Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Du har ret til at få oplysninger om indgivelse af erstatningsansøgningen og om opnåelse af erstatning, herunder erstatning fra staten, hos den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), og til at fremsætte dit krav om skadeserstatning under straffesagen.

Du kan fremsætte et krav om skadeserstatning i en hvilken som helst fase af straffesagen frem til det øjeblik, hvor retten i første instans indleder den strafferetlige efterforskning. Ansøgningen kan indgives skriftligt eller mundtligt. Hvis ansøgningen indgives mundtligt, registrerer den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), ansøgningen i en protokol.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Du kan fremsætte kravet om skadeserstatning i en hvilken som helst fase af straffesagen frem til det øjeblik, hvor retten i første instans indleder den strafferetlige efterforskning. Det forhold, at den strafferetligt ansvarlige person ikke er blevet fundet, forhindrer dig ikke i at søge erstatning.

Offeret har ret til at trække sin erstatningsansøgning tilbage i en hvilken som helst fase af straffesagen frem til det øjeblik, hvor retten er klar til at afsige dom i sagen.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Du har ret til at få oplysninger om betingelserne for indgivelse af en erstatningsansøgning hos de myndigheder, der behandler straffesagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen).

Ansøgningen kan indgives skriftligt eller mundtligt. Hvis ansøgningen indgives mundtligt, registrerer den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), ansøgningen i en protokol.

Du skal i din ansøgning begrunde det krævede erstatningsbeløb for materiel skade, mens det for så vidt angår erstatning for immateriel skade og fysisk skade er tilstrækkeligt at angive beløbet. Du kan i din ansøgning angive en konto hos et betalingsorgan, som skadeserstatningen kan indbetales på.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Ansøgningen kan indgives skriftligt eller mundtligt. Hvis ansøgningen indgives mundtligt, registrerer den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), ansøgningen i en protokol.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Du skal i din ansøgning begrunde det krævede erstatningsbeløb for materiel skade, mens det for så vidt angår erstatning for immateriel skade og fysisk skade er tilstrækkeligt at angive beløbet.

Retten vurderer din ansøgning og fastsætter erstatningsbeløbet under hensyntagen til omfanget af den materielle skade, forbrydelsens sværhedsgrad og den måde, den blev begået på, den fysiske skade og de varige mén, som offeret er blevet påført, den tabte arbejdsevne, den immaterielle skades sværhedsgrad og offentlige karakter og de psykiske traumer.

Retten fastsætter erstatningsbeløbet for den direkte skade efter de værdier, der blev anvendt til at bestemme sigtelsens omfang.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Du skal ikke betale noget for at fremsætte dit krav under straffesagen.

Hvis du mener, at erstatningen ikke har dækket hele det lidte tab, har du ret til at kræve erstatning i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov (Civilprocesa likums). Ved fastsættelse af erstatningens størrelse bør du tage hensyn til det erstatningsbeløb, du blev tilkendt under straffesagen.

Ved indgivelse af erstatningsansøgningen til de civile domstole er offeret fritaget for at betale stempelafgift.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Hvis der er problemer med at sikre beskyttelsen af en mindreårigs rettigheder eller interesser, hvis den mindreårige af en hvilken som helst grund ikke er sikret, eller hvis den mindreåriges repræsentant indgiver en begrundet ansøgning herom, træffer den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), afgørelse om, at der skal indkaldes en advokat til at repræsentere offeret. Hvis det er umuligt at sikre beskyttelsen af en persons rettigheder og interesser på nogen anden måde under straffesagen, vedtager den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), undtagelsesvis en afgørelse om, at der skal indkaldes en advokat til at repræsentere en mindrebemidlet eller dårligt stillet person. Den myndighed, der behandler sagen (politiet, anklagemyndigheden, domstolen), indkalder ligeledes en advokat i sager, hvor offeret ikke kan repræsenteres af en af sine pårørende. I disse tilfælde afholdes advokatens salær for den retshjælp, han yder på statens vegne under en straffesag, af retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija).

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Hvis retten frifinder tiltalte, henlægger den dit krav om erstatning for den skade, forbrydelsen har forvoldt. Henlæggelsen af dit krav forhindrer dig ikke i at indgive en ansøgning om skadeserstatning efter bestemmelserne i den civile retsplejelov.

Kan jeg appellere en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Henlæggelsen af dit krav forhindrer dig ikke i at indgive en ansøgning om skadeserstatning efter bestemmelserne i den civile retsplejelov.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Retsafgørelser om inddrivelse af forfaldne beløb, som ofre er blevet tilkendt i skadeserstatning, fuldbyrdes af edsvorne fogeder, der indleder fuldbyrdelsen efter skriftlig anmodning fra fordringshaveren.

Til fuldbyrdelse af den del af retsafgørelsen, der vedrører inddrivelse af forfaldne beløb, som ofre er blevet tilkendt i skadeserstatning, udsteder retten på offerets foranledning et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Fordringshavere er fritaget for de gebyrer, der er forbundet med den edsvorne fogeds fuldbyrdelse af afgørelsen, hvis deres anmodning vedrører personskade med lemlæstelse, andre helbredsskader eller en persons død til følge.

Den edsvorne foged iværksætter af egen drift de nødvendige foranstaltninger og bruger de tilsigtede midler og metoder, som sikrer en hurtig og korrekt fuldbyrdelse af retsafgørelsen. Den edsvorne foged oplyser om de rettigheder og forpligtelser, der skal overholdes, for at sikre parternes formelle rettigheder i god tro.

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.