízení nebo žalobu zamítne, doporučí poškozené straně, aby žádala náhradu občanskoprávní žalobou.

Pokud soud uvede, že v trestních řízeních není příslušný, informuje poškozeného, že může podat svou občanskoprávní žalobu v trestním řízení příslušnému soudu, který zahájí řízení, nebo v něm bude pokračovat.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ne, neboť poškozený může napadnout rozsudek pouze tehdy, jde-li o rozhodnutí soudu o nákladech trestního řízení.

Jedinou výjimkou jsou případy, kdy státní zástupce převzal trestní stíhání od poškozené strany jako žalobce. Tehdy smí poškozený podat opravný prostředek ze všech důvodů, z nichž se smí napadnout rozsudek, včetně rozhodnutí o občanskoprávním nároku.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile se rozhodnutí o občanskoprávním nároku pravomocné, může poškozený soud, který rozhodoval v prvním stupni, požádat, aby vydal ověřenou kopii rozhodnutí s informací, že je rozhodnutí vykonatelné.

Rozsudek je vykonatelný, pokud se stal konečným a lhůta pro dobrovolné plnění uplynula. Příslušný soud vykoná pravomocný rozsudek, který představuje exekuční titul, podle ustanovení platných pro vykonávací řízení. Na základě exekučního titulu (rozsudku) se návrh na výkon rozhodnutí podá u příslušného okresního soudu s uvedením způsobu výkonu (např. srážky z platu, finanční prostředky v bance, movitý nebo nemovitý majetek).

V soudním řízení jsou cizinci (kteří nemají bydliště v Republice Slovinsko) oprávnění obdržet bezplatnou právní pomoc podle podmínky vzájemnosti nebo podle podmínek a v případech vymezených v mezinárodních smlouvách, které jsou pro Republiku Slovinsko závazné.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Slovensko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat

Právo na náhradu škody lze vůči pachateli uplatnit v trestním řízení ústně v zápise z jednání nebo zvláštní písemnou žádostí. Oběť, která má na základě právních předpisů nárok na náhradu škody vůči obžalovanému za škody způsobené trestným činem, má rovněž nárok předložit soudu žádost o vydání příkazu obžalovanému k úhradě náhrady škody za škody v rozsudku; oběť musí tuto žádost podat nejpozději na konci vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování. Žádost musí jasně uvádět důvody uplatnění nároku a výši požadované náhrady škody. V průběhu jednání je oběť informována o právu na náhradu škody a postupu výkonu tohoto práva.

Pokud existuje oprávněná obava, že vyhovění žádosti oběti o náhradu škody za škody způsobené trestným činem bude něco bránit či stát v cestě, lze nárok až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obžalovaného nebo jiných majetkových právech. Soud rozhoduje o zajištění majetku na základě návrhu státního zástupce či oběti; v přípravném řízení rozhoduje státní zástupce na základě návrhu oběti; státní zástupce může v přípravném řízení zajistit nárok i bez návrhu oběti, pokud to vyžaduje ochrana zájmů oběti, zejména pokud hrozí riziko prodlení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit

Aby byl nárok na náhradu škody v trestním řízení přiznán, musí oběť žádost podat do konce vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Aby soud v trestním řízení žádost o náhradu škody posoudil, musí oběť žádost podat řádně a včas. Žádost o náhradu škody podaná nejpozději na konci vyšetřování se považuje za včas uplatněný nárok, což v zásadě znamená, že je třeba ji podat před konečným prošetřením vyšetřovacího spisu. Uplatňovaný nárok na náhradu škody musí jasně uvádět důvody pro podání žádosti a výši náhrady škody, kterou oběť požaduje. V průběhu trestního řízení je poté soud vázán výší náhrady škody požadovanou obětí.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

V průběhu vyšetřování je třeba předložit důkazy, které prokazují odůvodněnost žádosti o náhradu škody a na základě kterých je možné spolehlivě vyvodit výši vniklé škody. V případě ublížení na zdraví může být v průběhu vyšetřování jmenován znalec, aby posoudil rozsah újmy na zdraví.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

S uplatněním nároku na náhradu škody nejsou spojeny žádné poplatky.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Pokud oběť uplatní nárok na náhradu škody a nemá dostatečné zdroje na úhradu souvisejících nákladů, může státní zástupce v přípravném řízení jmenovat advokáta jako jejího zástupce poté, co je vznesena obžaloba, nebo tak může učinit předsedající soudce v průběhu soudního řízení, a to i bez návrhu, pokud to považuje za nezbytné vzhledem k ochraně zájmů oběti. Oběť musí prokázat, že nemá dostatečné zdroje.

