Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Malta

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre retsmidler gældende over for en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

Erstatningskrav kan indgives til civilretten (Qorti Ċivili).

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Du kan fremsætte dit krav, når sagen indledes.

Hvad kan jeg kræve, og hvordan skal jeg fremsætte mit krav (skal jeg angive et samlet beløb og/eller angive de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?

Du kan fremsætte erstatningskrav for materielle skader sammen med de nødvendige bilag.

Findes der en særlig formular til brug ved sådanne krav?

Der findes ingen særlig formular.

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge til støtte for kravet?

Oplysninger om indtægter, fakturaer, skøn og andre relevante bilag.

Skal der betales retsgebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med mit krav?

Ja, men de er minimale.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få retshjælp, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ja, du kan få retshjælp.

I hvilke tilfælde kan straffedomstolen afvise mit krav eller nægte at efterkomme mit krav mod gerningsmanden?

I tilfælde af frifindelse.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller gøre brug af andre retsmidler/få fyldestgjort mit krav på anden vis?

Muligvis ved anklagerens indgriben.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan kan jeg da sikre, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få i denne forbindelse?

En retshjælpsadvokat kan hjælpe hermed ved at udstede en fuldbyrdelsesordre som fastsat i loven (om arrest, udlæg osv.).

Sidste opdatering: 19/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.