På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Erstatningskrav mod gerningsmanden

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en gerningsmand i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Juridisk set er erstatning en tildeling, typisk af penge, der skal betales til en person som godtgørelse for tab eller skade. Disse krav indbringes normalt for de civile retter og har sædvanligvis ingen forbindelse med en kriminel handling eller gerningsmand. Du kan dog søge om erstatning, hvis du er blevet såret ved en voldelig forbrydelse – dette ville være en strafferetlig skadeserstatning, hvilket er noget andet end at søge erstatning efter den civile erstatningsret.

Domstolene kan afsige kendelser om erstatning for at få gerningsmanden til at yde økonomisk erstatning til et offer, primært for personskade, tab eller skade.  Regeringen mener, at det er vigtigt, at gerningsmænd yder erstatning for deres forbrydelser, og i de senere år er denne ordning blevet styrket ved at forpligte domstolene til at overveje at afsige en kendelse med pålæg om erstatning i egnede sager og hæve loftet på 5 000 GBP over erstatninger i forbindelse med gerningsmænd, der er fyldt 18 år, ved magistrates’ court (domstolen i straffesager af mindre alvorlig karakter). Beføjelsen til at pålægge erstatning til ofre betyder, at domstolene er i stand til at pålægge erstatning i overensstemmelse med gerningsmandens økonomi som en genoprettende foranstaltning.

Hvis du har lidt et tab som følge af en anden persons handling eller undladelse såsom tab af indtægt eller ejendom eller personskade, kan du fremsætte et krav om erstatning for dette tab. Et sådant krav fremsættes ved de civile domstole og er helt uafhængigt af, om der anlægges en straffesag.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Et erstatningskrav uden for kontrakt er helt adskilt fra en straffesag. En domfældelse kan imidlertid bruges som bevis ved et erstatningskrav uden for kontrakt for, at gerningsmanden har gjort det, der påstås om vedkommende. I nogle tilfælde kan det derfor være tilrådeligt at vente, indtil straffesagen er afsluttet, før der fremsættes et erstatningskrav uden for kontrakt.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Ved et civilt krav om erstatning er der forskellige former for erstatning afhængigt af tabet, skaden eller personskaden, men man kan i al væsentlighed nedlægge påstand om tab af penge, indtægt, beskadigelse af ejendom og lignende eller (i tilfælde af personskade) for smerte, lidelse og tab af livskvalitet. En tildeling af erstatning har til formål at sætte dig i den samme situation, som hvis hændelsen ikke var sket. De forskellige former for tab bør specificeres.

En tildeling af civilretlig erstatning vil reducere en erstatning efter den strafferetlige skadeserstatningsordning med et lignende beløb.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Ja, fremsættelsen af sådanne krav begynder i England og Wales med en ansøgningsformular, Form N1. Se nærmere oplysninger på: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Ved krav om pengebeløb i Europa på under 5 000 EUR kan det være muligt at benytte den europæiske småkravsprocedure i omtvistede sager eller det europæiske betalingspåkrav. Se også https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Ved civilretlige krav kræves det, at det forhold, der klages over, bevises ved en sandsynlighedsafvejning, så det er nødvendigt at fremlægge tilstrækkelige beviser for den sagsøgtes adfærd, som angiveligt har forårsaget tabet, og beviser for, at denne adfærd faktisk har forårsaget det pågældende tab, for at opfylde det pågældende kriterium. Det er også nødvendigt at bevise omfanget af tabet, og de beviser, der er nødvendige for dette, vil afhænge af, hvad der kræves, og vil normalt omfatte kvitteringer, slutsedler, lønsedler og lignende for økonomisk tab samt lægeerklæringer for personskade.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Ja, der er afgifter, og de afhænger af kravets størrelse. Se yderligere oplysninger på: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Der er meget begrænset retshjælp for civilretlige anliggender, og den afhænger af kravets art. Det er ikke sandsynligt, at der kan ydes retshjælp til en person, som ikke har sædvanlig bopæl i Det Forenede Kongerige. Se nærmere oplysninger på: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility. Sagsøgere i civilretlige sager repræsenteres hovedsagelig på grundlag af en "conditional fee agreement" (aftale om betinget salær, der afhænger af sagens udfald), der ofte beskrives som en "no-win, no-fee"-aftale. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for gerningsmanden?

Et civilretligt krav indbringes slet ikke for kriminalretten. Sagerne er uafhængige af hinanden.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Beslutningen om at anke en afgørelse i en civilretlig sag afhænger af sagens omstændigheder. Se nærmere oplysninger på: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til gerningsmanden, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Ifølge retssystemet i England og Wales ligger valget af fuldbyrdelsesmetode helt hos rekvirenten. De civile domstole tilbyder en række forskellige metoder, hvorved en rekvirent kan få fuldbyrdet en dom. Disse metoder omfatter kontrolgarantier, tilbageholdelse af løn, "third party debt orders", "charging orders" og "orders for sale". Se nærmere oplysninger på: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment.

Sidste opdatering: 16/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.