Erstatningskrav mod gerningsmanden

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre tiltag gældende mod en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

I Bulgariens strafferetsplejelov (Nakazatelno-procesualen kodeks) er proceduren for, hvordan ofre for forbrydelser kan kræve erstatning under en straffesag, fastsat. Hvis offeret ikke fremsætter et erstatningskrav under straffesagen eller mener, at den tildelte erstatning ikke dækker alle de lidte tab, har offeret ret til at rejse en erstatningssag efter loven om forpligtelser og kontrakter (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) ved en civilret, som vil behandle sagen i henhold til civilretsplejeloven (Grazhdanski procesionalen kodeks).

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte et krav?

Et civilt krav om erstatning og om inddragelse af offerets civile sag i proceduren skal fremsættes inden det forberedende retsmøde ved retten i første instans. Retten udsender en meddelelse om det forberedende retsmøde. Senest syv dage efter modtagelsen af meddelelsen kan offeret eller vedkommendes efterkommere anmode om at få den civile sag eller private retsforfølgelse inddraget, mens juridiske personer kan gøre dette som en civil part.

Hvad kan jeg anmode om i kravet, og hvordan bør jeg fremsætte det (skal jeg angive et samlet beløb og/eller angive de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?

Det civile krav kan fremsættes af offeret eller offerets advokat. Begæringen kan være mundtlig eller skriftlig. Det civile krav skal indeholde: sagsøgerens og den sagsøgtes fulde navn, den straffesag, hvori det civile krav rejses, den strafbare handling, der har forårsaget skaden, og erstatningskravets karakter og størrelse. Det civile krav i retssagen kan rejses over for tiltalte og over for andre personer med civilretligt ansvar for den skade, der er forårsaget af den strafbare handling.

Findes der en specifik formular til sådanne krav?

Nej, det gør der ikke.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

Beviserne skal fremlægges under retssagen. Den part, der rejser den civile sag, har ret til at: deltage i retssagen, anmode om en beskyttelsesforanstaltning for at sikre det civile krav, gennemgå sagens akter og indhente de nødvendige uddrag, afgive forklaring, indgive anmodninger, bemærkninger og indvendinger og anfægte de af rettens beslutninger, som måtte krænke partens rettigheder og retsbeskyttede interesser.

Er der retsgebyrer eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

Offeret skal ikke betale retsgebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med offerets civile krav.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få retshjælp, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Offeret eller den part, der anlægger den civile sag, kan udpege en advokat. Hvis offeret/den civile part dokumenterer, at han/hun ikke har råd til en advokat, men ønsker at benytte en, og dette er i overensstemmelse med hensynet til en retfærdig rettergang, beskikker retten i første instans en advokat.

Hvornår vil den strafferetlige domstol afvise kravet eller nægte at træffe afgørelse i min sag mod gerningsmanden?

Retten i første instans træffer afgørelse vedrørende det civile krav og bekendtgør sin afgørelse under det forberedende retsmøde. Hvis retten afviser at træffe afgørelse vedrørende kravet, skal den begrunde dette. Afvisningen kan ikke appelleres til højere ret.

Kan jeg appellere en sådan afgørelse eller bringe andre retsmidler i anvendelse?

En strafferetlig domstols afvisning af at træffe afgørelse vedrørende et civilt krav kan ikke appelleres. Offeret har ret til at rejse en erstatningssag ved en civil domstol, hvor sagen behandles efter loven om forpligtelser og kontrakter. Hvis straffesagen verserer, udsættes det civile krav ved en civil domstol, indtil straffesagen er afsluttet.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan kan jeg da sikre, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få i denne forbindelse?

Når gerningsmanden er blevet dømt, kan offeret indgive en begæring om en fuldbyrdelsespåtegnelse. En fuldbyrdelsespåtegnelse giver offeret mulighed for at anmode en foged om at inddrive den erstatning, som retten har tilkendt vedkommende.

Sidste opdatering: 25/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.