Požaduje se, aby orgán činný v trestním řízení oběti při prvním kontaktu poskytl písemné informace o jejích právech v trestním řízení a o organizacích podporujících oběti, včetně služeb, které poskytují. Součástí těchto služeb je rovněž právní pomoc.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud výsledek dokazování není základem pro vyhlášení povinnosti náhrady škody; nebo pokud jsou potřeba další důkazy nad rámec stíhání, aby bylo přijato rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano, oběť se proti takovému rozhodnutí týkajícímu se uplatnění nároku na náhradu škody může odvolat.

Pokud odvolání oběti není potvrzeno, může oběť následně uplatnit nárok na náhradu škody přímo vůči pachateli v občanskoprávním řízení. V případě násilných trestných činů může oběť požádat Ministerstvo spravedlnosti o odškodnění za újmu na zdraví a morální újmu v případě určitých trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jestliže pachatel dobrovolně nesplní své povinnosti, jak je v trestním řízení nařídil soud, získá oběť exekuční titul, když se takové soudní rozhodnutí stane vykonatelným, který může použít vůči pachateli v rozsahu povinného vynucení rozhodnutí ve vykonávacím řízení. V takových případech může oběť požadovat právní pomoc právního zástupce.

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Finsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nároky na náhradu škody (respektive žádosti o odškodnění) vyplývající z trestného činu se obvykle zpracovávají v rámci stejného soudního procesu jako trestní věc, jejich projednávání však lze rovněž postupit do samostatných řízení.

Můžete požádat státního zástupce, aby váš nárok na náhradu škody za daný trestný čin uplatnil před soudem. Je dobré o tom informovat policii během předběžného vyšetřování. Státní zástupce může nárok na náhradu škody uplatnit vaším jménem, pokud je daná záležitost jasná a jednoduchá. Pokud státní zástupce nárok na náhradu škody vaším jménem neuplatní, bude vás informovat písemně.

Svůj nárok na náhradu škody (žádost o odškodnění) můžete u soudu uplatnit také sami během řízení v trestní věci, nebo tak za vás může učinit právní poradce.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Pokud požadujete odškodnění od pachatele, musíte to oznámit policii během předběžného vyšetřování, nebo nejpozději před soudem, když soud věc projednává.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, může požadovat náhradu:

 • majetku rozbitého nebo ztraceného v souvislosti s újmou,
 • jakýchkoli nákladů na zdravotní péči a jiných nezbytných nákladů,
 • ušlého zisku,
 • bolesti a jiných dočasných problémů,
 • trvalých problémů a
 • duševního strádání. Za duševní strádání může být odškodnění vyplaceno, pokud dané jednání:
  • narušilo vaši svobodu, mír, čest nebo soukromý život,
  • diskriminovalo vás,
  • porušilo vaši osobní integritu nebo
  • jiným způsobem vážně narušilo vaši lidskou důstojnost.

Vaši blízcí příbuzní mohou mít rovněž nárok na přiměřené odškodnění nezbytných nákladů a ušlého zisku, které jim vznikly následkem péče o vás z důvodu zranění, která jste utrpěli následkem trestného činu.

Pokud jste zorganizovali pohřeb osoby, která zemřela následkem trestného činu, máte právo požadovat od pachatele náhradu nákladů, které vám v souvislosti s pohřbem vznikly. Rodiče, děti a manžel zemřelého nebo jiná srovnatelná osoba zemřelému zvláště blízká mají rovněž právo na přiměřenou náhradu nákladů na pohřeb, které jim vznikly.

