Erstatningskrav mod gerningsmanden

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

Et erstatningskrav med civilretlig partsstilling, der fremsættes i forbindelse med en straffesag, behandles på begæring af den forurettede under straffesagen, hvis dette ikke forsinker sagen betydeligt. (Artikel 153, stk. 1, i strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku)

Kravet med civilretlig partsstilling kan fremsættes af den forurettede. (Artikel 154, stk. 1, i strafferetsplejeloven)

Kravet med civilretlig partsstilling i forbindelse med en straffesag indgives til den myndighed, hvor der er rejst tiltale, eller til den ret, som behandler sagen. (Artikel 155, stk. 1, i strafferetsplejeloven)

På hvilket tidspunkt under straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Et krav med civilretlig partsstilling kan indgives indtil datoen for bevisførelse ved retten i første instans. (Artikel 155, stk. 2, i strafferetsplejeloven)

Hvad kan erstatningskravet omfatte, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt arbejdsfortjeneste og krav på renter)?

Et krav med civilretlig partsstilling kan vedrøre et krav, der er fremsat under sagen. (Artikel 153, stk. 2, i strafferetsplejeloven)

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Der findes ingen specifik formular til dette.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Den person, der er beføjet til at fremsætte kravet, skal afgive præcise oplysninger herom og fremlægge beviser. (Artikel 155, stk. 3, i strafferetsplejeloven) Typen og omfanget af beviser er ikke fastsat ved lov.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Der skal ikke betales retsafgifter eller afholdes andre udgifter i forbindelse med fremsættelse af et krav med civilretlig partsstilling.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ofre for forbrydelser med en strafferamme på mindst fem års fængsel, som er blevet alvorligt påvirket af forbrydelsen, har, når de fremsætter et krav med civilretlig partsstilling, ret til en bistandsadvokat, hvis honorar afholdes af staten. (Artikel 43, stk. 2, i strafferetsplejeloven) Denne ret er ikke begrænset af den forurettedes permanente bopæl.

I hvilke tilfælde vil kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav mod skadevolderen?

En dom, hvor den tiltalte dømmes skyldig, kan imødekomme den forurettedes krav med civilretlig partsstilling, eller den kan delvist imødekomme kravet og pålægge den forurettede at indgive et særskilt søgsmål. Hvis oplysningerne fra straffesagen ikke udgør et pålideligt grundlag for fuld eller delvis domfældelse, skal retten pålægge den forurettede at indgive et særskilt søgsmål.

Hvis retten frifinder den tiltalte, eller hvis anklagen afvises, eller straffesagen udsættes ved afgørelse, pålægges den forurettede at indgive et særskilt civilt søgsmål. Hvis retten erklærer sig inkompetent, pålægges den forurettede at indgive et særskilt civilt søgsmål i forbindelse med indledningen eller fortsættelsen af straffesagen ved den kompetente ret (artikel 158, stk. 2 og 3 i strafferetsplejeloven).

Kan jeg appellere en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

En forurettet kan anfægte en dom for så vidt angår rettens afgørelse om sagsomkostningerne og afgørelsen om kravet med civilretlig partsstilling. Hvis statsanklageren har overtaget retsforfølgelsen fra den forurettede som civil anklager, kan sidstnævnte appellere enhver del af afgørelsen, der kan anfægtes. (Artikel 464, stk. 4, i strafferetsplejeloven)

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

På begæring af den beføjede person kan der træffes afgørelse om foreløbige retsmidler for at sikre det civilretlige krav under den straffesag, der er rejst som følge af en forbrydelse.

En sådan afgørelse træffes af undersøgelsesdommeren. Efter tiltalerejsningen træffer anklagekammeret en afgørelse, og den ret, der behandler sagen, leder retsforhandlingerne. En appel af afgørelsen om den foreløbige foranstaltning udsætter ikke dens fuldbyrdelse. (Artikel 160, i strafferetsplejeloven)

Sidste opdatering: 26/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.