Erstatningskrav mod gerningsmanden

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre retsmidler gældende mod en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

I undersøgelsesfasen af en straffesag bør du meddele, at du vil anlægge et civilt søgsmål i forbindelse med straffesagen, når du indgiver en klage til den kompetente offentlige anklager eller politiet, og du bør i så fald anføre dette i selve klagen. Du kan også foretage en sådan anmeldelse under efterforskningen af forbrydelsen i et særskilt processkrift (dikógrafo) til politiet, den offentlige anklager eller undersøgelsesmyndigheden, og du kan endda indgive en anmeldelse direkte til retten, hvis den ikke har indledt sin høring af beviser (artikel 63, 82 og 83 i strafferetsplejeloven).

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte et krav?

A) I undersøgelsesfasen som anført ovenfor (artikel 83 i strafferetsplejeloven).

B) I retten ved mundtlig erklæring, inden bevisoptagelsen indledes, uden at en skriftlig undersøgelsesprocedure er påkrævet, hvis du kræver erstatning for svie og smerte som følge af den forbrydelse, der er blevet begået mod dig, eller ved forkyndelse af en stævning mod den tiltalte mindst fem dage inden retsmødet afholdes, hvis du kræver erstatning for økonomisk skade (artikel 66, 67 og 83 i strafferetsplejeloven).

Hvad kan jeg anmode om i kravet, og hvordan bør jeg fremsætte det (skal jeg angive et samlet beløb og/eller angive de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?

Ved fremsættelsen af dit civilretlige krav skal du give en kort sagsfremstilling, anføre, hvorfor du efter din opfattelse er berettiget til at fremsætte et civilt krav, og udpege en person, der har fuldmagt til at modtage processkrifter, på det sted, hvor retten har sæde, hvis du ikke har din faste bopæl på dette sted.

Hvis anmeldelsen af dit civilretlige søgsmål vedrører et krav om erstatning for svie og smerte og anden ikke-økonomisk skade, kræves der ingen skriftlig procedure. I disse tilfælde kræver den civile part sædvanligvis et symbolsk beløb og ikke hele erstatningsbeløbet. Hvis retten kender den tiltalte skyldig, bestemmer den, at du skal betales dette symbolske beløb i erstatning. For resten af beløbet skal du anlægge en særskilt retssag ved en civil ret. Hvis dit krav vedrører erstatning for økonomisk skade, som du har lidt som følge af forbrydelsen, skal du skriftligt forkynde en stævning for tiltalte senest fem dage inden retssagen med angivelse af de enkelte poster.

Findes der en specifik formular til sådanne krav?

Der findes ikke en specifik formular. Din anmeldelse skal indeholde alle ovennævnte oplysninger. Som anført ovenfor kræves der kun en undersøgelsesprocedure, når retten anmodes om at godtgøre den økonomiske skade, i hvilket tilfælde en stævning skal forkyndes for tiltalte senest fem dage inden retssagen.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

Inden retssagen skal du fremlægge alle beviser til støtte for dit krav, dvs. lægeerklæringer, udtalelser, vidneudsagn og andre bevismaterialer.

Er retsgebyrer eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

Du skal betale et retsgebyr på 40 EUR for det civile søgsmål (artikel 63 i den gældende strafferetsplejelov).

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få retshjælp, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

I henhold til loven (artikel 41 i lov 4689/2020) ydes der retshjælp til EU-borgere, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med lav indkomst, hvis de har lovligt ophold eller bopæl i Den Europæiske Union. Med henblik på retshjælp på det civil- og handelsretlige område er borgere med lav indkomst borgere, hvis årlige husstandsindkomst ikke overstiger to tredjedele af den årlige minimumsindkomst, der er fastsat i den gældende lovgivning. Ved tvister inden for husstanden tages der ikke hensyn til den anden parts indkomst. Ofre for strafbare handlinger som omhandlet i artikel 41, stk. 3, i lov nr. 4689/2020 har også ret til retshjælp i forbindelse med deres strafferetlige og civilretlige krav.

Hvornår vil den strafferetlige domstol afvise eller nægte at træffe afgørelse i mit krav mod gerningsmanden?

Hvis strafferetten bestemmer, at retsforfølgelsen ikke bør fortsætte eller bør afvises, kan den ikke behandle det civilretlige søgsmål. Strafferetten afviser også et civilretligt søgsmål, hvis det ikke er anlagt i overensstemmelse med loven som beskrevet ovenfor, eller hvis det er grundløst efter loven eller efter sagens omstændigheder, hvis du f.eks. ikke har lidt skade direkte som følge af forbrydelsen, eller hvis du ikke er indehaver af den omhandlede retlige interesse.

Kan jeg påklage en sådan afgørelse eller påkalde mig andre retsmidler?

Du kan indgive en almindelig appel (efesi) mod en afgørelse om frifindelse truffet af distriktsstrafferetten, den ordinære og den udvidede ret i første instans eller appelretten vedrørende en forbrydelse med mellemlang strafferamme (plimellima), hvis du pålægges at betale erstatning og sagsomkostninger, men kun i dette omfang (artikel 486, stk. 1b, i strafferetsplejeloven). Du kan også indbringe en almindelig appel mod en dom, hvorved tiltalte blev dømt, hvis og for så vidt som den afviser dit krav med den begrundelse, at det er grundløst efter loven eller tildeler dig økonomisk erstatning, såfremt det krævede beløb overstiger: 100 EUR, hvis appellen vedrører distriktsstrafferettens dom, 250 EUR, hvis appellen vedrører en dom afsagt af den ordinære ret i første instans eller den ordinære ungdomsdomstol, eller 500 EUR, hvis appellen vedrører en dom afsagt af den udvidede ret i første instans eller af den udvidede ungdomsdomstol. Du kan indbringe en appel til prøvelse af retligt spørgsmål (anaferesi) vedrørende en dom, hvorved tiltalte blev dømt, for så vidt som den afviser dit krav med den begrundelse, at det er grundløst efter loven (artikel 505 i strafferetsplejeloven), eller vedrørende en frifindelse, hvis du pålægges at betale erstatning og sagsomkostninger (artikel 506 i strafferetsplejeloven).

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan kan jeg da sikre, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få i denne forbindelse?

Den erstatning, der tildeles af strafferetten, opfylder i det væsentlige et civilretligt krav. Det håndhæves derfor gennem håndhævelsesproceduren for civile afgørelser (anankastikíektélesis).

Sidste opdatering: 25/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.