Soud může nařídit pouze to, co jste nárokovali jako zúčastněná strana, nic jiného, nic navíc. Žádosti o odškodnění, které předložíte, jsou tedy horní hranicí odškodnění, které bude nařízeno. Máte rovněž právo požadovat úrok z částky odškodnění, které nárokujete. Pokud jste byli předvoláni, abyste objasnili danou záležitost u soudu osobně, máte právo získat denní příspěvek a náhradu cestovních výdajů a ušlého zisku.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Neexistuje žádný zvláštní formulář.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Musíte prokázat výši škody doložením nákladů způsobených trestním činem. Je rovněž nutné doložit jakýkoli ušlý zisk, spoluúčast na pojištění a cestovní a jiné náklady související s objasněním případu, pro který se požaduje odškodnění.

V případě bolesti a jiných dočasných problémů, jakož i trvalých problémů se odškodnění určuje s ohledem na povahu a závažnost újmy, povahu a dobu trvání nezbytné péče a dobu trvání problému. Odškodnění trvalých následků se určuje s ohledem na povahu a závažnost nemajetkové újmy a věku osoby, která problém utrpěla. Jakékoli zvláštní zhoršení kvality života osoby, která utrpěla nemajetkovou újmu, může být rovněž zohledněno jako faktor pro zvýšení výše přiznaného odškodnění. K prokázání potřebujete prohlášení lékařů vysvětlující povahu zranění a péči potřebnou pro jejich léčbu.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Za projednávání věci u okresního soudu (käräjäoikeus) se neúčtují žádné soudní výlohy, pokud je žádost o odškodnění projednávána společně s obžalobou podanou státním zástupcem. Pokud jsou nároky na náhradu škody uplatněny jako samostatná občanská věc, účtují se v souvislosti s projednáváním věci soudní výlohy.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Pokud splňujete podmínky pro získání právní pomoci, můžete právní pomoc získat jak pro předběžné vyšetřování, tak pro soudní řízení. Oběť domácího násilí, sexuálního trestného činu nebo závažného trestného činu proti životu, zdraví nebo svobodě oběti může mít nárok na poradce placeného ze státních prostředků. Právní pomoc lze získat v případech projednávaných finskými soudy, i když nežijete ve Finsku.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Pokud jste během předběžného vyšetřování uvedli, že chcete žádost o odškodnění podat sami nebo prostřednictvím advokáta, nebo pokud státní zástupce vaši žádost nepřijme, okresní soud se vás zeptá, zda chcete vznést nějaké nároky na odškodnění. Okresní soud může stanovit termín, do kterého je zapotřebí tomuto soudu zaslat žádost o odškodnění. Nepodání písemné žádosti může znamenat, že okresní soud se nebude zabývat žádostí o odškodnění, kterou podáte později.

Soud vaši žádost o odškodnění odmítne, pokud budou na její podporu předloženy nedostatečné důkazy.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Pokud chcete podat opravný prostředek proti rozhodnutí okresního soudu, měli byste tento soud informovat o vaší nespokojenosti do sedmi dní ode dne, kdy byl vydán rozsudek. Jakmile soud o vaší nespokojenosti informujete, můžete proti rozsudku podat opravný prostředek příslušnému odvolacímu soudu (hovioikeus). Opravný prostředek musíte k okresnímu soudu zaslat do 30 dní ode dne vynesení rozsudku okresního soudu. Zpravidla budete potřebovat souhlas s dalším projednáváním, aby se odvolací soud mohl vaší věcí řádně zabývat.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody (odškodnění), jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Pokud obžalovaný dobrovolně neuhradí nařízené odškodnění, můžete požádat, aby výkon vašeho nároku zajistil soudní exekutor. Soudnímu exekutorovi byste měli zaslat žádost o výkon nároku a přiložit k ní soudní rozhodnutí potvrzující váš nárok na náhradu škody. Žádost o výkon nároku se podává soudnímu exekutorovi podle místa, kde dlužník žije nebo má místo bydliště. Pokud existuje více dlužníků, kteří žijí v různých lokalitách, stačí žádost podat jednomu soudnímu exekutorovi. Podrobnější pokyny k podání žádosti o odškodnění si můžete vyžádat od exekučního úřadu (ulosottovirasto). Kontaktní údaje exekučních úřadů naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde (ve finštině, švédštině a v angličtině).

