Erstatningskrav mod gerningsmanden

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Hvis du er offer for skader forårsaget ved uagtsomhed, kan du gå til domstolene for at få den person, der er ansvarlig for uagtsomheden, dømt til at yde erstatning for din skade. Du vil således få skadeserstatning. Dit krav kan indgives som en civil- eller strafferetlig sag.

 • Civilretlige sager

Du kan gå til en civilretlig domstol, uanset om den person, der har forvoldt skaden, har begået en strafbar handling eller ej.

Hvilken domstol, der er kompetent, afhænger af kravets værdi:

– ved krav på under 10 000 EUR, er det tribunal d'instance (TI)

– ved krav på over 10 000 EUR, er det tribunal de grande instance (TGI) (Annuaire).

 • Strafferetlige sager

Du kan kræve erstatning i straffesager, hvis den person, der har forvoldt skaden, har begået en forbrydelse. Det sker ved, at du indtræder som civil part for efterforskerne, statsadvokaten, undersøgelsesdommeren eller retten.

Du skal have lidt personskade, der er direkte forvoldt af den forbrydelse, som pådømmes.

En mindreårig kan ikke indtræde som civil part alene, så barnets forældre skal gøre det på dets vegne.

Når den civil- eller strafferetlige domstol har fastsat beløbet, har offeret en fordring på den dømte person, der bliver skyldner. Fordringen er en rettighed, som offeret kan bruge.

Hvis der er problemer med at inddrive pengene, er det muligt at henvende sig til:

 • retten for at få udstedt et betalingspåbud
 • til en foged, der kan foretage udlæg.

Garantifondens støttetjeneste for inddrivelse til ofre for forbrydelser (SARVI) kan også hjælpe dig med at inddrive den skadeserstatning, du har fået tilkendt af retten, men først når straffesagen er afsluttet.

Den er beregnet for ofre, der har lidt lettere personskade eller visse tingsskader, som ikke kan erstattes ved CIVI.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Du kan fremsætte dit krav i løbet af den undersøgelse, der ledes af den offentlige anklager (eller forundersøgelsen), herefter ved undersøgelsesdommerens undersøgelse.

Det kan ske skriftligt før retsmødet (brevet skal være modtaget 24 timer før retsmødet).

Du kan også fremsætte kravet direkte under sagen i retsmødet ved retten. Kravet fremsættes mundtligt eller skriftligt. Det skal ske, før anklageren tager ordet for at fremsætte sit synspunkt og eventuelt foreslå en domfældelse.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Dit krav skal gøre det muligt at erstatte alle de skader, du har lidt. Der kan ydes erstatning for tre typer skade:

 • personskade, som er en skade på en persons helbred eller fysiske eller mentale integritet
 • ikke-økonomisk skade, som er en skade på den følelsesmæssige trivsel, ære eller omdømme
 • tingsskade, som vedrører skader på en persons ejendom og økonomiske interesser.

Din skade skal være forvoldt af et konkret forhold (en ulykke, en leveringsfejl osv.)

den person, som du kræver erstatning af, skal være ansvarlig for skaden, skaden skal være reel (uagtsomheden har forvoldt dig en uafviselig skade), direkte (skal vedrøre dig personligt) og sikker.

Du skal fastslå skaden præcist og fremlægge beviser herfor (regninger, billeder af ulykken osv.). Dit krav skal angives i tal, der er hverken et minimum eller maksimum. Retten kan ikke dømme den sagsøgte part til at betale et større beløb, end det, du har stillet krav om.

Dit krav kan fremsættes skriftligt uden nogen særlige formaliteter eller mundtligt i retten.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Nej.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Du skal fremlægge alle beviser for din skade (fotos, fakturaer, vidnesbyrd osv.) og for ansvaret hos den person, som du kræver erstatning fra.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Principielt er der ingen særlige omkostninger.

Når den offentlige anklager imidlertid ikke har indledt en undersøgelse, selv om offeret mener, at der er tale om en forbrydelse og ønsker erstatning, kan vedkommende under visse omstændigheder indgive en begæring med civilretlig partsstilling til en undersøgelsesdommer. Dette udløser en straffesag og en civil sag, som gør det muligt at kræve erstatning af skadevolderen.

Undersøgelsesdommeren kan derefter bede sagsøger om at betale et beløb, som retten fastsætter på grundlag af vedkommendes indkomst. Det indbetalte beløb kaldes et depositum. Det skal betales inden for en af retten fastsat tidsfrist, idet begæringen ellers vil blive afvist.

