Erstatningskrav mod gerningsmanden

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre retsmidler gældende mod en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

Det hører under straffedomstolens generelle kompetence at tilkende ofre begrænset erstatning i forbindelse med straffesager, forudsat at den tiltalte kendes skyldig. Denne kompetence er dog sjældent blevet anvendt, og slet ikke i de seneste årtier.

Ethvert offer har dog i sådanne sager ret til at søge erstatning ved at anlægge et civilt søgsmål mod gerningsmanden.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Erstatningskravet fremsættes efter, at straffesagen er afsluttet i form af et civilt søgsmål. Det bør bemærkes, at dette er uafhængigt af og adskilt fra straffesagen.

Hvad kan jeg kræve, og hvordan skal jeg fremsætte mit krav (skal jeg angive et samlet beløb og/eller angive de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?

Du kan fremsætte erstatningskrav for ethvert tab eller enhver skade, der er lidt, ved at redegøre for de individuelle skadetyper såsom fysiske skader, svie og smerte, indtægtstab og lovpligtige renter.

Findes der en særlig formular til brug ved sådanne krav?

Ja, en stævning. Denne formular indgives til sekretariatet for domstolens justitskontor. Den kan enten indeholde hele sagsøgers krav eller en kort beskrivelse af kravet, som derefter følges op af en mere omfattende rapport vedrørende erstatningskravet.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

Den dokumentation, der er skal fremlægges til støtte for dit krav, skal bevise den skade, som er lidt.

Er der retsgebyrer eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

Ja, der er gebyrer og omkostninger forbundet med indgivelsen af et erstatningskrav afhængigt af størrelsen heraf.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få retshjælp, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Du kan få retshjælp i hvilken som helst fase af sagen, forudsat at du er berettiget dertil, dvs. hvis du opfylder de ved lov fastsatte kriterier. I civile søgsmål forbindes retshjælp med menneskerettighedskrænkelser i henhold til de konventioner, der er fastsat ved lov. Retshjælp omfatter gratis rådgivning, hjælp og advokatbistand, og dette gælder også for personer med bopæl i et andet land.

I hvilke tilfælde kan straffedomstolen afvise mit krav eller nægte at efterkomme mit krav mod gerningsmanden?

Ikke relevant - se ovenfor.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller gøre brug af andre retsmidler/få fyldestgjort mit krav på anden vis?

Ikke relevant - se ovenfor.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan kan jeg da sikre, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få i denne forbindelse?

Med henblik på at sikre, at afgørelsen om erstatning fuldbyrdes, forkyndes den for den tiltalte (gerningsmanden), som skal efterkomme den. I tilfælde af manglende overholdelse af afgørelsen kan sagsøger (ofret) indlede en fuldbyrdelsessag for at tilpligte den tiltalte til at efterleve afgørelsen.

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.