Erstatningskrav mod gerningsmanden

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Man kan søge om erstatning for skader forårsaget af en kriminel handling ved at indgive et civilt krav i straffesager. Et civilt krav kan indgives forud for retssagen ved at indgive det til den person, der er ansvarlig for efterforskningen, eller til anklageren, og når sagen behandles ved at indgive det til retten. Når der ikke blev fremsat et civilt krav, elller hvis det ikke blev behandlet under straffesagen, kan man indgive et civilt krav i civilretlige sager.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Et civilt krav kan fremsættes når som helst i løbet af straffesagen frem til rettens vurdering af bevismaterialet.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en eventuel tabt fortjeneste og eventuelle tabte renter)?

Ved at fremsætte et civilt krav kan man kræve erstatning for materiel eller immateriel skade som følge af lovovertrædelsen begået af mistænkte eller tiltalte. Det civile krav skal angive de nøjagtige beløb for fordringen og de tilgrundliggende omstændigheder.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Der findes ingen særlige formularer for civilretlige krav. Kun de generelle krav til dokumenter, der indgives til retten, er gældende.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Der skal fremlægges skriftlige, materielle eller andre beviser for skadens størrelsen.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Et civilt krav, der indbringes for en domstol for at opnå erstatning for materiel eller immateriel skade som følge af en lovovertrædelse, er fritaget for stempelafgift.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ja, statsborgere i Republikken Litauen og i andre EU-medlemsstater samt andre fysiske personer med lovligt ophold i Republikken Litauen har ret til at modtage sekundær retshjælp til erstatning for skade forårsaget af kriminalitet. Afgørelser om bevilling af retshjælp træffes af den statsgarantede retshjælp.

I hvilke tilfælde kan kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Et civilt krav afvises, hvis der ikke foreligger bevis for, at den tiltalte har deltaget i en kriminel handling.

Et civilt krav behandles ikke, hvis den tiltalte frifindes, fordi der ikke er begået nogen handling, der bærer de elementer, der kendetegner en kriminel handling eller mindre forseelse, eller hvis sagsøgeren eller dennes repræsentant ikke deltager i retsmødet. I sådanne sager har sagsøger ret til at anlægge et civilt søgsmål.

I exceptionelle sager, hvor det ikke er muligt præcist at fastslå det beløb, der skal betales på grund af behovet for yderligere materiale, kan retten anerkende den civile parts ret til at få sit krav opfyldt, når den afsiger sin dom og overlade bestemmelsen af beløbet til en civilretlig behandling.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ja, man kan anke en retsafgørelse til en appelret i overensstemmelse med proceduren i strafferetsplejeloven.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Når dommen om tildeling af erstatning bliver endelig, har man ret til en fuldbyrdelsesordre, som kan indgives til fogeden, der vil sikre inddrivelsen af beløbet. Hvis alle betingelser er opfyldt, kan der også ydes statsgaranteret sekundær retshjælp under håndhævelsessagen.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.