Erstatningskrav mod gerningsmanden

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Du har ret til at indtræde som civil part i straffesagen mod skadevolderen. I så fald kan retten i sin endelige afgørelse udover straffen også forpligte skadevolderen til at betale erstatning. Derudover kan du også gøre din ret til erstatning gældende særskilt i et civilt søgsmål.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Når som helst indtil det første retsmøde, før bevisoptagelse.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Det er nødvendigt at specificere, hvad ofret kræver, og angive og dokumentere de enkelte skader.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Nej.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Det er op til dig at beslutte, hvilke beviser du vil fremlægge for retten for at gøre dit krav gældende. Der kræves naturligvis omfattende og overbevisende beviser, hvis afgørelsen skal være til din fordel.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Nej.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ja, for egen regning.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Hvis du ikke har påvist skadernes omfang, eller hvis den nødvendige bevisoptagelse forlænger straffesagen. I så fald henviser retten dit erstatningskrav til civilretlige retsmidler.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Du har ret til at klage, indtil der afsiges dom om erstatningen.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Hvis skadevolderen ikke gør, hvad vedkommende er blevet pålagt, kan du anmode retten om, at afgørelsen fuldbyrdes ved hjælp af en stævningsmand.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.