Poslední aktualizace: 13/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Švédsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Nejprve se obraťte na policii nebo na státní zastupitelství. Mají rovněž povinnost prošetřovat nároky na náhradu škody (žádosti o odškodnění) poškozených. Pokud nemáte během řízení k dispozici pomoc od vlastního právního zástupce, státní zástupce je obecně povinen pomoci prosazovat rovněž nároky poškozeného vůči pachateli, je-li tento nárok uplatněn v rámci trestního řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost by měla být předložena co nejdříve během policejního vyšetřování, aby bylo možné ji prošetřit a shromáždit důkazy. Žádost je nicméně možné předložit až do začátku hlavního líčení ve věci.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Švédské právo občanskoprávní odpovědnosti za škodu je založeno na kompenzaci – poškozený se musí pokud možno ocitnout ve stejné finanční situaci, jako kdyby k žádné škodě nebo újmě nedošlo. To znamená, že nárok na náhradu škody může být uplatněn za veškeré finanční ztráty způsobené danou újmou nebo škodou. Poškozený má však povinnost škody omezit, je-li to možné.

Odškodnění může být přiznáno za:

 • úraz, který zahrnuje náklady (na zdravotní péči atd.), za ušlý zisk, fyzické nebo duševní utrpení dočasné povahy (bolest a utrpení), trvalé fyzické poškození (zmrzačení) a trvalé postižení (neschopnost);
 • za porušení osobní nedotknutelnosti, v situacích, kdy se trestný čin dotkl osoby oběti, její svobody, míru nebo cti a za předpokladu, že je toto narušení závažné;
 • za majetkovou újmu, např. za ukradený či poškozený majetek;
 • za čistě finanční újmu, tj. čistě finanční újmu vyplývají například z podvodu nebo zpronevěry.

Žádost by měla být specifikována v rámci příslušných okruhů a současně by mělo být poskytnuto také shrnutí celé žádosti. Žadatel má nárok na úroky ode dne spáchání trestného činu nebo od jiného, pozdějšího data, kdy došlo ke škodě. Žádost o úroky je rovněž třeba předložit, aby o ní mohl soud rozhodnout.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Policie a státní zastupitelství mají zvláštní formuláře pro žádosti v rámci práva občanskoprávní odpovědnosti, které můžete použít.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Některé z důkazů, které jsou nezbytné pro obdržení odškodnění, obvykle tvoří součást policejního vyšetřování a státní zástupce je může využít na podporu svých tvrzení. Týká se to například okolností vztahujících se k trestnému činu a škody způsobené trestným činem.

Poškozený musí být schopen předložit důkazy vztahující se k její žádosti, například důkazy o nákladech (účtenky), ušlém zisku (důkazy o zranění / pracovní neschopnosti a příjmu, o který tak daná osoba přišla), majetkové újmě (dokumenty prokazující hodnotu zničeného majetku nebo náklady na opravu poškozeného majetku nebo o poklesu hodnoty poškozeného majetku).

V případě odškodnění za porušení práva nemusí poškozený předkládat žádné speciální důkazy. Odškodnění bude vycházet z posouzení trestného činu.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ne, je-li žádost o odškodnění vznesena v rámci trestního řízení, nepojí se s ní žádné poplatky.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Jakožtopoškozený máte nárok na svou vlastní právní pomoc během trestního řízení. Toto platí například v případě závažného násilného trestného činu, sexuálního trestného činu, domácího násilí, jakož i v případech, kde je jasná potřeba právní pomoci. Pokud si přejete tuto právní pomoc obdržet, můžete informovat policii nebo státní zastupitelství, které vaši žádost postoupí soudu, jenž následně rozhodne, zda vám bude právní zástupce žalující strany přidělen, či nikoli. Právní zástupce poškozeného strany může poskytnout pomoc a podporu během procesu a rovněž připraví a bude vymáhat žalobu na náhradu škody. Je-li vám zástupce poškozného přidělen, náklady na jeho služby uhradí stát.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Je velmi neobvyklé, aby soud zamítl občanskoprávní nárok uplatněný v rámci trestního řízení, avšak formálně to lze.