Når den offentlige anklager ikke har anlagt sag mod den pågældende ved retten, kan offeret tilsvarende indgive en «stævning direkte» ved retten i første instans i straffesager og indlede en straffesag og en civil sag mod den indstævnte. Retten kan derefter fastsætte et depositum.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Der kan ydes retshjælp for at opnå, at staten helt eller delvis overtager omkostninger til advokatsalærer og retsudgifter, der er påløbet under sagen, for personer med lave indkomster. Retshjælpen bevilges uden krav til økonomiske midler for de alvorligste forbrydelser (se listen artikel 9-2 i lov nr. 91-647 af 10. juli 1991 om retshjælp).

Du kan få retshjælp, hvis du er fransk statsborger eller EU-borger, selv om du ikke bor i Frankrig, og hvis du er udenlandsk statsborger og lovligt bor fast i Frankrig.

Nogle organisationer, der giver adgang til lovgivningen, såsom Maisons de la justice et du droit (MJD) eller Points d'accès au droit (PAD), yder gratis juridisk rådgivning og kan uanset din nationalitet også hjælpe dig med gennemførelsen af administrative foranstaltninger med henblik på udøvelse af en rettighed og kan hjælpe dig under sager, der ikke behandles ved domstolene.

Det samme gælder for støtteorganisationer for ofre, hvis støtte, bl.a. juridisk støtte, er gratis.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Retten kan afvise en indtræden som civil part, hvis kravet ikke opfylder betingelserne, bl.a. hvis den finder, at personen ikke er berørt af den forbrydelse, som pådømmes. Den kan træffe afgørelse samtidig i straffesagen (skyld, fængselsstraf og/eller bøde) og den civilretlige sag (erstatning). Retten kan også træffe afgørelse om det civile søgsmål på et senere tidspunkt, hvis den skønner, at den ikke har alle oplysningerne.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Hvis du ikke er tilfreds med rettens afgørelse, kan du anmode om en ny prøvelse ved den appelret, som retten hører under.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Når den civil- eller strafferetlige domstol har fastsat beløbet, har offeret en fordring på den dømte person, der bliver skyldner. Fordringen er en rettighed, som offeret kan bruge.

Hvis der er problemer med at inddrive pengene, er det muligt at henvende sig til:

 • retten for at få udstedt et betalingspåbud
 • en foged, der kan foretage udlæg.

Garantifondens støttetjeneste for inddrivelse for ofre for forbrydelser (SARVI) kan også hjælpe dig med at inddrive den skadeserstatning (og sagsomkostninger), som retten har tilkendt dig, men først når straffesagen er afsluttet. Denne tjeneste udbetaler et beløb til offeret (hvis størrelse afhænger af den afsagte dom) og tager sig af at inddrive de skyldige beløb hos den dømte person. SARVI er en gratis og fortrolig tjeneste.

Den er beregnet for ofre, der har lidt lettere personskade eller visse tingsskader, som ikke kan erstattes ved CIVI.

For at kunne få bistand af SARVI:

 • skal du være en privatperson, der har opnået en afgørelse fra en straffedomstol, hvorefter du har fået tilkendt skadeserstatning og eventuelt hel eller delvis refusion af sagsomkostningerne
 • må du ikke været berettiget til erstatning gennem CIVI
 • har den dømte person ikke betalt de skyldige beløb senest to måneder efter den endelige domfældelse.

Det kan du få:

 • Hvis dit krav er under eller lig med 1 000 EUR: hele beløbet.
 • Hvis dit krav er over 1 000 EUR:
  • 30% af summen, dog mindst 1 000 EUR og højst 3 000 EUR
  • bistand til inddrivelsen, dvs. at SARVI påtager sig at inddrive det skyldige beløb fra den dømte person i dit sted. Du vil blive underrettet hvert kvartal om resultatet af de foranstaltninger, der er iværksat på dine vegne. Denne procedure udelukker derfor, at du selv skal henvende dig til en foged. SARVI gør brug af alle de retsmidler, loven stiller til deres rådighed. Tjenestens indsats er dog begrænset af den dømtes tilbagebetalingsevne, idet den pålægger denne en sanktion.

Den del, der betales af SARVI, afregnes inden for en frist på to måneder efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter.

Hvilke frister gælder der for fremsættelsen af mit krav?

 • Du skal fremsætte dit krav senest et år efter, at den endelige dom er afsagt.
 • Hvis CIVI giver afslag på dit erstatningskrav, har du et år fra meddelelsen om afslaget til at kontakte SARVI.

Der findes en formular til ansøgning om inddrivelse. Advokatbistand er ikke påkrævet.

Listen over de bilag, der skal vedlægges din ansøgning, er angivet på formularen, der skal sendes til:

Fonds de garantie – Sarvi
TSA 10316
94689 VINCENNES CEDEX

Yderligere oplysninger kan fås på: https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/

SARVI kan afvise eller nægte at træffe afgørelse om dit krav om inddrivelse mod den dømte part, hvis du ikke opfylder de nødvendige betingelser.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.