Erstatningskrav mod gerningsmanden

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller anden form for skadesløsholdelse fra en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

Ansøgerens krav på erstatning kan medtages under straffesagens behandling ved domstolene. I dette tilfælde kan dommeren vælge at realitetsbehandle kravet eller at undlade dette. Dette kan afhænge af, om skadevolderen bestrider kravet eller ej, ligesom det spiller ind, om der er dokumentation for kravet, herunder kravets størrelse.

Kravet skal være fremsat i retten over for gerningsmanden enten skriftligt eller mundtligt, så gerningsmanden har mulighed for at forholde sig til påstanden. Dette kan ske ved personlig tilstedeværelse under retssagen eller gennem en repræsentant (typisk en bistandsadvokat).

Kravet kan også fremsættes over for politiet, der herefter medtager kravet i en evt. retssag ved domstolene.

Selv om kravet er blevet behandlet ved domstolene under straffesagen, kan ansøgeren stadig sende ansøgningen til Erstatningsnævnet. Dette er særligt relevant i tilfælde, hvor skadevolderen ikke udbetaler erstatning i henhold til dommen.

På hvilket tidspunkt under straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Erstatningskrav kan fremsættes allerede ved første afhøring hos politiet og bør senest fremsættes i forbindelse med hovedforhandlingen i retten.

Hvilke erstatningsposter kan jeg anmode om, og hvordan skal jeg præsentere det (angivelse af et samlet beløb og/eller specificere de enkelte tab, mistet indtjening mv.)?

Hvis der er lidt et tab, som gerningsmanden er ansvarlig for, kan tabet kræves erstattet. Erstatningsansvarsloven indeholder bl.a. forskellige erstatningsposter, som en skadelidt kan kræve dækket.

Erstatningsposterne er bl.a.:

 • Behandlingsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Erhvervsevnetab
 • Tab af forsørger
 • Begravelsesudgifter
 • Tort
 • Krænkelse
 • Tingsskade
 • Formueskade

Er der en blanket for sådanne krav?

Erstatningsnævnets ansøgningsblanket kan anvendes. Nævnet anbefaler, at du som ansøger benytter blanketten, men det er ikke et krav.

Hvilke beviser skal jeg fremføre for at støtte mit krav?

Det afhænger af, hvad der søges om erstatning for. Tabet bør være sandsynliggjort, og for nogle posters vedkommende stilles der krav om egentlig dokumentation for tabets størrelse.

Dokumentation kan f.eks. bestå i kvitteringer for afholdte udgifter i anledning af straffelovsovertrædelsen. Herudover anvendes ofte lægejournal og lægeerklæringer i forhold til fastlæggelse af skadens omfang. Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab bør ansøgeren indsende dokumentation for sin indtjening både før og efter tilskadekomsten i form af lønsedler, årsopgørelser og evt. erklæring fra arbejdsgiveren.

Finder retten, at kravet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, og bestrider gerningsmanden at ville betale erstatningen, risikerer skadelidte, at retten ikke vil tage erstatningskravet under påkendelse i straffesagen.

Er der retsafgift eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

Nej. Hvis kravet fremsættes i forbindelse med straffesagen, er der ikke omkostninger forbundet hermed for skadelidte.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under behandling? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i landet, hvor sagen finder sted?

Ja. Som skadelidt har du under visse betingelser mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat uden udgift for dig.

Hvornår vil retten afvise eller nægte at træffe afgørelse om mit krav mod gerningsmanden?

Retten kan på ethvert tidspunkt under straffesagen nægte at forfølge et borgerligt krav, når retten finder, at dets behandling under straffesagen ikke kan ske uden væsentlig ulempe.

Finder retten, at de oplysninger der foreligger til støtte for kravet, er ufuldstændige, eller at den domfældelse eller frifindelse, som finder sted vedrørende straffelovsovertrædelsen, ikke vil medføre en afgørelse i samme retning som kravet, bliver kravet ikke taget under påkendelse.

Kan jeg kære sådan en kendelse eller søge andre former for skadesløsholdelse?

Rettens beslutning om ikke at medtage erstatningskravet under straffesagen kan ikke kæres eller ankes.

Skadelidte må i stedet rejse sit erstatningskrav gennem enten et civilt søgsmål eller over for Erstatningsnævnet.

Hvis jeg bliver tilkendt erstatning af retten, hvordan sikrer jeg, at dommen bliver håndhævet over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få hertil?

Du kan i første omgang rette henvendelse til gerningsmanden, som evt. vil betale dig med det samme. Hermed opnår du, at du hurtigt kan få din erstatning og få sagen afsluttet.

Såfremt gerningsmanden ikke vil betale frivilligt, eller der er tale om flere erstatningsposter, som kræver længere tids sagsbehandling, kan du fremsætte dine krav over for Erstatningsnævnet.

For god ordens skyld skal det oplyses, at det ikke er en betingelse, at du først har forsøgt at inddrive dit krav hos gerningsmanden, inden du indsender en ansøgning til Erstatningsnævnet.

Erstatningsnævnet vil efterfølgende rette et såkaldt regreskrav mod gerningsmanden.

Sidste opdatering: 05/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.