Občas může dojít k tomu, že soud projednání trestní věci a občanskoprávního nároku od sebe oddělí. K této situaci může dojít, je-li žádost o odškodnění komplikovaná, nebo nebyla-li řádné připravena a projednání trestní věci by se tak v důsledku toho mohlo opozdit. Skutečnost, že jsou tyto záležitosti od sebe odděleny, znamená, že je nejprve rozhodnuto v trestní věci a soudní projednání občanskoprávního nároku proběhne později. Důsledkem je skutečnost, že státní zástupce vám již nemůže pomoci při uplatňování nároku podle občanskoprávních předpisů. Obecně je pro poškozeného lepší, je-li záležitost občanskoprávního nároku náležitě připravena, aby o něm mohlo být rozhodnuto v rámci trestní věci.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Soud je vždy povinen poskytnout poučení o možnostech odvolání. Tato poučení stanoví podmínky, za jakých je možné se v příslušné situaci odvolat.

Odškodnění hrazené z pojistného obvykle není předmětem soudního jednání ve věci občanskoprávní odpovědnosti, což znamená, že škoda nebo újma může být oznámena pojišťovně.

V souvislosti s odškodněním za škodu způsobenou trestným činem platí následující. Je-li pachatel schopen odškodnění zaplatit, musí být nárok vždy nejprve vznesen vůči pachateli. Není-li pachatel schopen zaplatit a poškozeného nelze za škodu nebo újmu, kterou utrpěl, odškodnit jinak, pak může být odškodnění za škodu způsobenou trestným činem vyplaceno dokonce i tehdy, když poškozený vůči pachateli neuplatnil nárok v občanskoprávním řízení.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Jakmile rozsudek nabude právního účinku, soud ho zašle švédskému donucovacímu orgánu (Kronofogden). Švédský donucovací orgán se poté zeptá, zda chcete s vymáháním svého nároku pomoci. Pokud řeknete ano, švédský donucovací orgán prošetří aktiva pachatele. Pokud je pachatel schopen zaplatit, váš nárok bude uhrazen. Pokud však pachatel není schopen zaplatit, úředník donucovacího orgánu vás o této skutečnosti informuje. Pokud vám odškodnění za újmu nebo škodu nebylo vyplaceno z vaší pojistky, máte nárok na to, aby vám odškodnění za škodu způsobenou trestným činem vyplatil stát.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Anglie a Wales

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Zákonná náhrada škody je odškodnění, obvykle ve formě peněžní částky, jež má být vyplaceno určité osobě jako náhrada za ztrátu nebo újmu. Tyto nároky se obecně uplatňují u občanskoprávních soudů a obvykle nemají žádnou vazbu na trestný čin nebo pachatele. O odškodnění však můžete požádat v případě, že jste utrpěli újmu v důsledku násilného trestného činu – jedná se o náhradu v trestním řízení, která se liší od žádosti o odškodnění podle občanského přestupkového práva.

Soud může vydat příkaz k náhradě škody, který požaduje, aby pachatel oběť finančně odškodnil, především za zranění, ztrátu nebo škodu.  Vláda je přesvědčena, že je důležité, aby pachatelé mohli své trestné činy napravit, a v posledních letech byl tento režim posílen tím, že soudy jsou povinny ve vhodných případech zvážit vydání příkazu k odškodnění, a zrušením maximální hranice odškodnění ve výši 5 000 GBP týkající se pachatelů starších 18 let v řízení před nižším soudem. Pravomoc nařídit odškodnění obětí znamená, že soudy mohou jako nápravné opatření vydat příkaz k odškodnění, který odpovídá majetkové situaci pachatele.

