Erstatningskrav mod gerningsmanden

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvordan kan jeg opnå erstatning eller anden godtgørelse i en straffesag over for en skadevolder, og hvor skal jeg indgive min ansøgning?

Den eneste betingelse er, at man fremsætter en interventionsbegæring (Adhäsionsantrag), hvor man præcist angiver genstanden for den og en begrundelse herfor (for nærmere oplysninger henvises til spørgsmål 3). Ansøgningen kan indgives til politiet, anklagemyndigheden eller ved den kompetente domstol (se spørgsmål 2).

Hvornår skal jeg indgive min ansøgning i en straffesag?

Ansøgningen kan allerede indgives skriftligt i forbindelse med indgivelse af anmeldelsen til politiet. Den kan imidlertid også indgives skriftligt til anklagemyndigheden eller retten på et senere tidspunkt eller indgives ved erklæring til justitssekretæren (Urkundsbeamten/in), på det såkaldte Rechtsantragsstelle (juridiske ansøgningskontor). Et mundtligt krav kan også fremsættes i forbindelse med hovedforhandlingen.

Som hovedregel er det tilrådeligt at indgive ansøgningen så tidligt som muligt, ikke mindst for at undgå, at retten ser bort fra den for at undgå, at sagen forsinkes unødigt.

I hvilken form skal erstatningskravet indgives (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmere oplysninger om de enkelte skader, tab af indtjening og renter)?

I ansøgningen skal det entydigt beskrives, hvad du kræver af tiltalte og hvorfor. Der skal normalt sættes nøjagtigt tal på et krævet pengebeløb som godtgørelse for en økonomisk skade (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, beskadiget ejendom). Størrelsen af en erstatning for svie og smerte kan derimod baseres på rettens skøn. I den forbindelse skal der dog også i det mindste angives en omtrentlig størrelsesorden og grundlaget for beregningen eller vurderingen af erstatningen for svie og smerte. De kendsgerninger, der skal begrunde kravet (f.eks. beskrivelsen af den strafbare handling, oplysninger om den skete skade og lidte materielle skader), skal angives så fuldstændigt som muligt.

Findes der en særlig formular til disse ansøgninger?

Nej. Der findes ikke nogen særlig formular.

Et eksempel på en ansøgning i en interventionssag findes i den vejledning til skadelidte, som justitsministeriet har udarbejdet (på s. 59, eksempel 5). Vejledning om tilskadekomne og forurettedes rettigheder i straffesager findes på https://www.hilfe-info.de/ i rubrikken "Publikationen".

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

Du skal angive alle tilgængelige bevismidler, der er vigtige for at kunne gøre dit krav gældende og dokumentere dets størrelse, eller også skal disse være vedlagt din ansøgning (f.eks. fakturaer, attester). Du kan imidlertid også henvise udtrykkeligt til de oplysninger, du har givet til politiet (anmeldelse, vidneudsagn) eller til anklageskriftet.

Skal der betales retsgebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med min ansøgning?

Hvis du som ansøger får tilkendt den krævede erstatning, skal du ikke betale retsgebyrer; dine nødvendige udgifter, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste på grund af deltagelsen i retsmødet, bæres af tiltalte.

Hvis din ansøgning afslås eller kun delvist imødekommes, samt hvis du trækker den tilbage eller retten undlader at træffe en afgørelse vedrørende ansøgningen, afgør den på grundlag af et pligtmæssigt skøn, hvem der skal bære de opståede udlæg for retten og de involverede parter (f.eks. advokatudgifter).

Selv om erstatningsansøgningen ikke imødekommes, skal du som skadelidte – i modsætning til det, der gælder i en civilretlig sag – ikke betale retsgebyrer.

Kan jeg få juridisk bistand før og/eller under sagen? Kan jeg få juridisk bistand, hvis jeg ikke bor i det land, hvor sagen behandles?

Det er ikke tvingende nødvendigt at antage en advokat, men det kan anbefales i visse tilfælde. Dette gælder eksempelvis, hvis der lægges komplekse faktiske omstændigheder med flere skadevoldere til grund, vanskelige civilretlige ansvarsspørgsmål berøres, eller hvis krav (f.eks. et pengebeløb) skal gennemføres efter retsafgørelsen i form af en tvangsfuldbyrdelse. Hvis de lovbestemte betingelser (navnlig kravet om at være uformuende) er opfyldt, kan der bevilges retshjælp ved advokat.

I hvilket tilfælde vil straffedomstolen kunne afvise mit krav mod skadevolderen?

Retten træffer ingen afgørelse om erstatningsansøgningen, hvis tiltalte frifindes, eller sagen frafaldes, ansøgningen ikke kan antages til realitetsbehandling, synes ubegrundet, eller hvis ansøgningen – undtagelsesvis – ikke egner sig til afgørelse under straffesagen.

Kan jeg klage over en sådan afgørelse eller på anden måde opnå godtgørelse?

Det er muligt umiddelbart at appellere den afgørelse, med hvilken retten undlader at træffe en afgørelse vedrørende ansøgningen, fordi betingelserne for en afgørelse ikke anses for at være opfyldt.

Hvordan kan jeg sikre, at dommen mod skadevolderen fuldbyrdes, hvis jeg blev tilkendt en erstatning, og hvordan sikrer jeg, at jeg får den?

Adhæsionsdomme og forlig, der er indgået under adhæsionsprocessen, kan fuldbyrdes efter de almindelige regler for tvangsfuldbyrdelsen. Tvangsfuldbyrdelsen gennemføres på grundlag af en udskrift fra retsbogen med fuldbyrdelsespåtegning eller af det indgåede forlig, som strafferettens justitssekretær udsteder.

Sidste opdatering: 06/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.