Erstatningskrav mod gerningsmanden

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Der kan kun anlægges sag ved civilretten. Det er ikke muligt at indgive en stævning under straffesagen, men der er andre metoder til at udbedre skaden ved kriminalretten.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Man kan indlede en civilsag mod gerningsmanden, uanset om der er en straffesag under behandling. Du må imidlertid regne med muligheden for, at den bliver suspenderet, indtil straffesagen er endeligt afsluttet. Såfremt du venter med at anlægge civilsag, indtil straffesagen er afsluttet, og gerningsmanden her er blevet dømt, vil civilretten ikke behandle beviserne, og den antager, at det, som kriminalretten har fastslået, er bevist.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

I civilretten kan du gøre krav på både faktisk skade og tabt fortjeneste. Du bør påvise det beløb, som du kræver, at gerningsmanden dømmes til at betale, og forklare, hvad beløbet vedrører, og hvordan du har beregnet dette.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Der er ingen særlig formular for sådanne krav.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Såfremt du kan henvise til en dom for overtrædelse af straffeloven, vil du ikke skulle bevise noget. Civilretten vil være bundet af det, som er fastslået under straffesagen. Du kan imidlertid gøre krav på et større beløb, men du skal bevise, at dit krav er velbegrundet. De beviser, som bekræfter, at kravet er velbegrundet, kan være vidneudsagn og dokumenter, f.eks. fakturaer eller sagkyndige udtalelser.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Indledningen af en civilsag er i princippet afhængig af indbetaling af relevante retsafgifter. Du kan imidlertid anmode om fritagelse for retsafgifter, hvis du påviser, at du ikke er i stand til at betale dem.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Hvis du ikke har råd til at betale en advokat, kan du ansøge om tildeling af en beskikket befuldmægtiget. Med henblik herpå skal du indgive en begæring til retten sammen med information om din finansielle situation ved hjælp af en særlig formular.

Hvis du ikke har fast bopæl i Polen, kan du ligeledes gøre krav på erstatning.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Der kan kun anlægges sag ved civilretten. Retten afviser sagen, hvis du ikke beviser, at gerningsmanden er ansvarlig for opstået skade, eller hvis du ikke beviser størrelsen af denne. Hvis du imidlertid vedlægger en strafferetlig dom, på hvis grundlag gerningsmanden anses for skyldig, vil civilretten ikke kunne afvise kravet.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Du kan anke en dom fra civilrettens 1. instans til 2. instans. Såfremt du ikke er repræsenteret ved advokat, giver retten dig information om, hvordan du kan anke afgørelsen.

I løbet af behandlingen af straffesagen er der følgende muligheder for at søge skaden udbedret:

  1. Du kan indgive en begæring om, at den anklagede pålægges en såkaldt kompensationsforanstaltning - en pligt til at udbedre skade eller erstatning for den lidte skade. Såfremt der er betydelige vanskeligheder med at pålægge en sådan pligt i dommen, kan retten i stedet træffe afgørelse om en såkaldt bod. Du kan indgive begæringen mundtligt under sagsbehandlingen eller skriftligt. Det vil være muligt at anerkende din begæring i tilfælde af domsfældelse, eller såfremt det fastslås, at gerningsmanden er skyld i en forbrydelse, hvor du led skade eller blev udsat for overlast.
  2. Såfremt gerningsmanden dømmes og modtager en dom på betinget frihedsstraf, kan retten forpligte den dømte til at udbedre den ved forbrydelsen udførte skade i sin helhed eller delvist, medmindre der er pålagt en kompensationsforanstaltning.
  3. Såfremt sagen henlægges, pålægger retten gerningsmanden at betale skadeserstatning helt eller delvist.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Hvis gerningsmanden er blevet pålagt at udbedre skaden, tilstiller retten dig en genpart af dommen. I tilfælde af at gerningsmanden ikke udbedrer skaden og er blevet idømt en betinget frihedsstraf, kan du kræve fuldbyrdelse af straffen.

Såfremt gerningsmanden har fået betinget tiltalefrafald i en straffesag og ikke udbedrer skaden, kan vedkommende forvente en genoptagelse af sagsbehandlingen og en dom. Retten træffer afgørelse herom på et retsmøde, som du har ret til at deltage i.

En dom fra civilretten, som tilkender dig erstatning, vil kunne gennemføres ved tvangseksekution af det dertil oprettede organ, som er fogeden.

Sidste opdatering: 12/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.