Pokud jste v důsledku jednání nebo nečinnosti jiné osoby utrpěli újmu, například ztrátu příjmu, majetku nebo i zranění, můžete být oprávněni uplatnit nárok na odškodnění za tuto újmu. Tento nárok se podává u občanskoprávních soudů a je zcela nezávislý na tom, zda je vedeno trestní řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Občanskoprávní nárok je zcela oddělen od trestního řízení. Skutečnost, že pachatel byl odsouzen, však může být použita jako podpůrný důkaz občanskoprávního nároku, který prokazuje, že pachatel se dopustil činu, z něhož byl obviněn. V některých případech proto může být vhodné před podáním občanskoprávního nároku vyčkat, než bude trestní řízení uzavřeno.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V rámci občanskoprávního nároku existují různé kategorie náhrady škody v závislosti na ztrátě, škodě nebo způsobené újmě, v zásadě však můžete žádat o náhradu finanční ztráty, příjmu, škody na majetku apod. nebo (v případě zranění) o odškodnění za bolest, utrpení a snížení výdělečné schopnosti. Případné přiznání náhrady škody je stanoveno tak, aby vaše situace byla opět taková, jako kdyby k dané události nedošlo. Měly by být specifikovány jednotlivé kategorie ztrát.

Jakákoli náhrada škody přiznaná v občanskoprávním řízení sníží o odpovídající částku odškodnění poskytované v rámci systému odškodnění za újmu způsobenou trestným činem.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano, žádosti se v Anglii a Walesu podávají na formuláři pro uplatnění nároku označeném jako Form N1. Další informace viz: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. U nároků v rámci Evropy, které se týkají částky nižší než 5 000 EUR, lze ve sporných věcech uplatnit postup evropského řízení o drobných nárocích nebo evropský platební rozkaz. Také viz https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

U nároku v občanskoprávním řízení je nezbytné, aby byly skutečnosti, které jsou předmětem stížnosti, prokázány na základě převažující pravděpodobnosti. Pro splnění této podmínky bude tedy nezbytné předložit dostatečné důkazy o chování žalované strany, které údajně způsobilo ztrátu, a důkazy o tom, že toto chování bylo příčinou dané ztráty. Bude rovněž nutné prokázat výši ztráty a příslušné nezbytné důkazy budou záviset na požadované náhradě; obvykle budou zahrnovat stvrzenky, prodejní doklady, výplatní pásky a podobné doklady v případě finanční ztráty a lékařské zprávy v případě újmy na zdraví.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, poplatky jsou účtovány a jsou závislé na hodnotě nároku, podrobnější informace viz: Odkaz se otevře v novém okně.https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Právní pomoc v občanskoprávních věcech je velmi omezená a závisela by na povaze nároku. Není pravděpodobné, že by byla k dispozici právní pomoc pro jednotlivce, který nemá obvyklé bydliště ve Spojeném království. Více informací naleznete zde: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility. Žadatelé v občanskoprávním řízení jsou zastupováni převážně na základě dohody o podmíněné odměně, často označované jako dohoda „no-win, no-fee“ (bez výhry žádná odměna). Odkaz se otevře v novém okně.https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Občanskoprávní žaloba se nepodává u trestního soudu. Tyto záležitosti jsou vzájemně nezávislé.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Rozhodnutí využití o opravného prostředku ve věci výsledku občanskoprávního řízení bude záviset na okolnostech. Více informací naleznete zde: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Podle právního řádu Anglie a Walesu je volba metody výkonu rozhodnutí plně na věřiteli z daného rozsudku. Občanskoprávní soudy nabízejí řadu různých metod, jimiž může věřitel vymáhat rozsudek ve svůj prospěch. K těmto metodám patří exekuční příkazy, obstavení příjmů, přikázání pohledávky, obstavení nemovitosti a příkazy k prodeji. Více informací naleznete zde: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Severní Irsko

Tyto otázky se týkají záležitostí relevantních z hlediska žadatele, jeho zástupce a soudů.

 

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

-

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

-

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

-

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

-

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

-

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

-

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

-

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

-

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

-

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

-

Poslední aktualizace: 02/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Skotsko

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Pokud obviněný přizná vinu nebo je shledán vinným, může mu soud nařídit, aby vám zaplatil odškodnění.  Soud vás bude kontaktovat, pokud bude vydán příkaz k odškodnění. Jestliže odškodnění nechcete, informujte prosím co nejdříve správní oddělení Korunního soudu a útvar státního zastupitelství (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Není relevantní.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Není relevantní.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Není relevantní.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Není relevantní.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Není relevantní.

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Není relevantní.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Není relevantní.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Není relevantní.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.