På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Disse spørgsmål varetages af ansøgeren, vedkommendes advokat og domstolene.


Hvordan kan jeg kræve erstatning eller anden form for skadesløsholdelse fra en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

-

På hvilket tidspunkt under straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

-

Hvilke erstatningsposter kan jeg anmode om, og hvordan skal jeg præsentere det (angivelse af et samlet beløb og/eller specificere de enkelte tab, mistet indtjening mv.)?

-

Er der en blanket for sådanne krav?

-

Hvilke beviser skal jeg fremføre for at støtte mit krav?

-

Er der retsafgift eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

-

Kan jeg få retshjælp før og/eller under behandling? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i landet, hvor sagen finder sted?

-

Hvornår vil retten afvise eller nægte at træffe afgørelse om mit krav mod gerningsmanden?

-

Kan jeg kære sådan en kendelse eller søge andre former for skadesløsholdelse?

-

Hvis jeg bliver tilkendt erstatning af retten, hvordan sikrer jeg, at dommen bliver håndhævet over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få hertil?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.